خريد kerio خريد vpn خرید vpn خرید فیلترشکن
بیژن عبدالکریمی | اطلاع‌رسانی، نقد و بررسی آرا

تأملاتی پیرامون نسل های جدید در جامعه

دومین نشست بحث با عنوان «تأملاتی پیرامون ظهور نسل های جدید در جامعه»، در فضای مجازی تلگرام، سه شنبه شب، 10 آذرماه 1394، ساعت 23 الی 24، در چهار گروه (سوپر گروه) منسوب به بیژن عبدالکریمی

نقد و بررسی کتاب شریعتی و تفکر اینده ما

نشست نقد و بررسی کتاب «شریعتی و تفکر آینده ما»
مباحث نشست در فضای مجازی تلگرام، با عنوان «تأملاتی پیرامون ظهور نسل های جدید
در جامعه»، سه شنبه شب، 17 آذرماه 1394، ساعت 23 الی 24، با حضور بیژن عبدالکریمی، در چهار گروه (سوپر گروه) منسوب به بیژن عبدالکریمی
نکته: لطفا به منظور ارتقای بحث از سطح نقطه نظرات تکراری و رایج در سطح جامعه افراد بعد از مطالعه اثر وارد نشست شوند.

در حاشیه جسد روشنفکری به نظاره نشسته‌ام

گفت‌وگو با بیژن عبدالکریمی درباره روشنفکری در ایران
گفتگوی روزنامه بهار با بیژن عبدالکریمی
تهیه و تنظیم فرشاد قربان¬پور
5منتشرشده، در روزنامه بهار، پنجشنبه، آذرماه 1394

دکتر بیژن عبدالکریمی متولد ۱۳۴۲ در تهران است. او دکتری فلسفه خود را از دانشگاه علیگر هند گرفت. اندیشه‌ها و جستارهای این استاد فلسفه دانشگاه در حوزه نقد سنت‌های فکری، فلسفه هایدگر، فلسفه فرهنگ و فلسفه سیاسی همواره با واکنش‌های بسیاری روبه‌رو بوده است.
عبدالکریمی را با انتقادهای اساسی و همیشگی‌اش نسبت به نگاه سیاسی به مقوله فرهنگ، علوم‌انسانی اسلامی می‌شناسند؛ همچنین نگاه او به اندیشه کسانی همچون دکتر شریعتی، احمد فردید و دیگران تاکنون بحث‌هایی جدی ایجاد کرده است. عبدالکریمی را که به‌عنوان یک هایدگری در ایران می‌شناسند، تاکنون از او کتاب‌های بسیاری ازجمله «تفکر و سیاست»، «هایدگر و استعلا»، «رهایی‌بخشی یا سلطه»، «مونیسم یا پلورالیسم»، «قصه من و تو» (مجموعه شعر)، «ما و پست‌مدرنیسم»، «هگل یا مارکس»، «ن‍گ‍اه‍ی دوب‍اره ب‍ه م‍ب‍ان‍ی ف‍ل‍س‍ف‍ه س‍ی‍اس‍ی ش‍ری‍ع‍ت‍ی»، «شریعتی و سیاست‌زدگی»، «ما و جهان نیچه‌ای»، «هایدگر در ایران»، «شریعتی و تفکر آینده ما» و چند ترجمه منتشر شده است. با او درباره خودش، روشنفکری و روشنفکران در ایران و گفت‌وگو کردیم. آنچه در ادامه می‌خوانید متنی است که ازسوی بیژن عبدالکریمی ویرایش شده است.

در حاشیه جسد روشنفکری به نظاره نشسته‌ام
گفتگوی روزنامه بهار با بیژن عبدالکریمی
تهیه و تنظیم فرشاد قربان¬پور
5 آذرماه 1394

ـ این روز‌ها چه می‌کنید؟
ــ علی رغم فعالیت های بسیار، هیچ کار اصیل قابل بیانی ندارم.
ـ چرا؟
تدریس می¬کنم، اما از تدریسم به دلیل وضعیت بسیار اسفناک دانشگاه¬ها خشنود نیستم. کار فرهنگی می کنم اما در بستر تاریخی و اجتماعی ایی که «مرگ فرهنگ» یکی از اساسی ترین شاخصه های آن است. سخن می گویم، بسیار نیز سخن می گویم اما در روزگاری که «مرگ پیام» از ویژگی های اصلی آن است. کلمات قبل از آن که به گوش مخاطب برسند در هوا پودر و محو می شوند و اگر به گوش ها رسد سونامی بدفهمی ها آغاز می شود و تلاش هایت برای زدودن سو فهم ها خود منجر به ظهور بدفهمی های تازه ای می گردد. به این امر بسیار می¬اندیشم که چگونه می توان در زمانه مرگ اصالت ها یادآور اصالت¬ها، در روزگار مرگ معنا، مدافع معنا، در روزگار مرگ حقیقت، منادی¬گر وجود حقیقت، در زمانه سیطره امر رئال، دعوت کننده به امر ایده¬ال و در دوران مرگ همه قداست ¬ها، آماده¬گر تفکری باشم که به «قداستی بنیادین» یعنی قداست نفس هستی می¬اندیشد.
وضعیت ما بسیار غریب است. همه دهان های گشاده¬ایم برای سخن گفتن، با این حال، کم تر کسی است که سخنی داشته باشد که ارزش گفتنش را داشته باشد. وضعیت تناقض¬آمیزی است: ترکیبی از هیاهو و سکوت، کنش و انفعال، همه چیز و هیچ چیز.
تلاش¬ها در روزگاری که افق تنگ است، ره به جایی نمی برد. راه یابی و راه گشایی در این زمانه عسرت بسیار دشوار است. به همین دلیل هیچ کار و فعالیت اصیلی ندارم که قابل بیان و قابل عرضه کردن باشد.
– این تنها مشکل شما نیست. بیماری تاریخی ما است. با این حال بیش از یک قرن است که ما برای یافتن دوای درد¬هایمان جستجو می‌کنیم. اما به نظر می‌رسد هر چند درد را فریاد می‌کشیم ولی داروی درخوری برای آن نمی¬یابیم. با این حال به نظر شما ایراد در کجاست؟ چرا ما نمی‌توانیم دارویی یافته، نسخه‌ای برای خود بپیچیم؟ با اینکه در دوره‌های گشایش فرهنگی و دوره رویش‌ها نیز دستاوردهای خوبی نداشتیم. این ابتر بودن ما به کجا برمی‌گردد؟
ــ به نظرم در پرسش شما دو سوء برداشت وجود دارد. سوء برداشت نخست، که امری بسیار رایج است، این است که از سخن متافیزیکی اینجانب، برداشتی سیاسی، اجتماعی و جامعه¬شناختی شده است و از توصیف اینجانب از شرایط زیستی خودمان با مفاهیمی چون «مرگ فرهنگ» و «مرگ اصالت¬ها»و بیان عباراتی اینچنینی که «روزگاری که مرگ پیام از ویژگی های اصلی آن است» یا «روزگاری که افق بسیار تنگ است» این تلقی برای شما حاصل شده است که مرادم صرفاً جامعة خودمان است. ما در دورانی زندگی می¬کنیم که زندگی ما نمی¬تواند مستقل از فضا و فرهنگ جهانی باشد. لذا سخن بنده صرفاً ناظر به شرایط سیاسی و اجتماعی خودمان نبود. بی¬تردید، شرایط خاص اجتماعی جامعة خودمان، که خود حاصل شرایط جهان کنونی نیز هست، بحران¬های ما را مضاعف کرده است.
تلقی به گمانم نادرست دیگر در این پرسش این است که تصور شده است بنده دهه¬های اخیر را با چند دهة پیشین خودمان مقایسه کرده، آنگاه پرسیده¬اید که در دهه¬های گذشته نیز که دورة «گشایش فرهنگی و دورة رویش¬ها» بود ما نتوانستیم به بحران¬های خود پاسخ گوییم. اما سخن اینجاست که همان دهه¬های پیشینی نیز که مدّ نظر شماست، دورة «گشایش فرهنگی و دورة رویش¬ها» نبوده است. اساساً با توجه به وجود بحران¬های کنونی ما در دو سدة اخیر ما دوران رشد و شکوفایی فرهنگی نداشته¬ایم.
اما پرسش مکرر جامعه و فهم متعارف، که در سؤال شما نیز وجود دارد، پرسش از راه¬حل¬ها و نحوة برون¬شد از بحران¬ها و یافتن درمان دردهای کنونی است. شما می¬پرسید ریشة این بحران¬ها و ایراد کار کجاست؟ مسأله اینجاست که اگر ما می¬توانستیم به سهولت به این پرسش پاسخ دهیم که دیگر «بحران آگاهی» و «بحران خودآگاهی» نداشتیم. اصلاً یکی از معانی مهم بحران ما همین است که ما برای دردهایمان درمانی نمی¬شناسیم و لذا صرفاً در گردابی از روزمرگی و تجربیات مکرر به دور خود می¬چرخیم. وقتی گفته می-شود «افق بسیار تنگ است»، بیان دیگر این سخن است که پاسخ¬¬نماها به سرعت رسوا می¬شوند.
ـ دغدغه این روز‌های شما چیست؟
ـ یافتن خود حقیقی¬ام در پس همه مناسبات روزمره، غیرحقیقی و غیراصیل و احساس نزدیک تر شدن به مرگ.
ـ چه مساله‌ای از ایران این روز‌ها شما را به اندیشه وا داشته است؟ و چرا؟
ـ مسائل اموری جدا از یکدیگر نیستند، دست بر هر مسأله ای که می گذارید کلیتی از مسائل خود را آشکار می سازند. مهم ترین مسأله ام این است که در مواجهه با تاریخ سنتی که آخرین نفس هایش را می کشد، جز پیوستن به مسیر نیهیلیسم غرب، آیا راه دیگری می تواند در برابر ما گشوده شود؟
– چرا نیهیلیسم غرب؟ همه از لیبرالیسم می‌ترسند و شما از نیهیلیسم؟ آیا به نظر شما خطر بزرگ غرب، خطر نیهیلیسم آن است؟ آیا در شرق نیهیلیسم نبود؟
ــ اولاً، نه تنها همه از لیبرالیسم نمی¬هراسند، بلکه باید گفته شود در روزگار ما لیبرالیسم نیرومندترین، گسترده¬ترین و مقتدرترین ایدئولوژی جهان است تا آنجا که اذهان و قلوب بسیاری از جهانیان را ربوده است. حتی در میان بخش وسیعی از توده¬های جهان در کشورهای غیرغربی نیز که حکومت¬های لیبرال¬دمکراسی وجود ندارد افراد جوامع بر اساس جهان¬بینی، نگرش¬ها و ارزش¬های لیبرالی، مثل فهم لیبرالی زندگی، تلقی فردگرایانه و اتمی از انسان، دفاع از حوزة خصوصی، شیفتگی به جهان¬بینی بورژوایی و… زندگی می¬کنند. سیطرة لیبرالیسم بر جهان صرفاً سیطرة سیاسی، اقتصادی و نظامی نیست.
ثانیاً، لیبرالیسم و نیهیلیسم آشکار و جلّی متافیزیک غربی یگانه خطر نیست. ما با دیگر اشکال خطر نیز مواجهیم. فقر، توسعه¬نایافتگی و نیهیلسم خفی و نهان، بنیادگرایی و شرق¬گرایی¬های تهی و بی¬درونمایه و … نیز خطرات دیگری هستند که بشریت و ما را تهدید می¬کنند: اگر دردم یکی بودی، چه بودی؟
اما برای مقاومت یا به چالش خواندن جهان کنونی ما نیازمند «انسان¬ایم». با نیهیلیسم «ذات انسان» و «خودآگاهی انسانی» به خطر می¬افتد و دیگر انسانی نخواهد ماند تا نیروی نفی¬ایی در برابر روند جهان کنونی باشد. روشنفکران، دانشگاهیان، رروحانیون و قدرت سیاسی ما در مواجهه با نیهیلیسم در خواب عمیقی فرو رفته¬اند. در حال حاضر مسألة «قدرت سیاسی» و حفظ یا به چالش خواندن آن مهم¬ترین مسألة آنان است.

ـ ترس شما در این روز‌ها از چیست؟
ــ زیستن ناتمام، به دلیل سیطره «روزمرگی». «روزمرگی» و زندگی نااصیل در روزگار ما نه یک امر فردی یا روان¬شناختی و نه حتی امری سیاسی و اجتماعی است بلکه به مقوله ای متافیزیکی و جهانی تبدیل شده است. «روزمرگی» تمام جهان و زیستن ما را تحت سیطره خویش درآورده است.
– با این حال بشر در همین روزمرگی در حال پیشرفت است. شاید منظور شما از روزمرگی کوچک شدن همه چیز باشد. کوچک شدن رهبران؛ کوچک شدن جامعه‌ها، از بین رفتن قداست‌ها و… . اما گمان نمی‌کنید تعبیر «روزمرگی» در واقع تقلیل دادن بحثی باشد تحت عنوان «دست‌یافتگی»؟ یعنی در دنیایی زندگی می‌کنیم که همه دست یافتنی‌ شده‌اند. دیگر کسی مستتر نیست. در این دنیا اصالت با شفافیت است. آیا این را می‌توان روزمرگی دانست؟
ــ پدیدارها یک¬بعدی و تک¬ارزشی نیستند. هر پدیداری را می¬توان از مناظر و چشم¬اندازهای گوناگون نگریست. زیست¬جهان کنونی ما نیز از این اصل مستنثنا نیست. حق کاملاً با شماست: تحولات تکنولوژیک اخیر تحولات بسیار چشم¬گیری یافته است و به واسطة تکنولوژی¬های جدید اطلاعاتی و ارتباطی، جهان تا سر حد یک دهکدة جهانی کوچک شده است، ارتباطات گسترش یافته است، برخلاف گذشته که «دانش و رسانه» در انحصار قدرتمندان اجتماعی و اقتصادی بود، امروز در اختیار همگان قرار گرفته است و یکایک افراد خود به رسانه تبدیل گشته¬اند و هیچ قدرت سیاسی دیگر نمی¬تواند اطلاعات را سانسور کرده و در اختیار انحصاری خویش قرار دهد و … . آری! این¬ها جنبه¬های مهمی از جهان کنونی ماست. اما بشر به نوعی «خودآگاهی» نیز نیاز دارد که در عصر انفجار اطلاعات و ظهور سونامی تولید آگاهی¬های متکثر و گوناگون بشری دیده نمی¬شود؛ خودآگاهی¬ایی که به زبان صفرـ نقطه قابل ترجمه نیست و در کامپیوترها مونیتورینگ نمی¬گردد. بدون این «خودآگاهی» همة آگاهی¬ها پا در هواست. علم و تکنولوژی و اطلاعات نمی¬توانند افق بشر را بگسترانند لذا همة روشنایی¬ها و دستاوردهای بزرگ بشری به واسطة عدم وجود این «خودآگاهی اصیل انسانی» به تاریکی می¬گراید.
ـ اگر بخواهیم برای حوزه روشنفکری در ایران یک جغرافیا تعریف کنیم. شما در کجای آن هستید؟
ـ سنت گرایان ما از سنتی دفاع می کنند که مدت هاست از قرن ها پیش دیوارهای ستبر برج و باروهایش شروع به فروپاشی کرده است و در دهه های اخیر نفس های آخر خود را می کشد و شاید نیز مرده است و خبر آن به گوش هایمان نرسیده است و یا رسیده است و جسارت شنیدن خبر یا قدرت درک آن را نداریم. پدیدة «روشنفکری» نیز وضعیت بهتری ندارد. روشنفکران ما نیز خبر به پایان رسیدن پدیدة قرن نوزده و قرن بیستمی «روشنفکری» را که چند دهه ای است در جهان پیچیده است، هنوز به گوش جان نشنیده اند.
من در «حاشیة جسد روشنفکری» به نظارة آن و جامعة خود نشسته ام.
– جسد روشنفکری؟ پس با این حساب ما می‌توانیم از سنت روشنفکری ایرانی حرف بزنیم چون جسدش موجود است. در این صورت این روشنفکری چه کرد؟ چه کارنامه‌ای داشت؟
ــ همان گونه که در بحث از پرسش پیشین نیز گفتم پدیدارها یک¬بعدی و تک¬ارزشی نیستند. لذا ما نباید با پدیدارهای اجتماعی و تاریخی¬ایی چون «جریان روشنفکری در ایران» با منطق دو ارزشی سخن بگوییم. فهم تاریخ جریان روشنفکری در ایران و کارنامه آن امری نیست که بتوان آن را در چند عبارت یا بر اساس دو مفهوم ارزشی و غیرپدیدارشناسانة «خدمت یا خیانت» بیان داشت. آنچه من بدان اشاره داشتم این است که برخلاف قرن نوزده و حدوداً سه ربع نخستین قرن بیست، در دهه¬های اخیر جریان روشنفکری دیگری آن قدرت و مرجعیت فکری¬ای را که در گذشته در جوامع داشت، نمی¬تواند ایفا کند. لذا می¬توان از مرگ یا پایان پدیدار روشنفکری سخن گفت. علل و دلایل این رویداد را در چند امر می¬توان جست¬وجو کرد. جریان روشنفکری بر اساس وجود یک نظام سلسله¬مراتب ارزشی همواره از منظری نخبه¬گرایانه به فرهنگ و زندگی غیراصیل و ناخودآگاه توده¬ها می¬نگریسته، خود در مقام پیشاهنگ توده¬ها دعوت¬گر به ارزش¬های برتر و متعالی فرهنگی بوده است. اما در جهان کنونی هم خود بنیاد نظام¬های ارزشی متزلزل شده و هم اساساً وجود هر گونه سلسله مراتب ارزشی و تمایز میان فرهنگ برتر و فرهنگ مبتذل انکار می¬شود و زندگی طبیعی و غریزی خود را به منزلة اصیل¬ترین واقعیت می¬نمایاند تا آنجا که ارزش¬های زندگی روشنفکری نه فقط به رسمیت شناخته نمی¬شود، بلکه حتی به منزلة نوعی ذهنیت¬گرایی و دن-کیشوتیسم مورد استهزا نیز قرار می¬گیرد. از سوی دیگر، روند عالم تکنولوژیک به گونه¬ای است که زندگی روزمره و ارضای نیازهای اولیة زندگی و ارضای نیاز به بهره¬مندی و مصرف بیشتر از دستاوردهای هر دم متنوع تکنولوژیک، طومار زندگی توده¬های وسیع انسانی در سراسر جهان را به خود پیچیده است. در یک چنین جهان تکنولوژیکی که فرهنگ و تفکر از اساس موضوعیت ندارد، دعوت روشنفکران از توده¬ها برای حرکت، خودجوشی و برخورداری از زیست اصیل انسانی با سکوت و بی¬تفاوتی عظیمی مواجه می¬شود.
– آینده این روشنفکری جسد شده به کجا می‌رسد؟
ــ این روشنفکری رو به موت آینده¬¬ای ندارد. روشنفکران با بحث¬های نظری خود در لابلای کتاب¬ها و مقالات یا در فضای مجازی صرفاً به خودارضایی خواهند پرداخت و سرنوشت واقعیت¬های سیاسی، اجتماعی و تاریخی را کانون¬های بزرگ قدرت¬های سیاسی، اقتصادی، پلیسی، امنیتی و نظامی رقم خواهند زد.
ـ در ساختار اندیشه و بحث‌های شما کسانی همچون فردید، شریعتی و آل احمد و… در کجا قرار دارند؟
ـ بحث از طرفداری یا مخالفت و پیروی یا عدم پیروی از شخصیت ها، و دفاع یا مخالفت از برچسب¬هایی چون شریعتیسم و فردیسم و آل احمدیسم… موضوعاتی نااصیل و تا حدود زیادی مبتذل است. سخن در این است که آنها سرمایه های اجتماعی و تاریخی مایند. ما بر دوش های آنان ایستاده ایم و با آنان مسیرهای تاریخی ژرفی را تجربه کرده ایم. تفکر اصیل نمی تواند در انقطاع از سنت و میراث تاریخی خود باشد. آنان که تاریخیت و هیستوریسیتی جامعه خویش را نادیده می گیرند با عقل انتزاعی و توهمی می اندیشند. عقلانیت توهمی نه فقط سنت گرایان ما بلکه خیل انبوهی از نوگرایان ما را نیز در بر گرفته است. نفی میراث یا ضدیت با آن نشانه ای بسیار جدی از انحطاط و نیز عقلانیت انتزاعی، توهمی و غیرتاریخی است.
– پس شما قائل به این هستید که آنچه امروز داریم تا حد زیادی ساخته و پرداخته کسانی پیش از ما است که شریعتی و آل احمد و فردید و… هم از جمله معماران همین ساختمان بوده-اند؟ آیا این تلقی درست است؟
ــ روح پرسش شما ایدئولوژیک و ساده¬انگارانه است. واقعیت¬های اجتماعی و تاریخی بسیار پیچیده¬تر و غامض¬تر از آنند که بتوان آنها را محصول صرف اندیشه¬های چند شخصیت فکری و فرهنگی و روشنفکری تلقی کرد.

ـ این روز‌ها درباره مسأله روشنفکری در ایران بحث‌های زیادی در گرفته است. به گمانم آخرین‌ آنها دعوت یوسف اباذری به بازگشت به شریعتی و آل احمد بود. نظر شما چیست؟
ــ این که فردی چون ایشان، که به نظر نمی رسد خیلی نیز با اندیشه¬های شریعتی و آل احمد هم افق باشند، جامعه را به بازگشت به اندیشة آنان دعوت می کنند بسیار قابل تأمل است. به نظر می رسد ایشان نیز از یکسو از عقلانیت غیرانتزاعی و غیرتاریخی بخش وسیعی از نسل جدید ناخرسندند و از سوی دیگر مرگ بسیاری از اصالت ها در میان نسل جدید و روند انحطاط فرهنگ و تفکر در جامعه، ایشان را ناخواسته وادار به روی آوردن به آخرین سنگرهای جریان روشنفکری در دیار ما کرده است.
– وقتی آخرین سنگرسازان قلعة روشنفکری ایران چهار دهه پیش مرده باشند آنگاه ما در حال حاضر از چه چیزی به نام جریان روشنفکری صحبت هستیم؟ آیا ممکن است این سنگرها تاکنون توسط کسانی دیگر اشغال شده باشند؟ آیا هنوز باید رفت و در خاک¬ریزهای گذشتگان، سنگر گرفت؟ چرا؟
ــ من از مرگ فردید و آل¬احمد و شریعتی سخن نگفتم، بلکه فقط از تضعیف شدن و رو به پایان رفتن نقش پدیدار روشنفکری در جوامع کنونی و در دهه¬های اخیر سخن راندم. بنده نگفتم که امروز در جوامع، روشنفکران دیگر وجود ندارند، بلکه گفتم این روشنفکران دیگر نمی¬توانند در جهان ما همچون گذشته نقش¬آفرین باشند. من نگفتم که در جهان ما برای مثال روشنفکرانی چون چامسکی یا فوکو وجود ندارند، بلکه گفتم آنان دیگر نمی¬توانند از همان اثرگذاری تاریخی¬ای برخودار باشند که فرضاً ولتر و روسو در قرن هجده و در آغاز جریان روشنفکری یا ژان پل سارتر در قرن بیستم و در پایان تاریخ روشنفکری از آن برخوردار بوده¬اند.
ـ از این گذشته یوسف اباذری از استیلای فلسفه‌خوانده‌ها ابراز ترس کرده و هشدار داده بود.
ــ ابراز نگرانی ایشان از عقلانیت انتزاعی و بیگانه از واقعیت های اجتماعی بود و نه از فلسفه. فلسفه حقیقی در حیات اجتماعی کنونی ما محلی از اعراب ندارد. فلسفه یعنی خودآگاهی. ایشان نه می توانند با خودآگاهی مخالف باشند و نه هستند. اعتراض دکتر اباذری به سیطرة وراجی های شبه فلسفی بود و نه خود فلسفه.
– با این حساب می‌توانیم بگوییم آنچه در ایران تحت عنوان روشنفکری یا حتی فلسفه وجود دارد، تنها کالبد و مترسکی است که روح ندارد؟ درست است؟
ــ باز هم روح پرسش شما ایدئولوژیک و ثنویت¬اندیشانه است. یعنی بر اساس این پرسش باید بگوییم «آیا جریان روشنفکری یا فلسفه در ایران زنده است یا نه؟ روح دارد یا ندارد؟». هر گونه پاسخ آری یا نه به این پرسش، ساده-کردن مسأله و برخاسته از روحی ایدئولوژیک است. مفاهیم طیفی¬اند. واقعیت¬ها را نمی¬توان بر اساس منطق دوارزشی درک کرد. پاسخ بسیاری از پرسش¬ها ، به نحو توأمان هم آری است و هم نه. جریان روشنفکری یا فلسفه¬ــ که این دو را به هیچ وجه نباید یکی گرفت¬ــ در ایران هم وجود دارند، هم نه. هم اثرگذار است و هم نه. بسته به این که از کدامین منظر و چشم¬انداز به پدیدارها بنگریم نوع قضاوت و ارزش¬گذاری شما متفاوت خواهد بود. تمام سخن بنده این است که تقریباً از دهه¬های پایانی قرن بیست به این سو و با ظهور جهان پسامدرن ویژگی-های فرهنگی و اجتماعی همه جوامع از جمله جامعة ما با گذشته بسیار تفاوت یافته است. به همین دلیل، روشنفکران دیگر نمی¬توانند از همان نقش و اثرگذاری تاریخی¬ای برخوردار باشند که روشنفکران پیشین واجد آن بوده¬اند.
ـ شما در هند درس‌خوانده¬اید اما بیشتر به دنبال غرب رفتید و شما را بیشتر به هایدگر می شناسند چرا؟
ــ من دانشجوی فلسفه بوده¬ام و چون امکان ادامه تحصیلم در ایران و در کشورهای غربی فراهم نشد ناگزیر هند را برگزیدم. من موضوع رساله دکترای خویش، یعنی نقد سوبژکتیویسم کانتی از منظر هایدگر، را نیز که مسأله فکری و وجودی ام بود، سال ها قبل از رفتنم به هند انتخاب کرده بودم.
ـ چرا کسانی مانند آشیش ناندی و یا آمارتیاسن و متفکرانی از این دست شما را جذب نکردند.
ــ چهره هایی چون آشیش ناندی در حوزه مطالعات فرهنگی و چهره هایی مثل آمارتیا کومار سن در حوزه اقتصاد شناخته شده بودند. من در هند نیز دانشجوی حوزة فلسفه بودم.

– منظورم بیشتر تأکید بر بومی گرایی بود، الهامی که می‌شد از بومی‌گرایی هندی برای نگاه بیشتر به شرق گرفت؛ آنچه فرضاً در اندیشه‌های کسانی مانند شایگان دیده می‌شود و شریعتی آن را بازگشت به خویشتن اسلامی می‌دانست و… . نظر شما در این زمینه چیست؟
ــ همان گونه که گفتم حوزة مطالعاتی و آبشخور اندیشه¬های من حوزة مطالعات فرهنگی در هند نبوده است، با این وصف تصور نمی¬کنم بنده در خصوص تأکید بر ضرورت اندیشیدن بر هویت و سنت تاریخی¬مان و تکیه بر وجود بصیرت¬های بنیادین حِکمی و فلسفی در سنن نظری شرقی در جهت گسست از سوبژکتیویسم متافیزیک غربی بی-تفاوت بوده¬ام.

اخلاق و سیاست

(متن سخنرانی بیژن عبدالکریمی در دانشگاه تهران، یکشنبه، تالار شیخ انصاری، دانشکدة حقوق دانشگاه تهران، مورخ 12/8/94)
کانال تلگرام بیژن عبدالکریمی: @bijanabdolkarimi
مقاله منتشرشده در روزنامه ایران، شماره 6085، دوشنبه 2 آدزماه 1394
آدرس اینترنتی مقاله در روزنامه ایران:
http://iran-newspaper.com/?nid=6085&pid=15&type=0

مقدمه:
رابطة اخلاق و سیاست، مسألة ساده¬ای نیست، ابعاد بسیار وسیعی دارد، و چیره شدن بر همة جوانب بحث امری غیرممکن است و تنها می¬توان به برخی از جنبه¬های بحث اشاره¬ای گذرا داشت. رویکرد اینجانب در این بحث نه سیاسی است، و نه اخلاقی، بلکه فلسفی و متافیزیکی است. لیکن رویکرد فلسفی و متافیزیکی به همان اندازه که اساسی و بنیادین است، از فهم متعارف و همگانی نیز فاصله دارد و افراد کم¬تر با ابعاد فلسفی و متافیزیکی بحث ارتباط برقرار می¬کنند. برای بسیاری از افراد جامعه این حقیقتی بدیهی است که سیاست و سیاستمداران باید از ارزش¬های اخلاقی تبعیت کنند. از آنجا که شهروندان بیگانه شده با حکومت¬ها و قدرت¬های سیاسی نمی¬توانند بر ساختارهای قدرتمند روزگار جدید چیره شوند، در سنگر اخلاق پناه می-گیرند. لذا برای اکثر مردم بدیهی می نماید که سیاست باید اخلاقی باشد و از فضایل و ارزش-های اخلاقی دفاع کند.
این که گفته می¬شود رویکرد مورد نظر در این بحث فلسفی و متافیزیکی است و نه سیاسی و اخلاقی، به این معناست که در این بحث نه قصد بر این است که به نقد اخلاقی سیاست و سیاستمداران در حوزة ملی یا بین المللی پرداخته شود، و نه قرار است برخی از شعارها و ارزش¬های اخلاقی، همچون احترام به آزادی شهروندان، احترام به حقوق دیگران یا رقیب، تن دادن به روش¬های دمکراتیک و غیره طرح شود و گفته شود سیاست «باید» در چارچوب فلان ارزش¬های اخلاقی حرکت کرده، فلان اصول اخلاقی را رعایت ورزد. البته اکثر قریب به اتفاق افراد روی کرة زمین همواره و همواره چنین می¬کنند، یعنی پیوسته به نقد اخلاقی جامعه و سیاست می¬پردازند و بر مبنای اصول اخلاقی، سیاست¬های حکومت¬ها و کنش سیاستمداران¬ جامعة خود و دیگر جوامع را مورد نقد اخلاقی قرار می¬دهند، و دانشجویان، احزاب، گروه¬ها، جنبش¬ها، و «ان. جی¬. او»ها همواره حوزة سیاست را به رعایت اخلاق، ارزش¬های اخلاقی، احترام به حقوق دیگران و رعایت حقوق بشر، احترام به آزادی¬های فردی و دینی یا توجه به حقوق زنان و حقوق کودکان و غیره دعوت می¬کنند.
لیکن در رویکرد فلسفی و متافیزیکی آنچه محل توجه و تأمل است شرایط و امکان یک امر است و در بحث حاضر هدف، اندیشیدن به شرایط و امکان زیست اخلاقی در عرصة سیاست است. اینجانب با خودآگاهی تمام از این حقیقت که بحث از «نسبت میان اخلاق و سیاست»، مثل هر بحث دیگری، با شبکة بیکرانی¬ــ در معنای منطقی و غیراستعاری کلمه¬ــ از مفاهیم، مفروضات، آموزه¬ها، اعتقادات و دلایل، علل و شرایط فردی، اجتماعی، تاریخی، فرهنگی و… درهم تنیده است، به خصوص با توجه به این مجال بسیار محدود، صرفاً خواهانم به برجسته کردن چند پرسش و چند چشم¬انداز برای تأمل بیشتر در خصوص نسبت اخلاق و سیاست بپردازم. پرسش¬های معدود بنده در خصوص موضوع «نسبت میان اخلاق و سیاست» عبارتند از:
1. چرا علی¬رغم همة نقدهای اخلاقی، که هر لحظه از حوزة سیاست صورت می¬گیرد، لیکن حوزة سیاست کماکان به راه خود در مسیر بی¬اخلاقی ادامه می¬دهد؟
2. آیا همة سیاستمداران و شهروندانی که به نقد اخلاقی سیاست در عرصة داخلی یا بین-المللی می¬پردازند، خود دارای زیستی اخلاقی¬اند؟
3. آیا بی¬اخلاقی در حوزة سیاست تابع اراده¬ها، تصمیم¬ها و نیات افراد است؟ اگر چنین است، پس چراــ اگر چه نه مطلقاً لیکن تا حدود زیادی¬ــ با تغییر افراد و حتی حکومت¬ها، بی-اخلاقی در سیاست کماکان به روند خویش ادامه می¬دهد؟
4. آیا اخلاق و تحقق ارزش¬های اخلاقی امری صرفاً فردی و اگزیستانسیل است، یا اخلاق با زیست¬جهان فرهنگی، تاریخی و تمدنی نیز نسبت دارد؟ آیا ما حق داریم از نسبت میان اخلاق و سیاست مستقل از زیست¬جهان فرهنگی، تاریخی و تمدنی کنونی خود سخن بگوییم؟
5. آیا اخلاق و اخلاقی زیستن، چه در حوزة حیات فردی و چه در حوزة سیاست و حیات اجتماعی، امری گزافی، دلبخواهانه و من¬عندی است یا نیازمند مبانی فلسفی و متافیزیکی؟
6. آیا اخلاق و اخلاقی زیستن، چه در حوزة حیات فردی و چه در حوزة سیاست و حیات اجتماعی می¬تواند مستقل از مبانی متافیزیکی اخلاق و مبانی فلسفة سیاسی مدرن مورد بررسی قرار گیرد؟
7. مهم¬ترین پرسش فلسفی یا متافیزیکی در این بحث این است: آیا زیست اخلاقی در جهان کنونی ما از مبادی متافیزیکی برخوردار است یا جهان کنونی با بحران متافیزیک اخلاق روبروست؟
در اینجا می¬کوشم صرفاً به طرح پاره¬ای چشم¬اندازها برای تأمل و پژوهش بیشتر در نسبت میان اخلاق و سیاست بپردازم:
نکتة قابل تأمل نخست: توجه به حیث تاریخی مسأله
برای نیل به چارچوب شایسته¬ای برای بحث از «رابطة اخلاق و سیاست» در روزگار کنونی به «حیث تاریخی» بحث باید توجه داشت. پدیدارهای انسانی و اجتماعی در یک فضای ذهنی محض و در یک فضای فراتاریخی متحقق نمی¬شوند و لذا نیز نمی¬توانند صرفاً بر اساس تحلیل ذهنی مفاهیم در یک فضای فراتاریخی مورد تحلیل قرار ¬گیرند، لذا هر گونه بحث شایسته¬ای از پدیدارهای انسانی و اجتماعی، بدون توجه به سیاق و بستر تاریخی آنها نادرست و خالی از وجه است. لذا، پرسش از نسبت مطلق میان «اخلاق و سیاست» نادرست است. بحث از نسبت میان «اخلاق و سیاست»، بدون توجه به سیاق تاریخی روزگار ما، نمی¬تواند محتوا و مضمون مناسبی بیابد. به بیان دیگر، پرسش از نسبت میان اخلاق و سیاست می¬تواند چنین صورت¬بندی شود: الف. در روزگاران گذشته میان اخلاق و سیاست چه ارتباطی وجود داشت؟ ب. در روزگار کنونی میان اخلاق و سیاست چه ارتباطی وجود دارد، یا می¬تواند وجود داشته باشد؟
بی¬تردید، پرسشی که در این نشست فراروی ماست، معطوف به گذشته نیست، بلکه معطوف به روزگار و زیست¬¬جهان کنونی ماست: یعنی در روزگار حاضر یا در جامعة کنونی ما میان اخلاق و سیاست چه نسبتی وجود دارد؟
به نظر می¬رسد مسألة ما در واقع پرسش از «نسبت میان اخلاق و سیاست در روزگار کنونی و جهان معاصر» است.
نکتة قابل تأمل دوم: بحث توصیفی است یا توصیه¬ای؟
نکتة دیگری که باید مورد تأمل قرار گیرد این است: آیا بحث ما توصیفی است یا توصیه¬ای؟ یعنی وقتی از «نسبت اخلاق و سیاست» در روزگار کنونی می¬پرسیم، باید به طور واضح و روشن بدانیم که پرسش¬مان چیست. پرسش ما می¬تواند به دو شکل زیر صورت¬بندی شود: الف. آیا پرسش این است میان اخلاق و سیاست چه نسبتی وجود دارد؟ (بحث توصیفی و پدیدارشناسانه) ب. یا پرسش این است میان اخلاق و سیاست چه نسبتی «می¬تواند» یا «باید» وجود داشته باشد؟ (بحث توصیه¬ای و هنجاری)
نکتة قابل تأمل سوم: شیفتگی یا عدم شیفتگی نسبت به عقلانیت جدید و لیبرالیسم
اگر بحث توصیفی و پدیدارشناسانه باشد، فی¬الجمله می¬پذیریم که عرصة سیاست از ارزش¬ها و معیارهای اخلاقی تبعیت نمی¬کند. البته در این میان یقیناً برخی معتقدند که نظام¬های لیبرال-دمکراسی غربی، در قیاس با دیگر نظام¬های سیاسی در گذشته، همچون حکومت¬های استبدادی پادشاهی¬ و امپراطوری¬های جوامع فئودالی و ماقبل مدرن، یا در قیاس با دیگر نظام¬های سیاسی سوسیالیستی یا اسلامی در آسیا، آفریقا یا آمریکای جنوبی، اخلاقی¬ترین نظام¬های سیاسی جهان¬اند. این نکته، یعنی اخلاق¬مداری یا عدم اخلاق¬مداری نظام¬های لیبرال¬دمکراسی غربی یکی از مهم¬ترین چالش¬گاه¬های اصلی در بحث از نسبت میان اخلاق و سیاست در روزگار کنونی است. یعنی اتخاذ هر گونه موضعی در خصوص اعتقاد به اخلاق¬مداری یا عدم اخلاق-مداری سیاست مدرن در جوامع لیبرال¬دمکراسی¬های غربی مسیر و تقدیر بحث را به شیوة خاصی تعیین خواهد کرد. اما نکته اینجاست ما با کدامین رویکرد خواهانیم به تعیین موضع در خصوص این مسأله بپردازیم؟ آیا می¬خواهیم بر اساس نوعی گرایشات ایدئولوژیک¬ــ یعنی بر اساس نوعی دلبستگی و شیفتگی به عقلانیت جدید و نظام¬های سیاسی مدرنِ حاصل از این عقلانیت یا بر اساس احساس کینه و انزجار نسبت به حکومت¬های غیرلیبرالی در جوامع جهان سوم¬ــ به بحث اخلاق¬مداری یا عدم¬اخلاق¬مداری نظام¬های لیبرال¬دمکراسی غربی بپردازیم یا بر اساس رهیافتی فلسفی و متافیزیکی؟ اتخاذ هر یک از این دو رویکرد ایدئولوژیک یا متافیزیکی مسیر بحث را به نحو متفاوتی رقم خواهد زد.
نکتة قابل تأمل چهارم: وجود یا عدم وجود بحران در متافیزیک اخلاق؟
اگر بحث در گفتمان و افقی فلسفی و با تأمل بر مبادی متافیزیکی پیش رود، خود بنیان¬گذاران فلسفة سیاسی مدرن، همان¬گونه که در ادامه مقاله نشان خواهم داد، داعیة اخلاقی بودن سیاست جدید را نداشته¬ و همواره بر توجه به امر رئال و واقعیت به جای تأکید بر امر ایده¬ال و ارزش¬ها دعوت کرده¬اند.
اما ممکن است گفته شود بحث از نسبت اخلاق و سیاست جنبه¬ای توصیه¬ای و هنجاری دارد، یعنی پرسش این است: میان اخلاق و سیاست چه نسبتی «می¬تواند» یا «باید» وجود داشته باشد؟
اما در این صورت مسأله این است: ما این ارزش¬ها و بایدهای اخلاقی خود را بر چه متافیزیکی استوار می¬کنیم؟ گفته می¬شود روزی یکی از دانشجویان هایدگر از وی پرسید: «استاد! شما چه موقع کتاب اخلاق¬تان را خواهید نگاشت؟» هایدگر پاسخ داد: «اول شما بگویید که بر کدامین مبنا باید اخلاق را استوار کنیم؟»
با ظهور مدرنیته و عقلانیت جدید و با فروپاشی نظام¬ الهیاتی مسیحی، در غرب تلاش¬های بسیاری به منظور تأسیس یک نظام اخلاقی اومانیستی و بر پایة بشرانگاری، مستقل از دین و الهیات مسیحی صورت گرفت. اهتمام کانت در خصوص تأسیس اخلاق بر اساس اتونومی و خودمختاری بشر را باید یکی از سترگ¬ترین این تلاش¬ها دانست. اما هیچ¬یک از این تلاش¬ها، از جمله عزمیت بزرگ کانت قرین مؤفقیت نبود. برخی از متفکران غربی چون نیچه از «مرگ خدا» در غرب سخن راندند. مرگ خدا در نیچه به معنای مرگ عالَم فرامحسوس، مرگ امر مطلق، مرگ بنیاد، مرگ حقیقت و مرگ بنیاد ارزش¬ها، و به تعبیر دیگر به معنای مرگ اخلاق و در نتیجه مرگ انسان نیز بود.
به بیان ساده¬تر، «بحران متافیزیک اخلاق» و حادثة سهمگین «بی¬بنیاد شدن اخلاق» در تمدن جدید غرب و در روزگار ما را باید یکی از سهمگین¬ترین حوادث تاریخ دورة جدید تلقی کرد.
به هر تقدیر، اینجا نیز یک نقطة اساسی و تعیین¬کننده در مسیر اندیشیدن بر نسبت میان اخلاق و سیاست وجود دارد: آیا عقلانیت جدید و تمدن کنونی، که هژمونی جهان را نیز بر عهده دارد با «بحران در متافیزیک اخلاق» مواجه است یا نه؟
نکتة قابل تأمل پنجم: نسبت ما و عقلانیت جدید:
ممکن است ادعا شود که بحران متافیزیک اخلاق از آن غرب و عقلانیت جدید است و این ربطی به دیگر جوامع غیرغربی، از جمله جوامع مسلمان ندارد. در اینجا نیز یک مسألة بنیادین وجود دارد: ما با غرب چه نسبتی داریم؟ آیا ما بخشی از غربیم یا در مقابل غرب؟
تأمل بر مدرنیته به منزلة یک رویدادگی عظیم تاریخی و فراگیرنده ، اجتناب ناپذیری آن، حدّت و شدت یافتن سرعت تکوین تاریخ جهانی با ظهور مدرنیته و به خصوص با ظهور عالم پسامدرن و لذا اضمحلال تاریخ¬های بومی و محلی در دل تاریخ جهانی و…، می¬تواند به ما در اندیشیدن به نسبت ما و غرب و در نتیجه در اندیشیدن به نسبت میان اخلاق و سیاست در جهان کنونی، از جمله در جوامعی چون جامعة ما در سپهر روشن تری یاری نماید. به نظر می¬رسد حادثة مرگ خدا و بحران متافیزیک اخلاق اموری هستند که ما را نیز فرا گرفته¬اند. اساساً خود اندیشیدن به نسبت اخلاق و سیاست در جامعة ما می¬تواند به ما در خصوص اندیشیدن به نسبت-مان با غرب یاری نماید. اگر برای مثال روح مدرنیته را جایگزینی امر رئال به جای امر ایده¬ال بدانیم یا یکی از مهم¬ترین اوصاف روزگار جدید را اعتقاد به وصف تولیدی حقیقت (در برابر اعتقاد به وصف انکشافی حقیقت) بدانیم، آیا اینها نیز اموری نیستند که ما را کاملاً در خود مستحیل کرده¬اند؟ به نظر می¬رسد در روزگار کنونی ما هویت متافیزیکی مستقلی از غرب نداریم.
نکته قابل تأمل ششم: ضرورت تفکر بر مبانی متافیزیکی اخلاق دورة جدید
دریافتی شایسته از نسبت میان اخلاق و سیاست بدون درک سوبژکتیویسم جدید و نتایج حاصله از آن در حوزة اخلاق و بدون درک مبانی فلسفی متفکرانی چون دکارت، هابس، اسپینوزا، لاک، هیوم، کانت، مارکس، بنتام، جان استوارت میل و نیچه، در قیاس با مبانی وجودشناختی و معرفت¬شناختی عالم سنت و ماقبل مدرن امکان¬پذیر نخواهد بود.
نکته قابل تأمل هفتم: ضرورت تفکر بر مبانی متافیزیکی فلسفة سیاسی جدید
دریافتی مناسب از نسبت میان اخلاق و سیاست بدون درک مبانی فلسفة سیاسی جدید و فهم اندیشه¬های متفکرانی چون ماکیاولی، هابس، لاک، اسپینوزا و کانت (در قیاس با فلسفة سیاسی کلاسیک و تفکر سیاسی فضیلت¬محور متفکرانی چون افلاطون، ارسطو، آگوستین و فارابی) میسر نخواهد بود.
خلاصه آن که بحث از «نسبت میان اخلاق و سیاست در جهان معاصر» بدون توجه به روزگار جدید و شناخت مؤلفه¬های متافیزیکی قوام¬بخش زیست¬جهان معاصر امکان¬پذیر نیست. لذا برای درک نسبت میان اخلاق و سیاست در جهان جدید باید زیست¬جهان کنونی به اعتبار اخلاق و فهم اخلاق (فلسفة اخلاق) و نیز به اعتبار سیاست و درک مقولة سیاست (فلسفة سیاست) مورد تأملی جدی قرار گیرد.
نکتة قابل تأمل هشتم: ضرورت تأمل بر نیروهای تاریخی و نیز نهادمند شدن بشر دورة مدرن
در آغاز بحث به دو پرسش اشاره شد: «چرا علی¬رغم همة نقدهای اخلاقی، که هر لحظه از حوزة سیاست صورت می¬گیرد، لیکن حوزة سیاست کماکان به راه خود در مسیر بی¬اخلاقی ادامه می-دهد؟»، و «آیا بی¬اخلاقی در حوزة سیاست تابع اراده¬ها، تصمیم¬ها و نیات افراد است؟ اگر چنین است، پس چراــ اگر چه نه مطلقاً لیکن تا حدود زیادی¬ــ با تغییر افراد و حتی حکومت¬ها، بی-اخلاقی در سیاست کماکان به روند خویش ادامه می¬دهد؟»
یکی از پاسخ¬های ممکن به این پرسش¬ها این است: تفکر و شیوة اندیشة آدمیان نقشی مهم و اساسی در زندگی فردی و اجتماعی آنان دارد، اما همة روندهای زندگی و واقعیت¬های فردی و اجتماعی تابعی از اندیشه و ارادة آدمیان نیست. به تعبیر ساده¬تر، اندیشه و ارادة بشری گاه به ظهور واقعیت¬های اجتماعی و تاریخی¬ایی منجر می¬شود که خود بر شیوة تفکر و ارادة آدمیان اثر می¬گذارد. به بیان دیگر، این صرف اندیشه¬ها، اراده¬ها و کنش¬ها نیست که نحوة بودن و هستی فردی و اجتماعی و تاریخی ما را تعیین می¬کنند، بلکه به نحوی متقابل و دیالکتیکی، «نحوة بودن و هستی اجتماعی و تاریخی» ما نیز «نحوة تفکر و کنش» ما را تعیین می¬کند. این نکته همان چیزی است که در اندیشة متفکرانی چون هگل، مارکس و هایدگر به خوبی دیده می¬شود. به همین دلیل، تأمل بر نحوة «هستی اجتماعی و تاریخی ما» نیز می¬تواند افق¬های تازه¬ای را در اندیشیدن به پرسش نسبت میان اخلاق و سیاست بیافریند. تأملاتی پیرامون نحوة هستی اجتماعی و تاریخی¬مان و اندیشیدن به این امر که «آیا نحوة زیست اجتماعی و تاریخی ما اجازه زیست اخلاقی را به سیاست می¬دهد یا نه؟» پرسشی است که باید به آن عمیقاً بیندیشیم. در همین راستا، اندیشیدن به مفهوم گشتل در تفکر هایدگر، یعنی تأمل بر این امر که چگونه عالم تکنولوژیک و همة نهادهای سیاسی و اجتماعی حاصل از آن زندگی فردی و اجتماعی انسان مدرن را قالب¬بندی کرده است، شاید بتواند ما را در فهم جهان کنونی مساعدت کرده تا نسبت اخلاق و سیاست در جهان کنونی را در افق روشن¬تری درک نماییم.
طرح دو نکتة محوری در این بحث:
1. محور اول: بی¬بنیاد شدن اخلاق در روزگار مدرن
بي¬بنياد شدن اخلاق، حادثة سهمگيني است كه صرفاً در تاريخ مدرن غرب روي داده است. اما معنای بی¬بنیادی اخلاق در روزگار مدرن چیست؟ سؤال می¬شود: مگر در روزگاران گذشته بی-اخلاقی¬هایی چون دروغ گفتن، ظلم کردن یا جنایت و تجاوز وجود نداشته است که از بحران اخلاق در جهان کنونی سخن گفته می¬شود؟
لیکن باید توجه داشت سخن بر سر «بداخلاقی» نیست، بلکه سخن در «بی¬اخلاقی» یعنی بی-بنیادی اخلاق و، به تعبیر دیگر، بی¬متافیزیک شدن اخلاق است. مراد از بحران اخلاق بی¬پاسخ ماندن این پرسش است: بر چه اساس و بنیاد متافیزیکی من باید اخلاقی زندگی کنم؟ برای اخلاقی زیستن چه توجیه نظری و متافیزیکی وجود دارد؟ این «بی¬بنیاد شدن اخلاق» است که دوران مدرن را از روزگاران گذشته متمایز می¬کند.
ريشه¬هاي بحران مباني اخلاق در تاريخ جديد غرب را مي¬توان تا آغاز خود تاريخ متافيزيك دنبال كرد. متزلزل شدن پايه¬هاي اخلاق در تاريخ تفكر مغرب¬زمين از زماني آغاز شد كه با ظهور متافيزيك، نظر يا تئورياي يوناني سرزمين شهود را ترك گفت و ميان عقل و اراده، نظر و عمل، و دانش و ارزش شكافي شكل گرفت كه به تدريج در بسط تفكر متافيزيكي تا روزگار ما، اين شكاف به گسستي عبورناكردني تبديل شد. با ظهور راسيوناليسم سقراطي¬¬ـ¬-افلاطوني، نخستين بذرهاي سوبژكتيويسم و لوژيسيسم (منطق¬گرايي) پاشيده شد، و با ارسطو سوبژكتيويسم و لوژيسيسم غلبه يافت و فضيلت و معرفت كاملاً از يكديگر متمايز گرديد. با ارسطو معنا و مفهوم معرفت كاملاً دگرگون شد؛ «مُثل افلاطوني»، كه مأواي¬شان علم الهي بود، به «مفاهيم كلي»، كه جايگاه¬شان ذهن بشري و حاصل فعالیت منطقی ذهن انسان است، تبديل شد و بدين ترتيب، وصف معنوي و قدسي معرفت زدوده گشت و بنيان¬هاي سكولار شدن معرفت، فرهنگ و زندگي پي¬ريزي شد.
با زدوده شدن وصف معنوي و قدسي معرفت و تبديل شدن سير و سلوك و ديالكتيك وجودي افلاطون (به منظور رسيدن به عالم قدسي مُثل) به منطق و ديالكتيك مفهومي عقل و فاهمه و جدا شدن عقل از اراده در ارسطو، و نيز با ذات¬زدايي ارسطو از حقيقت و تبديل حقيقت اونتولوژيك به صدق منطقي و تقليل «ذات حقيقت» به «صدق گزاره»، و اظهار صريح اين كه معرفت داشتن به معناي فضيلت داشتن نيست چرا كه معرفت حاصل عقل، و فضيلت، به معناي كف نفس، و حاصل اراده است، نخستين، ليكن مهم¬ترين، گام¬ها در جهت جدايي دانش از ارزش و متزلزل شدن مباني اخلاق برداشته شد.
در دورة جديد، با هيوم جهش بزرگ ديگري در جهت تهي شدن جهان از ارزش¬ها شكل گرفت. هيوم نشان داد كه ميان گزاره‌هاي اخباري (معرفت علمی حاصل از عقلانیت جدید) و گزاره‌هاي انشايي (گزاره¬های اخلاقی) هيچ‏گونه رابطة منطقي وجود ندارد، چرا كه در گزاره‌هاي انشايي، مثل «بايد راست گفت» يا «نبايد دروغ گفت»، جزئي وجود دارد كه بر نوعي ضرورت و الزام اخلاقي دلالت مي‌كند و ما به اين جزء معمولاً با الفاظ «بايد» يا «نبايد» اشاره مي‌كنيم. اين در حالي است كه در گزاره‌هاي اخباري، همچون «هوا سرد است» يا «زمين كروي است»، اين جزء وجود ندارد. لذا در استنتاج گزاره‌هاي اخلاقي و انشايي (بايدها و نبايدها) از گزاره‌هاي اخباري (هست‌ها و نيست‌ها) نوعی مغالطة منطقي آشكار وجود دارد، چرا كه در نتايج، يعني در گزاره‌هاي انشايي، جزيي، يعني «بايد يا نبايد»، وارد شده است كه در مقدمات، يعني در گزاره‌هاي اخباري، وجود نداشته است. از اين استدلال هيوم در مورد انكار هرگونه رابطة منطقي‏ـ‏استنتاجي ميان گزاره‌هاي انشايي و اخباري، چنين نتيجه شد كه ميان علم و اخلاق هيچ¬گونه رابطه¬اي وجود ندارد. در مرحلة بعد بر اساس شکافی که هیوم میان هست¬ها و بایدها به وجود آورد، سپس اين استنتاج شكل گرفت كه اساساً طبيعت و جهان نسبت به ارزش¬هاي اخلاقي و نحوة زيست انسان بي¬تفاوت است و ارزش¬ها به تمامي ساخته و پرداختة خود آدمي است. با کانت تلاش دیگری صورت گرفت. کوشش کانت، تاکنون، زیباترین و عظیم¬ترین تلاش بشری برای تأسیس یک نظام اخلاقی مستقل از دین و صرفاً بر اساس اتونومی اراده و استقلال عقل محض بوده است. اما کانت ما را با شکاف¬هایی عظیم و پرناشدنی رها کرد: شکاف میان عالم نومن و فنومن، شکاف میان عالَم علمی نیوتنی و عالَم آزادی و اخلاقی، شکاف میان عقل نظری و عقل عملی. کانت از ما می¬خواهد در جهانی که برای ما به لحاظ متافیزیکی تاریک و سیاه است و ما اسیر دیالکتیک و شک تردید و مواجه با قضایای جدلی-الطرفین هستیم، صرفاً با «فرض¬ها»ی وجود خدا، آزادی و خلود نفس، زیستی اخلاقی داشته باشیم! این بیشتر به نوعی رؤیاپردازی می¬ماند تا طرح¬ریزی بنیادی برای متافیزیک اخلاق.
ايمان به خداوند و باورهاي تئولوژيك همواره ضامن حيات اخلاقي بشر بوده است. ليكن با متزلزل شدن ايمان مسيحي و باورهاي تئولوژيك و از دست رفتن قدرت مفهوم خداي مسيحي بر جان¬هاي انسان غربی، كه نيچه از آن به «مرگ خدا» تعبير مي¬كند، آخرين سنگر مباني زندگي اخلاقي در غرب نيز فرو ريخت. در تاريخ غرب، مرگ خداي مسيحي، آن چنان كه خود نيچه نيز براي ما توصيف و پيش¬بيني مي¬كند، خود متضمن به بن¬بست رسيدن نظام¬ ارزش-هاي مسيحي است. مرگ خدا مستلزم مرگ حقيقت و مرگ امر مطلق است و با مرگ امر مطلق، و نسبي شدن و انساني شدن حقيقت، ارزش¬ها ديگر داراي هيچ مبنا و بنيادي نخواهند بود و ارزش¬ها نيز اموري نسبي و قراردادي خواهند شد. مرگ خدا به معناي مرگ امر مطلق و مرگ امر مطلق مستلزم مرگ اخلاق است. نيچه با تبارشناسي تاريخي خويش از اخلاق و ارزش¬هاي آن كوشيد تا نشان دهد كه ارزش¬ها صرفاً ابزاري در خدمت زندگي هستند، لذا نمي-توان آنها را اموري ذاتي و قدسي تلقي كرد يا آنها را به نحو في¬نفسه گرامي داشت.
ژان پل سارتر نیز به¬خوبی نتیجة اخلاق مدرن را نشان می¬دهد. وی صراحتاً اظهار می¬دارد «ارزش¬های اخلاقی اموری عینی نیستند»، «هیچ راهی ما را به رفتن دعوت نمی¬کند» و «از هر طرف که رویم راه همان است». این¬ها همه به معنای مرگ اخلاق در روزگار مدرن و به معنای بی¬بنیاد و بی¬متافیزیک شدن اخلاق در روزگار کنونی است.
نتیجه آن که جهان کنونی با بحران متزلزل شدن مبانی و متافیزیک اخلاق روبروست و این حادثة سهمگین صرفاً در دورة جدید و با ظهور، بسط و سیطره عقلانیت مدرن روی داده است. ظهور شرایط و فضای پسامدرن این بی¬بنیادی را شدّت و حدّت بیشتری بخشیده است.
2. محور دوم: کنار گذاشته شدن ارزش¬های اخلاقی در فلسفة سیاسی جدید
بی¬تردید یکی از پیشگامان عصر نو و بنیان¬گذار فلسفة سیاسی جدید ماکیاولی (1527- 1469) است. بحث ار رابطة اخلاق و سیاست بدون درک روح فلسفة سیاسی جدید و بدون توجه به اندیشة ماکیاولی امکان¬پذیر نیست. ماکیاولی نخستین کسی است که کوشید با فلسفة سیاسی کلاسیک، که هدف زندگی سیاسی را تحقق فضیلت (ارزش¬های اخلاقی) می¬دانست، قطع رابطه کند و به نقد صریح آن پرداخت. پس دقیقاً رابطة میان فضایل، ارزش¬ها، آرمان¬ها و اخلاق با نهاد سیاست هستة مرکزی چالشگاه فلسفة سیاسی مدرن با فلسفة سیاسی کلاسیک است.
ماکیاولی نقد خود را از فلسفة سیاسی کلاسیک و نیز تلاش¬هایش را برای بنیان¬گذاری فلسفة سیاسی جدید به مؤفقیت و کشف مردانی همچون کریستف کلمب تشبیه می¬کرد و مدعی بود که وی قارّة جدیدی را در حوزة اخلاق و سیاست کشف کرده است. حق کاملاً با اوست و تعلیمات سیاسی و اخلاقی او کاملاً جدید بود. اما اصل اساسی تفکر ماکیاولی و روح فلسفة سیاسی مدرن چیست؟
همان¬گونه که لئو اشتراوس در آثارش، به خصوص در کتاب «تاریخ فلسفة سیاسی»، در تحلیل فوق العاده¬اش از فلسفة سیاسی مدرن و اندیشه¬های ماکیاولی توضیح می¬دهد، اصل اساسی تفکر ماکیاولی، که رهیافت مشترک و بنیادین همة فیلسوفان سیاسی جدید است، عبارت است از مخالفت با آرمان¬گرایی و اخلاق¬گرایی و فضیلت¬محوری فلسفة سیاسی کلاسیک و دعوت به اینکه آدمی باید از بلندپروازی¬ها، اخلاقی¬گرایی¬ها و آرمان¬گرایی¬های فیلسوفان سیاسی گذشته دست بردارد و معیارهای خود را تنزل دهد تا تحقق نظم اجتماعی درست یا مطلوب ممکن گردد.
افلاطون برای تحقق مدینة فاضله چشم¬انتظار ظهور شاه¬ـ¬فیلسوف بود، یعنی یا پادشاهی فیلسوف گردد یا فیلسوفی پادشاه. اما آیا یک چنین امری در واقعیت زندگی سیاسی امکان¬پذیر است؟ پاسخ افلاطون این بود: تحقق شاه¬ـ¬فیلسوف به بخت و اقبال (شانس یا تقدیر) و نه اراده-های ما بستگی دارد. اما از نظر ماکیاولی، اصول سیاست ما باید به گونه¬ای باشد که بتوان بر شانس یا تصادف (فورتون Fortunate) که یک از عناصر فلسفة سیاسی کلاسیک در جهت تحقق جامعة مطلوب و آرمانی بود، غلبه کرد. ماکیاولی می¬گفت «فورتون همچون زنی است که باید با شلاق رامش کرد». معنی این سخن این است که در حیات سیاسی تأکید بر نهاد، باید جانشین تأکید بر اخلاق و شخصیت اخلاقی شود.
نقد اصلی ماکیاولی بر فلسفة سیاسی کلاسیک را در این نکته می¬توان خلاصه کرد: آن تلقی از سیاست که در مدینة فاضله یا آرمان¬شهر به اوج می¬رسد¬ــ یعنی بحث از ماهیت بهترین نظام و توصیفی از جامعة مطلوب که تحقق آن بسیار دور از دسترس و حتی دور از احتمال است¬ــ از ضعفی بنیادی برخوردار است، پس تلقی خود را نه از فضایل (ارزش¬ها/ اخلاق)، یعنی از بالاترین اهدافی که یک جامعه «باید» انتخاب کند، بلکه از اهداف و مقاصدی اتخاذ نماییم که همة جوامع «عملاً و در واقعیت» از آنها پیروی می¬نمایند.
پس پیام اصلی فلسفة سیاسی ماکیاولی عبارت است از اینکه معیارهای خویش را تنزل بخشیم تا احتمال تحقق آنها بیشتر شود و بدین ترتیب، بر شانس یا تصادف نیز چیره شویم. سخن ماکیاولی و فلسفة سیاسی جدید را در تقابل با فلسفه سیاسی کلاسیک می¬توان چنین خلاصه کرد: امر ایده¬آل (Ideal) باید به امر رئال (Real) تبدیل شود. فلسفة سیاسی کلاسیک خواهان آن بود که با آرمان¬گرایی، اخلاق¬گرایی و فضیلت¬محوری¬اش، واقعیت را تابع آرمان¬ها و ارزش¬های اخلاقی سازد، اما فلسفة سیاسی جدید و به تبع آن سیاست در دوران جدید، آرمانها را تابعی از امور رئال می¬سازد. این یعنی همان چیزی که بیشتر مواقع از آن به واقع¬بینی در عرصة سیاست و مخالفت با آرمان¬گرایی و اتوپیاگرایی تعبیر می¬شود. اما معنای دیگر پیام ماکیاولی و فلسفة سیاسی مدرن این است: رخت بربستن اخلاق (آرمان¬ها، فضایل و ایده¬آل¬ها) از حوزة حیات سیاسی.
میان رهیافت ماکیاولی با تلقی فرانسیس بیکن (به تعبیر دیگر، میان فلسفة سیاسی جدید با روح و بینش علمی جدید) پیوندی نزدیک و تنگاتنگ وجود دارد. سخن بیکن در حوزة فلسفة علم و سخن ماکیاولی در حوزة فلسفة اخلاق و فلسفة سیاسی دارای روح و مضمونی واحد هستند. بیکن ما را به این امر دعوت کرد که هدف علم نه رسیدن به «حقیقت»، که کسب «قدرت» و استیلا یافتن بر طبیعت است، ماکیاولی نیز گفت به منظور دستیابی به اهداف عملی، از فضایل (و رهیافت اخلاقی) روی برگردانیم و به واقعیت¬ها توجه کنیم.
اما همان¬گونه که علم جدید به تبعیت از پیام بیکن کسب قدرت و استیلا یافتن بر طبیعت (و نه حقیقت) را هدف خود قرار داد و به مؤفقیت نیز رسید، لیکن به دلیل قطع ارتباطش با حقیقت، به منزلة یک امر متعالی و استعلایی، یعنی غیرتجربی، برای ما رستگاری و رهایی را به ارمغان نیاورد، فلسفة سیاسی جدید نیز با تنزل بخشیدن به آرمان¬هایش، هر چند شانس تحقق جامعة مطلوب خود را بالا برد، اما جامعة متحقق شدة خویش را از مطلوبیت تهی ساخت.
البته نمی¬توان از ماکیاولی و آموزه¬های او تصویری بسیار منفی ترسیم کرد. روح تعالیم او تا حدودی از رهیافتی انسان¬گرایانه و نوع¬دوستانه سرچشمه می¬گیرد. وی در مقابل وحشی¬گری¬ها و جنایاتی که در قرون وسطی شکل گرفته بود، ما را به این امر دعوت می¬کند که انتظارات و اهداف خود را از زندگی اجتماعی پایین آوریم تا مجبور نشویم دست به خشونت و جنایاتی بزنیم که به هیچ وجه برای حفظ جامعه و حیات اجتماعی ضروت ندارد. سخن ماکیاولی این است اگر ما حسابگری مبتنی بر اصالت نفع را جایگزین فضایل اخلاقی کنیم و همة اهداف سنتی زندگی مدنی در فلسفة سیاسی کلاسیک را از این دیدگاه مورد تجدید نظر قرار دهیم، می¬توانیم برخوردی علمی¬تر و واقع¬بینانه¬تر با مسائل سیاسی و اجتماعی داشته باشیم.
لیکن، با تفکر ماکیاولی، و به تبع آن فلسفة سیاسی جدید، و با این به اصطلاح واقع¬بینی¬ علمی¬ آن، افق تفکر، بسیار تنگ و محدود می¬گردد و فضیلت (امر ایده¬آل) در امر سیاسی جای خود را به واقعیت¬ها (امر رئال) می¬دهد. ماکیاولی احساس می¬کرد که ما در حیات سیاسی نیازمند کشف جانشینی برای اخلاق و فضایل اخلاقی هستیم. وی خواهان آن بود که اثبات کند، برخلاف آموزه¬های فلسفة سیاسی کلاسیک، بنیاد جامعه و ساختار آن، ذاتاً و علی¬الاصول غیراخلاقی است، و جامعه و زندگی مدنی نه بر اساس تمایلات اخلاقی بلکه بر اساس منافع و انگیزه¬های خودخواهانه شکل گرفته است و، بر همین اساس، سلوک سیاسی ما نیز باید جهت و اهداف خود را از همین واقعیت¬ها اخذ نماید.
مطابق این اصل ماکیاولی، ما نمی¬توانیم همچون گذشتگان خوبی و سعادت جامعه را در چارچوب فضیلت تعریف نماییم، بلکه باید فضیلت و فضایل اخلاقی را در چارچوب خیر عموم و سعادت جامعه تعریف کنیم. اصولی را که ماکیاولی برای فلسفة سیاسی جدید بنیان نهاد، در واقع در هر نسل به گونه¬ای تازه تکرار و تأکید شد.
باز هم همان گونه که اشتراوس توضیح می¬دهد بعد از ماکیاولی این هابز است که مسیر فکری وی را ادامه می¬دهد، با این تفاوت که هابز همان اصول تفکر ماکیاولی را نه دربارة رفتار شاهان و دولت¬ها بلکه دربارة وظایف رعایا و اتباع حکومت اِعمال می¬نماید. به همین دلیل، در مقابل کتاب مشهور ماکیاولی، شهریار، هابز کتاب خود را شهروندی¬ نام می¬نهد. هابز انتقادات ماکیاولی را از فلسفة سیاسی کلاسیک پذیرفت. وی نیز معتقد بود که فلسفة سیاسی کلاسیک بیش از اندازه آرمانگرایانه و بلندپروازانه است. هابز تأکید بر این داشت که حقوق طبیعی هر فرد مبتنی بر خواست¬ها و نیازهای اولیة اوست، یعنی تمایلات و محرک¬های اولیه¬ای که به طور مؤثر و در اکثر مواقع تعیین¬کنندة رفتار همة انسان¬هاست و، لذا اصول سیاست نمی¬تواند از فضایل و تمایلات مطلوب اخلاقی اخذ شود، که تنها رفتار معدودی از مردم را، آن هم نه در اکثر مواقع، شکل می¬دهد. از نظر هابز تمایلات و محرک¬های اولیه¬ای که رفتار همة آدمیان را شکل می¬دهند همه خودخواهانه و نفع¬پرستانه¬اند و همة این محرکات اولیه و انگیزه¬ها را می¬توان به یک اصل بازگرداند و آن اصل «حفظ صیانت ذات» است، که در تعبیر سلبی آن عبارت از «ترس از مرگ غیرطبیعی» است، و در حیات سیاسی همین اصل حفظ صیانت ذات یا ترس از مرگ غیرطبیعی به ترس از حکومت تبدیل می¬شود. لاک همین اصل را از هابز گرفت با این تفاوت که «اصل صیانت ذات» را به «اصل صیانت ذات همراه با رفاه و آسایش» بسط داد. از نظر لاک آنچه اساساً بشر برای صیانت ذات نیازمند است، غذا یا به طور کلی مالکیت و ثروت است و نه قدرت و اسلحه. بدین ترتیب، در فلسفة سیاسی لاک، میل به صیانت ذات در تفکر هابزی به میل به کسب ثروت، و حق صیانت ذات به حق کسب نامحدود ثروت تبدیل می¬شود.
لاک با همین تغییر در فلسفة سیاسی هابز، بنیان اقتصادگرایی یا اکونومیسم جدید را پی-ریزی می¬کند. این «اقتصادگرایی یا اصالت اقتصاد» به صورت «منافع ملی» کشورها نیز خود را نمایان می¬سازد که اصلی اساسی در حیات سیاسی جهانی و روابط بین¬الملل است. اما باید توجه داشت که در روزگار جدید «منافع ملی» عمدتاً و صد البته منحصراً به معنای «منافع اقتصادی» و نه «منافع انسانی و اخلاقی» کشورهاست.
حتی در اسپینوزای اخلاقی و نویسندة کتاب اخلاق نیز مخالفت با فلسفة سیاسی کلاسیک و پذیرش روح فلسفة سیاسی جدید کاملاً آشکار است. وی نیز معتقد است فیلسوفان گذشته انسان را نه آنچنان که هست، بلکه آنچنان که آرزو دارند باشد، تصور می¬کنند، لذا آموزش¬های سیاسی آنها کاملاً بی¬فایده است. از نظر اسپینوزا تمایلات نفسانی را نباید همچون گذشتگان به منزلة رذایل تلقی کرد بلکه آنها از جمله واقعیت¬های بنیادی حیات بشری¬اند. کانت نیز معتقد بود ایجاد نظم اجتماعی درست، آن طور که گذشتگان می¬اندیشند، به مردم عادل یا جامعه¬ای از فرشتگان احتیاج ندارد. از نظر وی، «ممکن است مشکل به نظر آید، اما مسألة ایجاد یک واحد سیاسی [مطلوب] حتی برای جامعه¬ای از شیاطین نیز می تواند قابل حل باشد، مشروط بر اینکه افراد از عقل سلیم برخودار باشند»، یعنی مشروط بر اینکه خودخواهی آنها عاقلانه باشد. بنابراین، از نظر کانت نیز مشکل اساسی سیاسی جامعه نه تحقق نظمی اخلاقی و تحقق فضائل اخلاقی بلکه «سازماندهی مناسب یک واحد سیاسی» است آن گونه که آدمیان در واقعیت و بر اساس خودخواهی¬های خود قابلیت این سازماندهی را دارند. کارل پوپر نیز با طرح این مسأله که مهم¬ترین پرسش فلسفه سیاسی، برخلاف فلسفه¬های سیاسی کلاسیک، نه این مسأله که «چه کسی باید حکومت کند؟» یا «بهترین (فضیلت¬مندترین) فرد یا گروه برای حکومت چه کسانی هستند؟» بلکه این پرسش است که «بهترین روش برای حکومت چیست؟» همان روح اصلی فلسفة سیاسی مدرن را بازگو می¬نماید.
به هر تقدیر، مفاهیمی چون واقعیت، اقتصاد، اکونومیسم، منافع و امنیت ملی، منافع و امنیت جهانی و نظم جهانی مقولات بنیادین سیاست جدید در سراسر جهان ما هستند و اخلاق، فضایل و ارزش¬ها در این مقولات جای ندارند. در سیاست مدرن حتی اگر گاه از ارزش¬هایی چون حقوق بشر سخن گفته می¬شود نوعی مواجهة ابزاری و ایدئولوژیک است که به سهولت می-توانند در پای مقولات پیشین و منافع ملی و اقتصادی قدرت¬های سیاسی داخلی یا بین المللی قربانی شوند.

شرایط دیالوگ فلسفی

متن کامل بحث بیژن عبدالکریمی از «شرایط دیالوگ فلسفی»، در فضای تلگرام ، به تاریخ سه شنبه شب، 26 آبانماه

دوستان و اعضای هر سه گروه!
سلام. پیشاپیش مراتب احترام، ارادت و عشق خود را به یکایک شما عزیزان، نه به حکم «ادب ظاهر»، بلکه بر اساس «ادب باطن» ابراز می نمایم.
قبل از شروع بحث خواهانم از دو جهت از همه عزیزانم عذرخواهی کنم.
1. پیشاپیش، اگر در لحن عرایضم نه فقط در این نشست بلکه در هر سخن و نوشته دیگری¬ ــ چه تا کنون و چه از این پس ¬ــ که از جانب اینجانب بوده است، خشونت گفتاری، خشونت تصوری، مواجهة معلمانه و پدرسالارانه یا از موضع بالا یا هر وصف و حالتی که برای شما گستاخانه و بی ادبانه بوده است یا خواهد بود، همواره و همیشه عذرخواه بوده، هستم و خواهم بود.
2. جهت دوم عذرخواهی ام این است که خواهانم امشب خلف وعده کرده تا به جای بحث در خصوص ویژگی های نسل جدید، تفاوت های آن با انسان گذشته و پرسش از وجود اصالت یا عدم اصالت در زندگی نسل های جدید، به بحث دیگری در خصوص «گفت وگو و شرایط گفت و گو» بپردازم. البته به خوبی می دانم نازنینانی چون سرکار خانم عبادی با شور و بی صبری وصف ناپذیری علاقمند به بحث در خصوص نسل جدید و بحث و بررسی دیدگاه های انتقادی ایشان به اینجانب بوده اند. ناگفته نماند خود بحث از «گفتگو و شرایط آن» بی ارتباط با موضوع تعیین شده قبلی در خصوص نسل جدید نیست.

دلیل اینجانب در خصوص عدم ورود به بحث از ویژگی های نسل جدید

1. به نظرم خود این نکته که چرا بنده امشب از ارائه بحثم در خصوص ویژگی های نسل جدید منصرف شدم، نقطة شروع خوبی برای بحث می باشد:
2. به اعتقاد بنده یکی از ویژگی¬های متفکر یا اهل نظر آن است که مخاطب در حضور وی «احساس امنیت» کند و به سهولت و با ارامش و طمأنینه به طرح پرسش یا دیدگاه های خود بپردازد.
3. اگر از این سخنم دل آزرده نشوید و مرا به باد انتقادات بی محابا و بی مهابای خود نگیرید می خواهم اظهار کنم که حقیقت امر این است: «اگر نه از همه لیک از بسیاری از مخاطبان خود در میان نسل جدید می هراسم و در برابر آنان احساس امنیت نمی کنم».
4. بی تردید در اینجا «این احساس هراس و عدم امنیت» را نباید به منزلة امری روان شناختی یا هراسی فیزیکی و غیره گرفت. اگر چنین است، پس معنای این احساس هراس و عدم امنیت چیست؟
5. به عنوان کسی که بیش از چند دهه است به «مسألة ارتباطات انسانی» یا communication می اندیشد، باید عرض کنم که گفته می شود عصر ما «عصر ارتباطات» است. انقلاب عظیم در عرصة تکنولوژی های جدید ارتباطات و ظهور شبکه های اجتماعی و همین که هم اکنون ما می توانیم صرفا با فشار دادن چند کلید با افراد بسیاری در نقاط مختلف کشور و حتی جهان به سهولت ارتباط برقرار کنیم، «به نظر می رسد» که کاملاً مؤید نام گذاری عصر ما به «عصر ارتباطات» باشد.
6. اما در مقام دانشجویی از حوزة علوم انسانی و به عنوان کسی که سالها با مسأله «ارتباط انسانی» در حوزة زندگی شخصی (رابطه برادر با برادر، پدر با فرزند، و …)، در کلاس درس و در رابطه معلم و دانشجو و نیز در ساحت زندگی اجتماعی و رابطه میان جریانات گوناگون فکری و سیاسی و در سطح روابط فرهنگی، تاریخی و تمدنی و بین المللی (رابطه سنت با مدرنیته، غرب و شرق و …) اندیشیده ام باید بگویم که در هیچ دوره ای از تاریخ حیات بشر به اندازه این عصر به ظاهر عصر ارتباطات، «رابطه انسانی» یک مسأله و حتی یک بحران نبوده است.
7. لذا ما می توانیم از معضل یا حتی بحرانی به نام «بحران ارتباط انسانی» (the problem/ crisis of communication ) سخن بگوییم.
8. مسأله این است که ما با یکدیگر سخن می گوییم تا به یکدیگر نزدیک شویم، اما هر سخنی سبب ظهور «سوء تفاهم» می شود و این سوئ تفاهم ها ما را از یکدیگر دور می کند. آنگاه می کوشیم سوء تفاهم ها را بر طرف کنیم و شروع به توضیح دادن و ایضا کلام مان می کنیم. اما سوء تفاهم ها عمیق تر می شود.
گاه احساس می کنیم همچون فردی هستیم که در باتلاقی از سو تفاهم گیر افتاده ایم. آنگاه تقلا می کنیم از باتلاق سوتفاهم رهایی یابیم. اما تو گویی با هر دست و پا زدنی بیشتر در باتلاق عمیق سو تفاهم ها فرو می رویم.
دوستان! من از باتلاق سو تفاهم ها بیمناکم.

9. به گمانم مولانا نیز تجربه اصیلی از این امر داشته است، آنجا که می گوید:
هر آنکس که فهمش خیال اندیش شد هر دلیلش آری، خیالش بیش شد
البته مولانا مخاطب را «خیال اندیش» می داند. اما سخن بنده به هیچ وجه به معنای متهم کردن مخاطب نیست. من به مقوله «زبان» می اندیشم.
10. دوستان! بیایید قبل از این که با هم سخن بگوییم یا به سخن گفتن ادامه دهیم، اندکی به این پرسش بیندیشیم: «آیا ما از زبان مشترکی برای گفت و گو برخورداریم؟»، «آیا بدون وجود زبانی مشترک می توان به گفت و گو پرداخت؟»
11. ذهن ظاهراندیش و بیگانه با تفکر خواهد گفت: این چه سوال احمقانه ای است! مگر ما زبان مشترکی همچون زبان فارسی، ترکی، انگلیسی، و …. نداریم؟ مگر وقتی ما با یکدیگر سخن می گوییم منظور یکدیگر را نمی فهمیم؟
آنگاه من خواهم پرسید: آیا براستی زبان صرف مجموع واژگان و دستور زبان است؟ آیا زبان از هیچ خاکی نباید تغذیه شود؟ آیا این «زبان قال» با هیچ «زبان حال»ی نسبت ندارد؟ آیا در گفت و گوهایی که« احوالات» یکی نیست، «اقوالات» می توانند به ما برای نزدیک تر شدن به یکدیگر یاری دهند؟
12. به درستی گفته خواهد شد ما برای نزدیک تر شدن به احوالات یکدیگر، نیازمند همین اقوالات ایم. اما سخن در این است: آیا این اقوالات و گفت وگوها بدون الزام به هیچ شرایطی می توانند ما را به یکدیگر نزدیک سازند؟
13. ما برای گفتگو نیازمند زبانیم. اما در روزگار ما به تعبیر دوستی «زبان به فحشا افتاده است». در روزگاران پیشین تنها قلیلی از جامعه صاحب¬سخن بودند، اما در روزگار ما همه صاحب سخن اند و «کلمات» همچون فاحشه ایی هرجایی هم آغوش همه کس و هیچ کس اند. برای نمونه واژه ای مثل «دین» یا «ایمان» را در نظر بگیرید که چگونه نحوه زیست یا باورهای شخصیت هایی چون ابراهیم، بنیان گذار توحید تا مسیح و محمد مصطفی، تا علی و حسین تا حکومت هایی چون امپراطوی روم در کنار کلیسای روم یا بنی امیه و بی عباس و صفویه و ترک های عثمانی و تا جریاناتی چون طالبانیسم و داعش و بوکو حرام و … در بر می گیرد. حال وقتی ما فرضاَ از دین و ایمان و حقیقت استعلایی و بهداشتی نبودن آن و اصالت و عدم اصالت و آزادی و حقیقت و عدالت و …. سخن می گوییم، براستی چه معانی ایی را در ذهن داریم؟ و آیا همین معانی که در ذهن ماست در ذهن طرف گفتگوی ما نیز هست؟
14. وقتی به فضاهای مجازی و شبکه ها و گروه های اجتماعی اینترنتی می نگرم توپخانه های غّران و آتشینی را می بینم که بی محابا و بی مهابا توپ های کلمات را به سوی یکدیگر شلیک می کنند. اما اجازه دهید اندکی بر این پرسش ها تأمل کنیم: آیا این توپخانه های آتشین براستی می دانند که کدامین سرزمین و سنگر را مورد تهاجم خود قرار داده اند؟ آیا این توپخانه ها می دانند که رسالت دفاع از کدامین سرزمین و مرزها را بر عهده گرفتند؟
یقین دارم که بسیاری از مخاطبان و هم گروه هایمان پاسخ خواهند داد: آری، می دانیم. ما تجربیات تاریخی تلخ و بسیار تلخی داشته ایم که چشمان ما را به بسیاری از حقایق روشن کرده است و هرگز اجازه نخواهیم داد کسی مثل عبدالکریمی نیز با لفاظی ها و بازی های زبانی شبه فلسفی انتولوژیک، متافیزیکی و استعلایی¬اش ما را بفریبد. ما حربه های او را می شناسیم و برای هر سخن او گلوله ای آماده برای شلیک به منظور دفاع از سرزمین حقایق مان داریم.
اما سخن اینجاست: وقتی حقایق چنین روشن و مبرهن اند پس چه نیازی به دیالوگ و گفتگوست؟

شرایط دیالوگ
برای بیان فهم خودم از گفتگو و دیالوگ راستین (در قیاس با گفتگوهای روزمره) خواهانم از فلسفه افلاطونی کمک بگیرم و از شما نیز می خواهم با یکدیگر در خصوص نکات زیر بیندیشیم:
1. افلاطون یگانه فیلسوف بزرگی است که فلسفه خویش را به شکل گفت و گو و پرسش و پاسخ بیان داشته است و هیچ درسگفتاری از وی به جای نمانده است. اما چرا؟
2. فهم این پرسش و پاسخ بدان بسیار اهمیت دارد. پاسخ های گوناگونی به پرسش مذکور داده است:
پاسخ اول: دیالوگ یا گفت و شنود تنها «شکل ظاهری» نوشته های افلاطون است. یعنی وی می توانسته است فلسفه وتفکر خویش را به اشکال گوناگون بیان نماید، لیکن از آن میان صرفاً بر اساس «نوعی زیبایی شناسی دراماتیک» یا «سلیقه ای ادیبانه» و تحت تأثیر سنت نمایشنامه نویسی یونانی «شکل دیالوگ» را انتخاب کرده است در حالی که می توانست فرضاً از روش ارسطو یعنی از شیوه ارائه درسگفتارها به بیان همان فلسفه مورد نظر خویش بپردازد.
پاسخ دوم: افلاطون صرفاً به جهت تعلیمی شکل محاوره و گفت و شنود را برای بیان تفکرش انتخاب کرد و روش بیان دیالوگی و گفت و گویی را به منظور تعلیم و تربیت مخاطبان و امر تفهیم و تفهم، بهتر دانست.
پاسخ سوم: نباید پنداشت که دیالوگ یا گفت و گو تنها شکل ظاهری نوشته های افلاطون است یا این روش به دلایل زیبایی شناسانه یا تعلیمی و تربیتی انتخاب شده است بلکه دیالوگ را باید به منزلة «عنصر ضروری» و «جزئ لاینفکِ» فلسفه او دانست.
به بیان ساده تر، تفکر فلسفی افلاطون جز گفت و گو و دیالوگ راهی دیگری برای بیان ندارد.
افلاطون و سقراط ــ با توجه به مشکل سقراطی یعنی این مشکل که مرزی میان سخنان سقراط و سخنان افلاطون وجود ندارد از این بحث که کدام آموزه ها از آنِ سقراط و کدام آموزه ها از آنِ افلاطون است صرف نظر می کنم ــ آگاهانه، در عمیق ترین معنای کلمه، تفکر فلسفی خویش را در شکل پرسش و پاسخ ارائه کردند.
3. دیالوگ یا گفت و گو، واقعیت بنیادی سقراط و بنیادی ترین واقعیت زندگی وی بود. او هیچ اثر مکتوبی نداشت، اما حضورش قرون و اعصار مختلف را درنوردیده و در تاریخ انسان نقش داشته است. سقراط دومین محور تاریخ تمدن غرب (در کنار مسیح) است و تاریخ غرب و بشریت همان گونه که به دو دوره پیش از میلاد مسیح و بعد از میلاد مسیح تقسیم می شود، حول شخصیت سقراط نیز به دوره های پیشاسقراطی، دوره سقراطی و دوره مابعد سقراطی تقسیم می گردد.
افلاطون نیز به تبع استادش و به تبع کسی که تحول درونی عمیقی در جان وی برانگیخت همه اندیشه هایش را در جامه گفت و گو عرضه می کند.
4. درک سرشت دیالوگ های سقراطی ـ افلاطونی و فهم اهمیت، نقش و جایگاه گفت وگو در تفکر اقلاطونی بدون توجه به الف. «ماهیت تفکر افلاطونی» ب. «سرشت موضوع و متعلَّق اصلی تفکر افلاطونی» و ج. «رابطه زبان و حقیقت در فلسفه افلاطونی» امکان پذیر نیست.
لیکن در حال حاضر جای بحث از این سه محور نیست. لیکن اگر دوستان علاقمند بودند یک یا دوتن از دوستان داوطلب شده این موضوعات را در گوشه ای یادداشت کنند و حتماً یادآوری کنند تا در جلساتی به آنها بپردازیم. فکر می کنم اندیشیدن به این موضوعات خیلی کمک کننده و تعیین کننده باشند.
اما در اینجا صرفاً به طور خلاصه اشاره می کنم و اگر اجازه دهید بحث از آنها را به فرصت مناسب تری واگذاریم تا از مسیر اصلی بحث مان در خصوص سرشت و شرایط گفت و گوی راستین (فلسفی) خارج نشویم.
الف. «ماهیت تفکر افلاطونی»: واژه یونانی فلسفه (مرکب از دو واژه یونانی «فیلو» به معنای دوستداری و عشق و «سوفیا» به معنای حکمت و دانش) عشق به دانایی است نه خود دانایی. فلسفه خود دانایی نیست بلکه سیر از جهل مرکب به سوی جهل بسیط و سیر از مرتبه ظن و گمان (دوکسا) به سوی معرفت (اپیستمه) است. هر تلاشی به منظور تبدیل تفکر فلسفی به پاسخی های محصل (پوزیتیو) و جزمی به معنای مرگ تفکر فلسفی و امری ضد فلسفی است.
ب. «سرشت موضوع و متعلَّق اصلی تفکر افلاطونی»: موضوع و متعلَّق اصلی تفکر افلاطونی حقیقتی اصیل، بنیادین و استعلایی است که جهت بخش تفکر و روشنایی بخش و معنا دهنده حیات و کنش آدمی است بی آن که هیچ گاه فراچنگ بشری قرار گیرد.
ج. «رابطه زبان و حقیقت در فلسفه افلاطونی»: زبان فی نفسه و فی حد ذاته نمی تواند بیان گر حقیقت سیطره ناپذیر باشد.
5. لذا وقتی از گفت و گوی راستین، اصیل و فلسفی (در قیاس با هرزه گویی های روزمره و در زندگی عادی و در اموری چون خرید و فروش، دعواهای شخصی، بحث های سیاسی، برنامه های رادیویی و تلویزیونی یا احیاناً چت های فضاهای سایبری و …) در معنای افلاطونی آن (یعنی در نظر بنیان¬گذار و مؤسس فلسفه) سخن می گوییم باید به سه مورد مذکور (موارد الف، ب و ج) توجه داشته باشیم.
6. تفکر حقیقی و راستین و منش فلسفی اصیل طرح نظام یا مجموعه ای از حقایق و آموزه هایی درباره حقیقت نیست. فلسفه از این دیدگاه، جست و جوی مستمر و پیوسته حقیقت و «همواره در راه بودن» است، بی آن که به آنچه می دانیم و می یابیم، «ساده اندیشانه و کاهلانه» خرسند شویم و به اسارت اندیشه ها، نظریه ها و پاره ای از کلمات تن دهیم.
7. این معنا از تفکر و دیالوگ مبتنی بر ذات و سرشت موضوعی است که متعلَّق اصلی تفکر افلاطونی (وجود فی نفسه/ خیر اعلی/ نفس زیبایی یا زیبایی فی نفسه/ حقیقت) است، متعلَّقی که به واسطه مطلق و نامشروط بودنش، زبان ما فی نفسه کفایت حکایتگری از آن را ندارد.
به زبان هایدگر زبان ما فی نفسه متافیزیکی (یعنی انتیک، موجوداندیش و موجودگوی) است و بالذاته نمی تواند بیانگر «حقیقت/ وجود»ی باشد که خود موجودی در میان موجودات نیست. (مخاطب این بند از گفتارم همه نیستند بلکه صرفاً کسانی هستند که برایشان فلسفه جدی است. لذا از دیگران به جهت بیان این بحث فنی عذر می خواهم).
8. نتیجه سخن این است که از نظر سقراط و افلاطون، «حقیقت بر حسب ذات و سرشتش» مستلزم دیالوگ وگفت و گوست؛ چرا که حقیقت تنها بر فرد متجلی می شود اما در مصاحبت و گفتگو با دیگری.
9. اما باید توجه داشت که دیالوگ سقراطی و افلاطونی وسیله ای برای «تجلی حقیقت» است و نه معیار حقیقت، و به هیچ وجه نباید تکیه و تأکید تفکر افلاطونی را بر دیالوگ به منزلة تأیید «معیار اجماع و بین الاذهانی بودن» برای حقیقت در نظام های معرفت شناسی جدید پسادکارتی تلقی کرد.
10. همچنین نباید تصور کرد که دیالوگ های افلاطونی تلاش برای ایجاد صحنه بحث و نزاع میان اندیشه ها و باورهایی است که سقراط همواره در آن بحث ها پیروز است و ظفرمندانه از میدان خارج می شود.
11. گفتگوهای افلاطونی را فرضاَ مقایسه کنید با کتاب «پزشک و پیر» اثر مرحوم هاشمی نژاد. اثر اخیر گفتگوی یک پزشک ماتریالیست ملحد با پیری معتقد به خدا در یک واگن قطار و طی یک سفر است. در همه این گفتگوها پزشک ماتریالیست همچون یک ساده لوح احمق تصویر گردیده است و در همه بحث ها بلااستثنا «پیرمرد با خدا»، یگانه قهرمان و پیروز میدان است.
12. اما در گفتگوهای افلاطونی (تو بخوان در گفت و گوهای حقیقی و اصیل فلسفی) هیچ کس، حتی سقراط همواره در آنچه می گوید محق نیست. همچنین در بسیاری از رساله ها بحث به بن بست می انجامد و گفتگو بی آنکه نتیجه ای به دست آید به پایان می رسد. برای مثال در رساله اوتیفرون بحث از حقیقت دینداری، و در رساله خارمیدس، بحث از حقیقت اعتدال و در رساله لوسیس (دوستی) بحث از سرشت حقیقی دوستی بی نتیجه می ماند.
13. گاه چنین به نظر می رسد که سقراط بحث را به نتیجه ای مشخص و محصل رسانده و پاسخ پرسش مورد بحث مشخص گردیده است، اما درست در همان زمانی که احساس می کنیم در دیالوگ به کمک سقراط به نتیجه ای قطعی و یقینی رسیده ایم، خود او با یک ریشخند (شوخی) همه امیدها را نقش بر آب کرده، خودش خودساخته های خویش را ویران می کند.
14. طنز یا شوخی سقراطی (ایرونی Irony) یکی از عناصر ضروری و اجتناب ناپذیر تفکر فلسفی (در معنای سقراطی و افلاطونی) است.
15. آنچه امروز در تفکر پست مدرن با تعابیری چون «شالوده شکنی یا ساختارزدایی» اشاره می شود چیزی جز بازگشت «طنز سقراطی» به تفکر مابعد مدرن نیست.
16. بنابراین، و به زبان بسیار ساده، دیالوگ شکل واقعی خود تفکر است و سخن گفتن و فکر کردن یکی است.
17. دیالوگ ما را با تعارض اندیشه ها و تناقض میان آنها مواجه می سازد و تفکر نیز اساساً در میان تعارض ها و تناقض ها در حرکت است.
18. در دیالوگ، از طریق رد ادعاها، آدمی به «نادانی خویش» آگاه می شود و بدین طریق، راه برای تفکر گشوده می شود.
19. فرد یا جریانی که اهل گفتگو نیست گمان می برد که می داند و آماده نیست چیزی بیاموزد. وی اسیر جهل مرکب خویش است. چنین فرد یا جریانی اسیر فضاهای خودشیفتگی و دن کیشوتیسم خواهد بود. تفکرات فرقه ای، تئولوژیک، ایدئولوژیک، نژادپرستانه، فاشیسم، توتالیتریانیسم و … نمونه های آشکاری از این بیگانگی نسبت به سرشت حقیقت و اسارت در خودبنیادی و فضای دن کیشوتی هستند.
20. دانش های متعارف و علومی چون ریاضیات، پزشکی و ستاره شناسی را می توان از راه بیان و آموختن مستقیم تعلیم داد یا فرا گرفت، اما «دانش حقیقی» یا آنچه در علوم متعارف «حقیقی» است و اساساً «حقیقت درستی آن دانش ها»ست به نحو مستقیم یا به صورت خطابه قابل تعلیم نیست. (دوستان یادآوری کنند تا یکبار در باره «حقیقت» و «ذات حقیقت» و تغییر و تحول معنای حقیقت در سنت متافیزیک و «مرگ حقیقت» در این سنت با یکدیگر در نشستی صحبت داشته باشیم تا این فراز قابل فهم تر گردد).
21. آنچه گفتنی نیست و به زبان نمی آید (یعنی همان حقیقت و به تعبیری ذات حقیقت/ حقیقت استعلایی) ممکن است در اثنای گفت و گو و به نحوی غیرمستقیم خود را به ما بنمایاند. به همین دلیل، از نظر سقراط و افلاطون دیالوگ، «طریق حقیقت» و راهی برای «تجلی حقیقت» است، به شرط آن که گفت و گو صادقانه و صمیمانه و در پرتو همکاری درونی و معنوی طرفین گفتگو صورت گیرد.
22. افلاطون و سقراط با نوشته مخالفند. سقراط معقتد است که نوشتار وسیله ای برای نزدیک ساختن انسانها به یکدیگر نیست، بلکه اگر بخواهد جانشین گفت و گو شود، مردم را از یکدیگر دور می کند. از نظر سقراط و افلاطون هیچ چیز نمی تواند جای دیالوگ و گفت و گو را بگیرد. زیرا دیالوگ، دو انسانی را که با یکدیگر در جست و جوی حقیقتند، در برابر و حضور زنده یکدیگر قرار می دهد.
23. من شخصاً «به یک اعتبار» کاملاً با سقراط و افلاطون در دفاع از دیالوگ موافقم. هیچ چیز همچون حضور زنده یک اندیشة رقیب در سیمای طرف گفتگو، محدودیت و جهل آدمی را بر خویشتن آشکار نمی کند، امری که در نوشته و گفتگوی غیرحضوری با دیگری آنچنان برجسته نمی شود. «حضور دیگری» «حضور من» را محدود کرده و آئینه ای برای درک محدویت من خواهد بود. به تعبیر هگل، «دیگری آیینه خودآگاهی است». تفکر اصیل عین خودآگاهی است و خودآگاهی به محدودیت خویشتن نخستین گام در مسیر نیل به خودآگاهی است و بدون دیگری دریافت محدودیت و تناهی آدمی و نیل به خودآگاهی راستین میسر نیست.
24. اما «به اعتبار دیگری» ¬ــ فراموش نکنید فلسفه یعنی درک اعتبارهای گوناگون و دیدن پدیدارها از منظرها و چشم اندازها و به اعتبارهای گوناگون، (چشم اندازها و اعتبارهای گوناگونی که پایان ناپذیرند) ــ در مخالفت با سقراط و افلاطون، خواهانم از «نوشته و نوشتن» دفاع کنم. درست است که گفتگو و حضور دیگری مرا به نحوی راستین به محدودیت های خویش و به جهل بیکران خود، آگاه می سازد، لیکن در گفتگو عناصر فردی و روان شناختی و اجتماعی بسیار زیادی دخالت دارند. وقتی «من» «در حضور شما» هستم، به سهولت نمی توانم دست از غرور خویش برداشته، به جهل و نادانی خویش اعتراف کنم. این امکان قویاً وجود دارد جایگاه اجتماعی من در مقام یک معلم، خودخواهی ها و پرستیژ اجتماعی من و بی شمار عوامل دیگر سبب گردند که من در گفت و گو با شما در جهت «غلبه بر شما» و نه «فهم حقیقت» بکوشم و در وجود من «اراده معطوف به قدرت» بر «اراده معطوف به حقیقت» تفوق یابد.
اما وقتی مشغول نوشتن هستم، با خویشتن تنهایم. من در مقام یک معلم به سهولت می توانم اگر چه نه همه لیکن بسیاری از دانشجویان ساده اندیش ام را بفریبم اما «فریب خویشتن» اگر نگویم غیر ممکن لیکن بسیار دشوار است. هیچ بازی شطرنج دونفره ای به دشواری بازی شطرنج یک نفره نیست. لذا به اعتقاد من در «خلوت و نوشتن» بیش از در «هیاهو و گفت و گو» سنگینی حضور حقیقت احساس می شود.
25. به هر تقدیر، از نظر سقراط و افلاطون، نطق و گفتار آدمی، همچون اروس، که واسطه و پیام آور میان انسانها و خدایان است، واسطه ای در میان انسان هاست.

تفاوت دیالوگ با گفت و گوهای روزمره و متداول/ شرایط دیالوگ های اصیل فلسفی:
نباید دیالوگ های افلاطونی و سقراطی (فلسفی) را با گفت و گوهای روزمره و عادی یکی گرفت: آن دیالوگی که «طریق حقیقت» است تنها با وجود شرایطی تحقق می پذیرد:
1. در گفت و گوهای سقراطی (فلسفی) هیچ یک از طرفین مدعی نیست که بیش از دیگری می فهمد. حتی سقراط استادی نیست که با متلکم وحده بودن خویش بخواهد پاره ای از اندیشه ها را به شاگردش انتقال دهد. جایی که سلسله مراتب بالا و پایین وجود داشته باشد (مثل ارتش و مراتب تیمسار و سرهنگ و سرباز، یا در حوزه سیاست و مراتب مدیر و کارمند و رئیس و مرئوس، یا در حوزه نهادهای دینی و اعتقاد به وجود مراتب دینی مرجع و عامی و پاپ و کاردینال و اسقف و … ) دیالوگ شکل نمی گیرد.
حتی در دیالوگ حقیقی فلسفی سلسله مراتب میان استاد و دانشجو نباید وجود داشته باشد.
تذکار: از این سخن که دیالوگ حقیقی مبتنی بر عدم دخالت دادن هر گونه سلسله مراتبی در بحث و گفتگوست نباید این نتیجه را گرفت که در جهان و در روابط انسانی هیچ گونه سلسله مراتبی وجود ندارد. بر همه ماست که مرتبت شناس و منزلت شناس باشیم و به قول عرفا «آن که رعایت مراتب نکند زندیق است».
ما در مقام یک دانشجو و دانش پژوه وظیفه داریم که رعایت ادب و مراتب اساتید خود را بکنیم و میان «پرسش دانشجویانه» و «اظهار نظر استادانه» خلط مراتب نکنیم. یعنی گاه ما پرسشی دانشجویانه می کنیم اما به غلط تصور می کنیم که نقد و اظهار نظری استادانه می کنیم. این وظیفه ماست که همواره حد و حدود و مرتبه خود را بدانیم.
لیکن اساتید ما حق ندارند وقتی با ما وارد دیالوگ می شوند خود را در موضع بالا نشانده و «با تکیه بر مقام والایشان، مثل دکتر بودن، استاد بودن» یا «با تکیه بر تحقیر ما» و اشاره به اوصافی چون دانشجو بودن ما، مدرک پایین داشتن یا بی مدرک بودن ما پاسخ پرسش ها یا سخنان ما در دیالوگ و گفتگو را بدهند.
2. در منبر و خطابه یک فرد سخن می گوید و ما یک متکلم وحده و چند تن شنونده داریم. اما در دیالوگ، نه با یک تن بلکه با دو تن روبروییم. گشودگی به دیگری و تلاش برای شنیدن سخن دیگری شرط ضروری هر دیالوگ فلسفی است.
3. دیالوگ فلسفی زمانی روی می دهد که طرفین پیوسته فهم خویش از سخن دیگری را به آزمون گذارند و از صاحب سخن بپرسند که آیا سخن وی را به درستی فهمیده اند؟ آنجا که صاحب سخن پیوسته فریاد بر می آورد منظورش آن چیزی نیست که مخاطب اظهار می دارد، هنوز دیالوگ متحقق نشده است.
در دیالوگ حقیقی هر یک از طرفین دیالوگ از دیگری می¬پرسد: «آیا سخن تو را درست فهمیده ام؟» «آیا این فهم من از سخن تو درست بوده است؟» و مخاطب از صاحب سخن می خواهد که به وی یاری رساند تا سخن وی را بهتر درک کند. آنگاه طرفین پس از حصول اطمینان از فهم درست سخن طرف مقابل دیالوگ را یک مرحله ارتقا بخشیده و در خصوص جز دیگری از اندیشه و سخن طرف گفتگو بحث را ادامه می دهند.
صورت زیر را می توان الگویی برای یک دیالوگ فلسفی راستین دانست:
طرف الف: آیا فهم من از سخن شما درست بوده است؟
طرف ب. بله.
طرف الف: آیا این فهم من از بخش دیگر نظر یا سخن شما درست بوده است:
طرف ب: بله.
طرف الف: آیا شما با این نتیجه، لازمه یا پیامد سخن خود موافقید؟
طرف ب: بله.

این الگو نشان می دهد که طرفین گفتگو ابتدا چند گامی را با یکدیگر همراه بوده، مراحلی را با یکدیگر طی طریق کرده اند. بعد از طی این مراحل نخستین همگامی، نقد و بررسی وارد مرحله تازه ای می شود و بحث بر اساس الگوی زیر سیر ارتقایی (دیالکتیکی) پیدا می کند:
طرف الف: اگر شما با این نتیجه، لازمه یا پیامد سخن و رأی خود موافق باشید، آیا تصور نمی کنید این لازمه یا پیامد این لازمه با بخش های نخستین سخنان و آراء تان یا با لوازم و نتایج بخش دیگر آراء تان در تعارض باشد؟

در این الگو طرف مقابل، که به شما اطمینان داده بود که فهم شما از آرای وی صحیح بوده است و دچار این امنیت خاطر بوده است که شما چند گامی را با وی همراهی کرده اید، حال با یک پرسش روبروست و همراه با شما¬ــ و نه در جبهة مقابل شما¬ــ وارد دیالوگ برای کشف حقیقتی تازه می شود.

4. اما یک ناـ دیالوگ یا گقتگوهایی غیرفلسفی را می توان بر اساس الگوی زیر توصیف کرد:
طرف الف. شما اظهار داشته اید یا معتقدید که … . (در اینجا برخلاف الگوی پیشین، پرسش وجود ندارد بلکه بیان یک حکم قطعی است).
طرف ب. نخیر. به هیچ وجه. بنده نه یک چنین سخنی را بر زبان آورده ام و نه یک چنین اندیشه ای به مخیله ام خطور کرده است.
طرف الف: نخیر شما اشتباه می کنید. شما گفته اید، اگر نیز نگفته اید، اعتقاد دارید اما بر زبان نمی آورید. یا اعتقاد دارید و ریاکارانه و به خاطر هراس، منافع مالی و … اظهار نمی دارید یا اعتقاد دارید و خودتان بی خبرید.
طرف ب: به پیر، به پیغمبر، به تمامی مقدسات عالم، به حضرت عباس… نه سخن من اینی است که شما می گویید و نه من به چیزی که شما می گویید باور دارم و نه تنها باور ندارم بلکه من نیز مخالف همین امری هستم که شما من را بدان متهم می کنید و … .
طرف الف. اصرار بر تلقی خود.
طرف ب: انکار تلقی طرف مقابل از سخن و رأی خویش

در این الگو از همان ابتدا همراهی و همگامی با یکدیگر شکل نگرفته است لذا گفتگو به بن بست می رسد.
5. در دیالوگ هیچ یک از طرفین، دانایی نیست که خواهان است به طرف نادان خود چیزی بیاموزاند. در دیالوگ هر دو طرف در دادوستد هستند. هر دو طرف گم کرده راهی هستند که می کوشند به کمک یکدیگر راهی بیابند. هر دو می خواهند بیاموزند نه این که به طرف مقابل و نادان خود چیزی تعلیم دهند یا به راه راستش هدایت کنند.
6. کی یرکه گور می گوید: «سقراط همواره به همان اندازه دردآشنای خویشتن است که همدرد دیگران است». او پیش و بیش از جهل دیگران، دل نگران جهل و نادانی خویش است.
7. سقراط (متفکر/ طرفین یک دیالوگ حقیقی) هیچ گاه خود را «استاد» نمی داند و نمی خواند. (برخلاف سوفسطائیان که خود را استادهای بزرگ دانسته و برای تعالیم شان به افراد جاهل مدینه از آنان پول می ستادند، امری که برای سقراط و افلاطون وحشت انگیز و به دور از حکمت و فضایل اخلاقی بود). از نظر سقراط و افلاطون یگانه معلم و استاد حقیقی «خداوند» (تو بگو خود حقیقت/ خیر اعلی، زیبایی فی نفسه/ امر متعالی/ امر استعلایی/ وجود) است.
8. دیالوگ های سقراطی همواره با پرسش (و نه صدور احکام قطعی برای حقیقت) ختم می شود.
9. بسیاری از گفت و گو ها، جدل ها و منازعات حاصل اراده معطوف به قدرت اند و طرفین می کوشند تا با مجاب و وادار به سکوت کردن رقیب و اسقاط خصم بر وی سیطره یابند و میل به تسخیر و اراده معطوف به قدرت خویش را ارضا نمایند. (یعنی بحث به منظور دعوت به حقیقت نیست بلکه در جهت دعوت به خویش است)
اما سقراط می کوشد اثر وجودی خویش را در نفس مخاطب خود محو کند تا در وی میل به «استاد حقیقی و باطنی» زنده شود، یگانه استادی که تنها و تنها در پرتو تعالیم اوست که ما براستی می توانیم چیزی بیاموزیم. بسیاری از گفتگوها حاصل فضل فروشی و خودنمایی و دعوت به خویشتن است. دیالوگ حقیقی در صدد برجسته ساختن حقیقی متعالی و فراتر از خویش است.
10 لذا همه آنانی که مخالف حقیقت اند یا عقاید جزمی و باورهای خویش را به نام حقیقت بر حقیقت ترجیح می دهند، نمی توانند یکی از طرفین دیالوگ قرار گیرند.
11. اهل دیالوگ باید صادقانه آماده شنیدن سخن مخالف خود باشند و نباید مخالف خود را به منزله فردی که نیازمند حقیقت است بنگرند. بدون حریف مخالف، دیالوگ به منزله «طریق حقیقت» اساساً امکان پذیر نیست. اهل دیالوگ باید با تمام وجود معتقد باشند که «طرف گفتگو» همچون خود ما، «جزیی از عناصر ضروری» «تمام حقیقت» را آشکار می سازد.
12. طرفین دیالوگ به محض آشکار شدن نادرستی عقیده خویش باید از آن دست بردارند و در صورت اثبات درستی رأی مخالف، با کمال رغبت بدان تن دهند؛ چرا که، چنان که سقراط یادآوری می کند، «وقتی حقیقت چیزی روشن شود، همگان از آن سود خواهند برد».
13. خطابه از ابزار و لوازم سوفسطاییان و سیاستمداران است و به هیچ وجه نمی توان خطابه های دراز و طولانی را جانشین پرسش و پاسخ های کوتاه و مؤثر در دیالوگ ساخت.
14. «خوشبینی نسبت به حریف»، «احترام متقابل» و «مهر و عطوفت» از شرایطی است که بدون آنها دیالوگ در معنای سقراطی و افلاطونی آن امکان پذیر نیست.
15. در لابلای خطوط دیالوگ های سقراطی مهر سرشار و عظیم انسانی موج می زند. به تعبیر کانت بزرگ، از این همه بحث ها، مناقشات و جدال های فلسفی و نظری چه سود اگر ذره¬ای از مهر و شفقت انسانی ما نسبت به یکدیگر کاسته شود؟
16. از دوستان استدعا دارم کمی درنگ کرده بر روی شرایط ارائه شده به منظور تحقق یک گفتگوی حقیقی بیندیشیم و خود را با این معیارها محک زنیم و بر این امر تأمل کنیم: براستی تا چه حد نحوه هستی، تفکر و گفت و گوهای ما با معیارهای گفت و گوهای سقراطی، به منزلة نمونه اعلای یک گفت و گوی اصیل و راستین فلسفی سازگار است؟
قسمت دوم بحث:
در ادامه بحث، خواهانم به نکاتی در خصوص «موقعیت کنونی نقد در ایران» و در فضاهای اجتماعی واقعی و مجازی و نیز به «نقدِ نقد» بپردازم:
نقدِ نقد
1. تاريخ و فرهنگ ما مملو از تابوها و كاريزماها يعني اصول، مباني و مفروضات پيشين و نيز شخصيت‌هاي نقدناپذير است. در جاي‌جاي اين فرهنگ خطوط قرمز عبور ناكردني ديده مي‌شود تا آنجا كه بايد گفته شود ظاهراً نقدناپذيري به منزلة يكي از مهم‌ترين وجوه سنت و تاريخ ما جلوه مي‌كند.
2. در دهه‌هاي اخير در سرزمين ما نيز تحت تأثير خرد انتقاديِ دوران جدید، نيروهاي نقد آزادتر گشته است و مي‌رود كه پرشتاب‌تر از هميشه، همه چيز و همه كس را به مهميز پرسش و انتقاد كشاند.
اما گاه احساس مي‌شود در ديار ما اين نقد به نقدي مخرب تبديل شده، مي‌رود نقدي ويران¬گر، غیراخلاقی و غيرانساني به تدريج بر جامعه و فرهنگ ما مستولي شود.
سخن بر سر اين نيست كه نقد نكنيم. ما همه چيز و همه كس را نقد مي‌كنيم و نقد خواهيم كرد و در برابر هيچ كاريزمايي جز كاريزماي حقيقت سر فرود نخواهيم آورد.
اما سؤال اين است: حقيقتِ خودِ نقد چيست؟
به نظر مي‌رسد كه خود نقد و فرهنگ و تفكر انتقادي بايد مورد تأمل و نقدي جدي قرار گيرد، و اين تأمل را مي‌توان با طرح اين پرسش آغاز كرد:
به¬راستی، معنا و مفهوم عمل نقد چيست؟
براي نقد، معاني و مفاهيم متعددي مي‌توان قائل شد، ‌اما يكي از معاني ضمني و، در همان حال، واضح آن چنين است:
«من مي‌فهمم، او نمي‌فهمد» يا «من بهتر از او مي‌فهمم».
امروز ما گذشتگان و نسل های گذشته خود را به نافهمي يا بدفهمي متهم مي‌كنيم اما مسأله اينجاست كه فردا نيز «ما» به نافهمي و بدفهمي متهم خواهيم شد.
اگر امروز ما تلاش‌ها و مجاهدت‌هاي نظري و عملي گذشتگان و شخصيت‌هاي گذشتگان، چون شريعتي، آل احمد، مبارزان و مجاهدان… را ناديده بگيريم، فردا تلاش‌ها و مجاهدت‌ها نظري و عملي ما نيز ناديده گرفته خواهد شد.
3. در اينجا به طور طبيعي پرسش‌هايي بسيار اساسي شكل مي‌گيرد:
• در ترجیح نقد من از رأی ديگري يا از گذشتگان چه توجيه معرفت‌شناختي وجود دارد؟
• با خروج از «گفتمان نظری» گذشتگان، ما به نقدگذشتگان می پردازیم. امروز بسیاری از ما آموزه هایی چون «غربزدگی» آل احمد ، دعوت به «بازگشت به خویش» شریعتی، استقلال طلبی و آزادی خواهی روشنفکران و … را استهزا کرده یا مورد نقدهای بنیادین قرار می دهیم، اما سوال اینجاست: آیا ما خود در «گفتمان نظری خاصی» نمی اندیشیم؟
• اگر کسی پاسخ دهد که نخیر، به هیچ وجه. به نظرم او فاقد صلاحیت لازم برای شرکت در یک بحث فلسفی و اصیل است.
• ما همواره درون «گفتمان» می اندیشیم و از پس چشم اندازها و افق های تاریخی، اجتماعی و فرهنگی خاصی به جهان، انسان، جامعه، فرهنگ، اخلاق، حقیقت، سیاست،ارزش ها و غیره می اندیشیم.
• باز هم سؤالم را تکرار می کنم: چه تضمینی وجود دارد که با تغییر پارادایم ها و افق های تاریخی، اندیشه ها و کنش های ما مورد استهزا قرار نگیرند؟
• برای نمونه کتاب «53 نفر» بزرگ علوی را در نظر بگیرید. این کتاب بیان گر زندگی 53 اسطوره نسل های دهه های چهل و 50 بوده است. امروز با خواند آن همه آن اسطوره ها به منزلة خوابگردها و دن کیشوت هایی به دور از تفکر و شناخت تلقی می شوند. اما این یقین ما که ما خود در نگاه آیندگان در زمره خوابگردها و دن کیشوت ها نباشیم از کجاست؟
• ما گذشتگان را تا حدود زیادی به درستی به جهت «جزمیت و فقدان نگرش انتقادی» محکوم می کنیم: آما آیا ما خودمان براستی از مرزهای جزمیت و تفکر دگماتیک عبور کرده ایم؟ آیا نسل جدید ما در ستیزه اش با تفکر جزمی و دفاع از تفکر انتقادی خود جزمی و غیرانتقادی نیست؟
• نسل جدید همه چیز و همه کس را به درستی به مهمیز انتقاد و پرسشگری می کشد. اما آیا این نسل توان انتقاد و پرسش گری از خویش را نیز دارد؟ آیا این نسل مواجهه ای بهتر از گذشتگان با منتقدان خودش را داراست؟
• در دهه های قبل از انقلاب «حقایق مثل روز روشن، واضح و مبرهن بودند». اما امروز همه آن حقایق واضح، روشن و مبرهن اموری «گنگ، تیره و تار»می نمایند.
• آیا امروز نیز نسل جدید خود را واجد «حقایقی مثل روز روشن، واضح و مبرهن» برنمی شمارد؟
• در دهه های قبل از انقلاب «حقایق قطعی، یقینی، تردیدناپذیر و مثل روز روشن و واضح» این امور بودند: «شاه باید سرنگون شود»، «تغییر حکومت یگانه راه نجات ماست» و «به هر قیمیت حتی با حرکت مسلحانه باید نظام را سرنگون ساخت»، «آمریکا و غرب موانع اصلی توسعه و عدم استقلال ما هستند»، «اسلام برایمان نظامی فراتر از نظام های سوسیالیستی و لیبرالیستی به امرغان خواهد آورد» و … .
• آیا صرف تغییر در این باورها و جانشین شدن باورهای دیگر در میان نسل جدید به معنای تغییر «منطق تفکر» نیز هست؟ آیا نسل جدید نیز خود را واجد و واصل حقایقی دیگر لیکن این بار نیز «متقن و یقینی و تردیدناپذیر» نمی یابد؟
• در میان نسل گذشته اگر کسی با حقایق مثل روز روشن و مبرهن و قطعی آن روزگار مخالفت می کرد از سوی اکثر قریب به اتفاق گروه ها، اندیشه ها و جریانات محکوم و سرکوب می شد و چه بسا بعد از تکه تکه شدن بدنش توسط واصلان به حقایق، بزرگترین تکه گوشت بدنش گوشش بود.
• اما آیا امروز نیز مقولاتی چون سکولاریسم، آزادیهای فردی و لیبرالی، فردگرایی و اعتقاد به وجود حوزه خصوصی، ارتجاعی و خرافی بودن سنت تاریخی، مسلمان شدن اجباری و به زور شمشیر ایرانیان، ایدئولوژیک اندیشی شریعتی، غرب ستیزی جلال ال احمد، وابسته به حکومت بودن هایدگر و فردید و … حقایق مسلم و مبرهن و مثل روز روشن نسل جدید نیستند؟ آیا مخالفت شخص با هر یک از این حقایق مسلم و مبرهن در روزگار ما به سرنوشتی مغایر با سرنوشت منتقد مفروض حقایق مبرهن و مسلم دهه های پیشین در آن روزگار منتهی خواهد شد؟
• در چند مورد از جمله در مقدمه کتاب «شریعتی و تفکر آینده ما» گفته بودم به خوبی خودآگاهم که طرح شریعتی از جانب اینجانب به معنای امضای حکم مرگ خویش با دستان خودم است. آیا وجود یک چنین احساسی در اینجانب بی وجه یا ناشی از نوعی بدفهمی از ویژگی های روحی و فرهنگی نسل جدید بوده است؟
• مسیح می گوید: «از راهی روید که روندگان آن کم¬اند».
• نیچه نیز، که خود را ضد مسیح و دجّال می نامد، همچون مسیح معتقد است که «تفکر سخن نابهنگام است».
• اما براستی میان اندیشه های ما و روح حاکم بر زمانه چه نسبتی وجود دارد؟ تا چه حد اندیشه های ما حرکت برخلاف جو و فضای حاکم بر جهان ماست؟
• آیا چهره هایی که در مقام مرجع و مقتدای نسل جدید قرار گرفته اند، ما را به حقایقی برخلاف حقایق مورد پذیرش روزگار و زمانة ما دعوت می کنند؟
• در میان ما تا چه حد دغدغه فهم حقیقت تا آنجاست که آماده ایم حقیقت را به پای هیچ مفروض از پیش بدیهی و مطلق انگاشته شده ای قربانی نسازیم و حقیقت را همواره در فراسوی فهم¬های متعارف و فضاهای ذهنی رایج و حاکم بر جامعه جست¬وجو کنیم و جسارت مقاومت در برابر عادات و مفروضات ¬ذهنی قوم خویش را در وجود خود می¬یابیم و در خویشتن این توان و اقتدار درونی را می¬بینیم که ابراهیم¬وار به شکستن بسیاری از بت¬های ذهنی قبیله¬مان مبادرت ورزیم و تردید نهفته در این پرسش را به خویش راه دهیم: آیا ممکن است در دعوت¬های نامتعارف و خلاف آمد روزگار حقیقتی نهفته باشد که ما را به تأملی فراتر از جزمیت¬ها، خشم¬ها و کینه-هایمان فرا ¬خواند؟
• یقیناً بسیاری از شما پاسخ خواهید داد که ما جملگی ابراهیم بت شکن زمانیم که شروع به ساختارشکنی از تمامی باورهای بت شده و نهادینه شده کرده ایم. من هیچ حجتی برای مخالفت با این عزیزان ندارم. تنها می توانم بگویم که من از سخن گفتن با نسل جدید چندان احساس امنیت نمی کنم.
• خواهند گفت این ناشی از خصلت بشری است که صرفاً در میان مریدها احساس امنیت کند و از تیغ برّان انتقاد ناقدان بهراسد. اینجاست که به سکوت می رسم و من هیچ راهی برای ابطال این سخن ندارم و تنها می توانم افرادی از خود همین نسل را به عنوان شاهد و گواه بطلبم که هراس من نه از انتقاد بلکه از ناهمزبانی و سوفهم است.

• به هر تقدیر، این پرسشی جدی و عمیق است: گذشتگان درون گفتمان و افق تاریخی خاصی می اندیشیدند که امروز آن گفتمان تا حدود زیادی فروپاشیده و آن افق تاریخی دگرگون گشته است. به همین دلیل اندیشه ها و کنش های آنان همچون اندیشه ها و رفتارهای خوابگرد ها و دن کیشوت وار به نظر می رسند.
• اما آیا می توان گفت که امروز با حقایقی فراگفتمان و فراتاریخ و فراافق روبروییم و عنقای حقیقت را با تور اندیشه و تجربیات تاریخی خویش به دام انداخته ایم؟
• به نظرم حافظ بزرگ از خودآگاهی عمیق تر و اصیل تری برخوردار بود:
• عنقا شکار کس نشود دام بازچین کاین جا باد بدست است خام را
• براستی چه رُجحاني در نقد من نسبت به انديشة مورد انتقاد من وجود دارد؟
• چه كسي مي‌تواند در مورد ارزش نقد من ارزيابي كند؟ من؟ زمانه و معاصران من؟
• آيا من يا زمانه و معاصران من، داوران مناسبي براي قضاوت و داوري در نزاع ميان انديشه و رفتار من با انديشه و رفتار گذشتگان هستند؟
• آیا نقد گفتمان بعد از خروج از گفتمان می تواند نقد اصیلی باشد؟ آیا امروز ما خود اسیر گفتمان دیگری نیستیم؟ آیا اساساً می توان فراتاریخی و فرازمانی و خارج از گفتمان اندیشید؟
• آيا فردا من و معاصران من، ديروزيان و پيشينيان نخواهيم بود؟
• اگر زمان، بنا به فرض، در دو سو حركت مي‌كرد، گذشتگان دربارة امروزيان چگونه به قضاوت مي‌نشستند؟ براي مثال شريعتي و همعصران او دربارة ما و معاصران ما چگونه مي‌انديشيدند؟
• اگر معاصران ديروز، گذشتگان امروزند، فردا نيز نوبت ماست و معاصران امروز، گذشتگان فردا خواهيم بود.
• اين پرسش‌ها و انديشيدن به خودمان و معاصران¬مان در ميانة گذشتگان و آيندگان، انديشيدن به حقيقتي را در دل ما زنده مي‌كند:
«ما نيز انسانیم و ساکنان همین کوی».
• اما آیا براستی نحوه مواجهه ما با دیگری، اعم از گذشتگان و معاصرانمان مواجهه ای انسانی و بشری است؟
• آیا ما محدودیت های انسانی و بشری خویش را درمی یابیم؟
• آیا ما نیز همچون همان اندیشه ها و جریاناتی که شدیداً مورد انتقاد و نفرت و بیزاری خود قرار می دهیم خود را مطلق نساخته ایم و بدین وجه بر جایگاه خدایان تکیه نزده ایم؟
• آیا با تاریخ تفکر آشنا نیستیم و این حقیقت را درنیافته ایم که چگونه هر حقیقتی چون مسیحیت، کلیسا، خرد روشنگری، عقل مدرن علم و سیانتیسم، و … خود را مطلق کرد، نهایتاً سرنگون شد و ضد خود را آفرید آنچنان که مسیحیت و کلیسا، رفرمیسم مذهبی و رنسانس را سبب شد و خرد روشنگری سنت گرایی را شکل داد و مدرنیته و مطلق شدن عقل مدرن به ظهور تفکر پست مدرن انجامید و …؟
• سخن در این است که این ارزش مطلق قائل شدن برای خویشتن و درکی خودبنیاد، خودمحور و خودارجاع از خویشتن و از امر تفکر داشتن از کجاست؟ نقدها و انتقادات ما خود بر چه پایه ای استوار است؟ ما به چه حقیقتی تکیه زده ایم؟ ایا زمین زیر پای ما محکم و استوار است؟
• در سيلان حوادث گذراي تاريخي، تفكر به حیث تاریخی بشر و امر فراتاريخ، شايد ما را در رسيدن به نحوة تفكري كامل‌تر، يعني انساني‌تر و اصیل¬تر و نیز نیل به نحوة مواجهه¬ و نقادی¬هایی اصیل¬تر با گذشتگان و مأثر فرهنگی¬مان ياري دهد.
• باید توجه داشت که هر نسلی خود را «معاصر» و در تارک تاریخ می یابد. در اینجا شعری از شاعر خودآگاه زمان مان، دکتر شفیعی کدکنی را، که در سیاق دیگری سروده است، به نسل جدید لیک در سیاقی دیگر تقدیم می¬کنم:
پیش از شما، بسان شما، بی شمارها
بر روی باد، به تار عنکوب نوشتند
«این دولت خجسته جاوید زنده باد!

موقعیت کنونی نقد در ایران: نقدِ نقد

ادامه نشست دیشب با عنوان «شرایط دیالوگ فلسفی»، امشب بحث با عنوان «موقعیت کنونی نقد در ایران: نقدِ نقد»:امشب چهار شنبه شب، 27 آباماه 1394، ساعت 22 الی 23، در فضای مجازی تلگرام، با حضور بیژن عبدالکریمی، در سه گروه «نقد و بررسی دیدگاه های بیژن عبدالکریمی»، «بحث درباره دیدگاه های بیژن عبدالکریمی» و «دکتر بیژن عبدالکریمی».

شرایط دیالوگ فلسفی

متن کامل بحث بیژن عبدالکریمی از «شرایط دیالوگ فلسفی»، در فضای تلگرام ، به تاریخ سه شنبه شب، 26 آبانماه

دوستان و اعضای هر سه گروه!
سلام. پیشاپیش مراتب احترام، ارادت و عشق خود را به یکایک شما عزیزان، نه به حکم «ادب ظاهر»، بلکه بر اساس «ادب باطن» ابراز می نمایم.
قبل از شروع بحث خواهانم از دو جهت از همه عزیزانم عذرخواهی کنم.
1. پیشاپیش، اگر در لحن عرایضم نه فقط در این نشست بلکه در هر سخن و نوشته دیگری¬ ــ چه تا کنون و چه از این پس ¬ــ که از جانب اینجانب بوده است، خشونت گفتاری، خشونت تصوری، مواجهة معلمانه و پدرسالارانه یا از موضع بالا یا هر وصف و حالتی که برای شما گستاخانه و بی ادبانه بوده است یا خواهد بود، همواره و همیشه عذرخواه بوده، هستم و خواهم بود.
2. جهت دوم عذرخواهی ام این است که خواهانم امشب خلف وعده کرده تا به جای بحث در خصوص ویژگی های نسل جدید، تفاوت های آن با انسان گذشته و پرسش از وجود اصالت یا عدم اصالت در زندگی نسل های جدید، به بحث دیگری در خصوص «گفت وگو و شرایط گفت و گو» بپردازم. البته به خوبی می دانم نازنینانی چون سرکار خانم عبادی با شور و بی صبری وصف ناپذیری علاقمند به بحث در خصوص نسل جدید و بحث و بررسی دیدگاه های انتقادی ایشان به اینجانب بوده اند. ناگفته نماند خود بحث از «گفتگو و شرایط آن» بی ارتباط با موضوع تعیین شده قبلی در خصوص نسل جدید نیست.

دلیل اینجانب در خصوص عدم ورود به بحث از ویژگی های نسل جدید

1. به نظرم خود این نکته که چرا بنده امشب از ارائه بحثم در خصوص ویژگی های نسل جدید منصرف شدم، نقطة شروع خوبی برای بحث می باشد:
2. به اعتقاد بنده یکی از ویژگی¬های متفکر یا اهل نظر آن است که مخاطب در حضور وی «احساس امنیت» کند و به سهولت و با ارامش و طمأنینه به طرح پرسش یا دیدگاه های خود بپردازد.
3. اگر از این سخنم دل آزرده نشوید و مرا به باد انتقادات بی محابا و بی مهابای خود نگیرید می خواهم اظهار کنم که حقیقت امر این است: «اگر نه از همه لیک از بسیاری از مخاطبان خود در میان نسل جدید می هراسم و در برابر آنان احساس امنیت نمی کنم».
4. بی تردید در اینجا «این احساس هراس و عدم امنیت» را نباید به منزلة امری روان شناختی یا هراسی فیزیکی و غیره گرفت. اگر چنین است، پس معنای این احساس هراس و عدم امنیت چیست؟
5. به عنوان کسی که بیش از چند دهه است به «مسألة ارتباطات انسانی» یا communication می اندیشد، باید عرض کنم که گفته می شود عصر ما «عصر ارتباطات» است. انقلاب عظیم در عرصة تکنولوژی های جدید ارتباطات و ظهور شبکه های اجتماعی و همین که هم اکنون ما می توانیم صرفا با فشار دادن چند کلید با افراد بسیاری در نقاط مختلف کشور و حتی جهان به سهولت ارتباط برقرار کنیم، «به نظر می رسد» که کاملاً مؤید نام گذاری عصر ما به «عصر ارتباطات» باشد.
6. اما در مقام دانشجویی از حوزة علوم انسانی و به عنوان کسی که سالها با مسأله «ارتباط انسانی» در حوزة زندگی شخصی (رابطه برادر با برادر، پدر با فرزند، و …)، در کلاس درس و در رابطه معلم و دانشجو و نیز در ساحت زندگی اجتماعی و رابطه میان جریانات گوناگون فکری و سیاسی و در سطح روابط فرهنگی، تاریخی و تمدنی و بین المللی (رابطه سنت با مدرنیته، غرب و شرق و …) اندیشیده ام باید بگویم که در هیچ دوره ای از تاریخ حیات بشر به اندازه این عصر به ظاهر عصر ارتباطات، «رابطه انسانی» یک مسأله و حتی یک بحران نبوده است.
7. لذا ما می توانیم از معضل یا حتی بحرانی به نام «بحران ارتباط انسانی» (the problem/ crisis of communication ) سخن بگوییم.
8. مسأله این است که ما با یکدیگر سخن می گوییم تا به یکدیگر نزدیک شویم، اما هر سخنی سبب ظهور «سوء تفاهم» می شود و این سوئ تفاهم ها ما را از یکدیگر دور می کند. آنگاه می کوشیم سوء تفاهم ها را بر طرف کنیم و شروع به توضیح دادن و ایضا کلام مان می کنیم. اما سوء تفاهم ها عمیق تر می شود.
گاه احساس می کنیم همچون فردی هستیم که در باتلاقی از سو تفاهم گیر افتاده ایم. آنگاه تقلا می کنیم از باتلاق سوتفاهم رهایی یابیم. اما تو گویی با هر دست و پا زدنی بیشتر در باتلاق عمیق سو تفاهم ها فرو می رویم.
دوستان! من از باتلاق سو تفاهم ها بیمناکم.

9. به گمانم مولانا نیز تجربه اصیلی از این امر داشته است، آنجا که می گوید:
هر آنکس که فهمش خیال اندیش شد هر دلیلش آری، خیالش بیش شد
البته مولانا مخاطب را «خیال اندیش» می داند. اما سخن بنده به هیچ وجه به معنای متهم کردن مخاطب نیست. من به مقوله «زبان» می اندیشم.
10. دوستان! بیایید قبل از این که با هم سخن بگوییم یا به سخن گفتن ادامه دهیم، اندکی به این پرسش بیندیشیم: «آیا ما از زبان مشترکی برای گفت و گو برخورداریم؟»، «آیا بدون وجود زبانی مشترک می توان به گفت و گو پرداخت؟»
11. ذهن ظاهراندیش و بیگانه با تفکر خواهد گفت: این چه سوال احمقانه ای است! مگر ما زبان مشترکی همچون زبان فارسی، ترکی، انگلیسی، و …. نداریم؟ مگر وقتی ما با یکدیگر سخن می گوییم منظور یکدیگر را نمی فهمیم؟
آنگاه من خواهم پرسید: آیا براستی زبان صرف مجموع واژگان و دستور زبان است؟ آیا زبان از هیچ خاکی نباید تغذیه شود؟ آیا این «زبان قال» با هیچ «زبان حال»ی نسبت ندارد؟ آیا در گفت و گوهایی که« احوالات» یکی نیست، «اقوالات» می توانند به ما برای نزدیک تر شدن به یکدیگر یاری دهند؟
12. به درستی گفته خواهد شد ما برای نزدیک تر شدن به احوالات یکدیگر، نیازمند همین اقوالات ایم. اما سخن در این است: آیا این اقوالات و گفت وگوها بدون الزام به هیچ شرایطی می توانند ما را به یکدیگر نزدیک سازند؟
13. ما برای گفتگو نیازمند زبانیم. اما در روزگار ما به تعبیر دوستی «زبان به فحشا افتاده است». در روزگاران پیشین تنها قلیلی از جامعه صاحب¬سخن بودند، اما در روزگار ما همه صاحب سخن اند و «کلمات» همچون فاحشه ایی هرجایی هم آغوش همه کس و هیچ کس اند. برای نمونه واژه ای مثل «دین» یا «ایمان» را در نظر بگیرید که چگونه نحوه زیست یا باورهای شخصیت هایی چون ابراهیم، بنیان گذار توحید تا مسیح و محمد مصطفی، تا علی و حسین تا حکومت هایی چون امپراطوی روم در کنار کلیسای روم یا بنی امیه و بی عباس و صفویه و ترک های عثمانی و تا جریاناتی چون طالبانیسم و داعش و بوکو حرام و … در بر می گیرد. حال وقتی ما فرضاَ از دین و ایمان و حقیقت استعلایی و بهداشتی نبودن آن و اصالت و عدم اصالت و آزادی و حقیقت و عدالت و …. سخن می گوییم، براستی چه معانی ایی را در ذهن داریم؟ و آیا همین معانی که در ذهن ماست در ذهن طرف گفتگوی ما نیز هست؟
14. وقتی به فضاهای مجازی و شبکه ها و گروه های اجتماعی اینترنتی می نگرم توپخانه های غّران و آتشینی را می بینم که بی محابا و بی مهابا توپ های کلمات را به سوی یکدیگر شلیک می کنند. اما اجازه دهید اندکی بر این پرسش ها تأمل کنیم: آیا این توپخانه های آتشین براستی می دانند که کدامین سرزمین و سنگر را مورد تهاجم خود قرار داده اند؟ آیا این توپخانه ها می دانند که رسالت دفاع از کدامین سرزمین و مرزها را بر عهده گرفتند؟
یقین دارم که بسیاری از مخاطبان و هم گروه هایمان پاسخ خواهند داد: آری، می دانیم. ما تجربیات تاریخی تلخ و بسیار تلخی داشته ایم که چشمان ما را به بسیاری از حقایق روشن کرده است و هرگز اجازه نخواهیم داد کسی مثل عبدالکریمی نیز با لفاظی ها و بازی های زبانی شبه فلسفی انتولوژیک، متافیزیکی و استعلایی¬اش ما را بفریبد. ما حربه های او را می شناسیم و برای هر سخن او گلوله ای آماده برای شلیک به منظور دفاع از سرزمین حقایق مان داریم.
اما سخن اینجاست: وقتی حقایق چنین روشن و مبرهن اند پس چه نیازی به دیالوگ و گفتگوست؟

شرایط دیالوگ
برای بیان فهم خودم از گفتگو و دیالوگ راستین (در قیاس با گفتگوهای روزمره) خواهانم از فلسفه افلاطونی کمک بگیرم و از شما نیز می خواهم با یکدیگر در خصوص نکات زیر بیندیشیم:
1. افلاطون یگانه فیلسوف بزرگی است که فلسفه خویش را به شکل گفت و گو و پرسش و پاسخ بیان داشته است و هیچ درسگفتاری از وی به جای نمانده است. اما چرا؟
2. فهم این پرسش و پاسخ بدان بسیار اهمیت دارد. پاسخ های گوناگونی به پرسش مذکور داده است:
پاسخ اول: دیالوگ یا گفت و شنود تنها «شکل ظاهری» نوشته های افلاطون است. یعنی وی می توانسته است فلسفه وتفکر خویش را به اشکال گوناگون بیان نماید، لیکن از آن میان صرفاً بر اساس «نوعی زیبایی شناسی دراماتیک» یا «سلیقه ای ادیبانه» و تحت تأثیر سنت نمایشنامه نویسی یونانی «شکل دیالوگ» را انتخاب کرده است در حالی که می توانست فرضاً از روش ارسطو یعنی از شیوه ارائه درسگفتارها به بیان همان فلسفه مورد نظر خویش بپردازد.
پاسخ دوم: افلاطون صرفاً به جهت تعلیمی شکل محاوره و گفت و شنود را برای بیان تفکرش انتخاب کرد و روش بیان دیالوگی و گفت و گویی را به منظور تعلیم و تربیت مخاطبان و امر تفهیم و تفهم، بهتر دانست.
پاسخ سوم: نباید پنداشت که دیالوگ یا گفت و گو تنها شکل ظاهری نوشته های افلاطون است یا این روش به دلایل زیبایی شناسانه یا تعلیمی و تربیتی انتخاب شده است بلکه دیالوگ را باید به منزلة «عنصر ضروری» و «جزئ لاینفکِ» فلسفه او دانست.
به بیان ساده تر، تفکر فلسفی افلاطون جز گفت و گو و دیالوگ راهی دیگری برای بیان ندارد.
افلاطون و سقراط ــ با توجه به مشکل سقراطی یعنی این مشکل که مرزی میان سخنان سقراط و سخنان افلاطون وجود ندارد از این بحث که کدام آموزه ها از آنِ سقراط و کدام آموزه ها از آنِ افلاطون است صرف نظر می کنم ــ آگاهانه، در عمیق ترین معنای کلمه، تفکر فلسفی خویش را در شکل پرسش و پاسخ ارائه کردند.
3. دیالوگ یا گفت و گو، واقعیت بنیادی سقراط و بنیادی ترین واقعیت زندگی وی بود. او هیچ اثر مکتوبی نداشت، اما حضورش قرون و اعصار مختلف را درنوردیده و در تاریخ انسان نقش داشته است. سقراط دومین محور تاریخ تمدن غرب (در کنار مسیح) است و تاریخ غرب و بشریت همان گونه که به دو دوره پیش از میلاد مسیح و بعد از میلاد مسیح تقسیم می شود، حول شخصیت سقراط نیز به دوره های پیشاسقراطی، دوره سقراطی و دوره مابعد سقراطی تقسیم می گردد.
افلاطون نیز به تبع استادش و به تبع کسی که تحول درونی عمیقی در جان وی برانگیخت همه اندیشه هایش را در جامه گفت و گو عرضه می کند.
4. درک سرشت دیالوگ های سقراطی ـ افلاطونی و فهم اهمیت، نقش و جایگاه گفت وگو در تفکر اقلاطونی بدون توجه به الف. «ماهیت تفکر افلاطونی» ب. «سرشت موضوع و متعلَّق اصلی تفکر افلاطونی» و ج. «رابطه زبان و حقیقت در فلسفه افلاطونی» امکان پذیر نیست.
لیکن در حال حاضر جای بحث از این سه محور نیست. لیکن اگر دوستان علاقمند بودند یک یا دوتن از دوستان داوطلب شده این موضوعات را در گوشه ای یادداشت کنند و حتماً یادآوری کنند تا در جلساتی به آنها بپردازیم. فکر می کنم اندیشیدن به این موضوعات خیلی کمک کننده و تعیین کننده باشند.
اما در اینجا صرفاً به طور خلاصه اشاره می کنم و اگر اجازه دهید بحث از آنها را به فرصت مناسب تری واگذاریم تا از مسیر اصلی بحث مان در خصوص سرشت و شرایط گفت و گوی راستین (فلسفی) خارج نشویم.
الف. «ماهیت تفکر افلاطونی»: واژه یونانی فلسفه (مرکب از دو واژه یونانی «فیلو» به معنای دوستداری و عشق و «سوفیا» به معنای حکمت و دانش) عشق به دانایی است نه خود دانایی. فلسفه خود دانایی نیست بلکه سیر از جهل مرکب به سوی جهل بسیط و سیر از مرتبه ظن و گمان (دوکسا) به سوی معرفت (اپیستمه) است. هر تلاشی به منظور تبدیل تفکر فلسفی به پاسخی های محصل (پوزیتیو) و جزمی به معنای مرگ تفکر فلسفی و امری ضد فلسفی است.
ب. «سرشت موضوع و متعلَّق اصلی تفکر افلاطونی»: موضوع و متعلَّق اصلی تفکر افلاطونی حقیقتی اصیل، بنیادین و استعلایی است که جهت بخش تفکر و روشنایی بخش و معنا دهنده حیات و کنش آدمی است بی آن که هیچ گاه فراچنگ بشری قرار گیرد.
ج. «رابطه زبان و حقیقت در فلسفه افلاطونی»: زبان فی نفسه و فی حد ذاته نمی تواند بیان گر حقیقت سیطره ناپذیر باشد.
5. لذا وقتی از گفت و گوی راستین، اصیل و فلسفی (در قیاس با هرزه گویی های روزمره و در زندگی عادی و در اموری چون خرید و فروش، دعواهای شخصی، بحث های سیاسی، برنامه های رادیویی و تلویزیونی یا احیاناً چت های فضاهای سایبری و …) در معنای افلاطونی آن (یعنی در نظر بنیان¬گذار و مؤسس فلسفه) سخن می گوییم باید به سه مورد مذکور (موارد الف، ب و ج) توجه داشته باشیم.
6. تفکر حقیقی و راستین و منش فلسفی اصیل طرح نظام یا مجموعه ای از حقایق و آموزه هایی درباره حقیقت نیست. فلسفه از این دیدگاه، جست و جوی مستمر و پیوسته حقیقت و «همواره در راه بودن» است، بی آن که به آنچه می دانیم و می یابیم، «ساده اندیشانه و کاهلانه» خرسند شویم و به اسارت اندیشه ها، نظریه ها و پاره ای از کلمات تن دهیم.
7. این معنا از تفکر و دیالوگ مبتنی بر ذات و سرشت موضوعی است که متعلَّق اصلی تفکر افلاطونی (وجود فی نفسه/ خیر اعلی/ نفس زیبایی یا زیبایی فی نفسه/ حقیقت) است، متعلَّقی که به واسطه مطلق و نامشروط بودنش، زبان ما فی نفسه کفایت حکایتگری از آن را ندارد.
به زبان هایدگر زبان ما فی نفسه متافیزیکی (یعنی انتیک، موجوداندیش و موجودگوی) است و بالذاته نمی تواند بیانگر «حقیقت/ وجود»ی باشد که خود موجودی در میان موجودات نیست. (مخاطب این بند از گفتارم همه نیستند بلکه صرفاً کسانی هستند که برایشان فلسفه جدی است. لذا از دیگران به جهت بیان این بحث فنی عذر می خواهم).
8. نتیجه سخن این است که از نظر سقراط و افلاطون، «حقیقت بر حسب ذات و سرشتش» مستلزم دیالوگ وگفت و گوست؛ چرا که حقیقت تنها بر فرد متجلی می شود اما در مصاحبت و گفتگو با دیگری.
9. اما باید توجه داشت که دیالوگ سقراطی و افلاطونی وسیله ای برای «تجلی حقیقت» است و نه معیار حقیقت، و به هیچ وجه نباید تکیه و تأکید تفکر افلاطونی را بر دیالوگ به منزلة تأیید «معیار اجماع و بین الاذهانی بودن» برای حقیقت در نظام های معرفت شناسی جدید پسادکارتی تلقی کرد.
10. همچنین نباید تصور کرد که دیالوگ های افلاطونی تلاش برای ایجاد صحنه بحث و نزاع میان اندیشه ها و باورهایی است که سقراط همواره در آن بحث ها پیروز است و ظفرمندانه از میدان خارج می شود.
11. گفتگوهای افلاطونی را فرضاَ مقایسه کنید با کتاب «پزشک و پیر» اثر مرحوم هاشمی نژاد. اثر اخیر گفتگوی یک پزشک ماتریالیست ملحد با پیری معتقد به خدا در یک واگن قطار و طی یک سفر است. در همه این گفتگوها پزشک ماتریالیست همچون یک ساده لوح احمق تصویر گردیده است و در همه بحث ها بلااستثنا «پیرمرد با خدا»، یگانه قهرمان و پیروز میدان است.
12. اما در گفتگوهای افلاطونی (تو بخوان در گفت و گوهای حقیقی و اصیل فلسفی) هیچ کس، حتی سقراط همواره در آنچه می گوید محق نیست. همچنین در بسیاری از رساله ها بحث به بن بست می انجامد و گفتگو بی آنکه نتیجه ای به دست آید به پایان می رسد. برای مثال در رساله اوتیفرون بحث از حقیقت دینداری، و در رساله خارمیدس، بحث از حقیقت اعتدال و در رساله لوسیس (دوستی) بحث از سرشت حقیقی دوستی بی نتیجه می ماند.
13. گاه چنین به نظر می رسد که سقراط بحث را به نتیجه ای مشخص و محصل رسانده و پاسخ پرسش مورد بحث مشخص گردیده است، اما درست در همان زمانی که احساس می کنیم در دیالوگ به کمک سقراط به نتیجه ای قطعی و یقینی رسیده ایم، خود او با یک ریشخند (شوخی) همه امیدها را نقش بر آب کرده، خودش خودساخته های خویش را ویران می کند.
14. طنز یا شوخی سقراطی (ایرونی Irony) یکی از عناصر ضروری و اجتناب ناپذیر تفکر فلسفی (در معنای سقراطی و افلاطونی) است.
15. آنچه امروز در تفکر پست مدرن با تعابیری چون «شالوده شکنی یا ساختارزدایی» اشاره می شود چیزی جز بازگشت «طنز سقراطی» به تفکر مابعد مدرن نیست.
16. بنابراین، و به زبان بسیار ساده، دیالوگ شکل واقعی خود تفکر است و سخن گفتن و فکر کردن یکی است.
17. دیالوگ ما را با تعارض اندیشه ها و تناقض میان آنها مواجه می سازد و تفکر نیز اساساً در میان تعارض ها و تناقض ها در حرکت است.
18. در دیالوگ، از طریق رد ادعاها، آدمی به «نادانی خویش» آگاه می شود و بدین طریق، راه برای تفکر گشوده می شود.
19. فرد یا جریانی که اهل گفتگو نیست گمان می برد که می داند و آماده نیست چیزی بیاموزد. وی اسیر جهل مرکب خویش است. چنین فرد یا جریانی اسیر فضاهای خودشیفتگی و دن کیشوتیسم خواهد بود. تفکرات فرقه ای، تئولوژیک، ایدئولوژیک، نژادپرستانه، فاشیسم، توتالیتریانیسم و … نمونه های آشکاری از این بیگانگی نسبت به سرشت حقیقت و اسارت در خودبنیادی و فضای دن کیشوتی هستند.
20. دانش های متعارف و علومی چون ریاضیات، پزشکی و ستاره شناسی را می توان از راه بیان و آموختن مستقیم تعلیم داد یا فرا گرفت، اما «دانش حقیقی» یا آنچه در علوم متعارف «حقیقی» است و اساساً «حقیقت درستی آن دانش ها»ست به نحو مستقیم یا به صورت خطابه قابل تعلیم نیست. (دوستان یادآوری کنند تا یکبار در باره «حقیقت» و «ذات حقیقت» و تغییر و تحول معنای حقیقت در سنت متافیزیک و «مرگ حقیقت» در این سنت با یکدیگر در نشستی صحبت داشته باشیم تا این فراز قابل فهم تر گردد).
21. آنچه گفتنی نیست و به زبان نمی آید (یعنی همان حقیقت و به تعبیری ذات حقیقت/ حقیقت استعلایی) ممکن است در اثنای گفت و گو و به نحوی غیرمستقیم خود را به ما بنمایاند. به همین دلیل، از نظر سقراط و افلاطون دیالوگ، «طریق حقیقت» و راهی برای «تجلی حقیقت» است، به شرط آن که گفت و گو صادقانه و صمیمانه و در پرتو همکاری درونی و معنوی طرفین گفتگو صورت گیرد.
22. افلاطون و سقراط با نوشته مخالفند. سقراط معقتد است که نوشتار وسیله ای برای نزدیک ساختن انسانها به یکدیگر نیست، بلکه اگر بخواهد جانشین گفت و گو شود، مردم را از یکدیگر دور می کند. از نظر سقراط و افلاطون هیچ چیز نمی تواند جای دیالوگ و گفت و گو را بگیرد. زیرا دیالوگ، دو انسانی را که با یکدیگر در جست و جوی حقیقتند، در برابر و حضور زنده یکدیگر قرار می دهد.
23. من شخصاً «به یک اعتبار» کاملاً با سقراط و افلاطون در دفاع از دیالوگ موافقم. هیچ چیز همچون حضور زنده یک اندیشة رقیب در سیمای طرف گفتگو، محدودیت و جهل آدمی را بر خویشتن آشکار نمی کند، امری که در نوشته و گفتگوی غیرحضوری با دیگری آنچنان برجسته نمی شود. «حضور دیگری» «حضور من» را محدود کرده و آئینه ای برای درک محدویت من خواهد بود. به تعبیر هگل، «دیگری آیینه خودآگاهی است». تفکر اصیل عین خودآگاهی است و خودآگاهی به محدودیت خویشتن نخستین گام در مسیر نیل به خودآگاهی است و بدون دیگری دریافت محدودیت و تناهی آدمی و نیل به خودآگاهی راستین میسر نیست.
24. اما «به اعتبار دیگری» ¬ــ فراموش نکنید فلسفه یعنی درک اعتبارهای گوناگون و دیدن پدیدارها از منظرها و چشم اندازها و به اعتبارهای گوناگون، (چشم اندازها و اعتبارهای گوناگونی که پایان ناپذیرند) ــ در مخالفت با سقراط و افلاطون، خواهانم از «نوشته و نوشتن» دفاع کنم. درست است که گفتگو و حضور دیگری مرا به نحوی راستین به محدودیت های خویش و به جهل بیکران خود، آگاه می سازد، لیکن در گفتگو عناصر فردی و روان شناختی و اجتماعی بسیار زیادی دخالت دارند. وقتی «من» «در حضور شما» هستم، به سهولت نمی توانم دست از غرور خویش برداشته، به جهل و نادانی خویش اعتراف کنم. این امکان قویاً وجود دارد جایگاه اجتماعی من در مقام یک معلم، خودخواهی ها و پرستیژ اجتماعی من و بی شمار عوامل دیگر سبب گردند که من در گفت و گو با شما در جهت «غلبه بر شما» و نه «فهم حقیقت» بکوشم و در وجود من «اراده معطوف به قدرت» بر «اراده معطوف به حقیقت» تفوق یابد.
اما وقتی مشغول نوشتن هستم، با خویشتن تنهایم. من در مقام یک معلم به سهولت می توانم اگر چه نه همه لیکن بسیاری از دانشجویان ساده اندیش ام را بفریبم اما «فریب خویشتن» اگر نگویم غیر ممکن لیکن بسیار دشوار است. هیچ بازی شطرنج دونفره ای به دشواری بازی شطرنج یک نفره نیست. لذا به اعتقاد من در «خلوت و نوشتن» بیش از در «هیاهو و گفت و گو» سنگینی حضور حقیقت احساس می شود.
25. به هر تقدیر، از نظر سقراط و افلاطون، نطق و گفتار آدمی، همچون اروس، که واسطه و پیام آور میان انسانها و خدایان است، واسطه ای در میان انسان هاست.

تفاوت دیالوگ با گفت و گوهای روزمره و متداول/ شرایط دیالوگ های اصیل فلسفی:
نباید دیالوگ های افلاطونی و سقراطی (فلسفی) را با گفت و گوهای روزمره و عادی یکی گرفت: آن دیالوگی که «طریق حقیقت» است تنها با وجود شرایطی تحقق می پذیرد:
1. در گفت و گوهای سقراطی (فلسفی) هیچ یک از طرفین مدعی نیست که بیش از دیگری می فهمد. حتی سقراط استادی نیست که با متلکم وحده بودن خویش بخواهد پاره ای از اندیشه ها را به شاگردش انتقال دهد. جایی که سلسله مراتب بالا و پایین وجود داشته باشد (مثل ارتش و مراتب تیمسار و سرهنگ و سرباز، یا در حوزه سیاست و مراتب مدیر و کارمند و رئیس و مرئوس، یا در حوزه نهادهای دینی و اعتقاد به وجود مراتب دینی مرجع و عامی و پاپ و کاردینال و اسقف و … ) دیالوگ شکل نمی گیرد.
حتی در دیالوگ حقیقی فلسفی سلسله مراتب میان استاد و دانشجو نباید وجود داشته باشد.
تذکار: از این سخن که دیالوگ حقیقی مبتنی بر عدم دخالت دادن هر گونه سلسله مراتبی در بحث و گفتگوست نباید این نتیجه را گرفت که در جهان و در روابط انسانی هیچ گونه سلسله مراتبی وجود ندارد. بر همه ماست که مرتبت شناس و منزلت شناس باشیم و به قول عرفا «آن که رعایت مراتب نکند زندیق است».
ما در مقام یک دانشجو و دانش پژوه وظیفه داریم که رعایت ادب و مراتب اساتید خود را بکنیم و میان «پرسش دانشجویانه» و «اظهار نظر استادانه» خلط مراتب نکنیم. یعنی گاه ما پرسشی دانشجویانه می کنیم اما به غلط تصور می کنیم که نقد و اظهار نظری استادانه می کنیم. این وظیفه ماست که همواره حد و حدود و مرتبه خود را بدانیم.
لیکن اساتید ما حق ندارند وقتی با ما وارد دیالوگ می شوند خود را در موضع بالا نشانده و «با تکیه بر مقام والایشان، مثل دکتر بودن، استاد بودن» یا «با تکیه بر تحقیر ما» و اشاره به اوصافی چون دانشجو بودن ما، مدرک پایین داشتن یا بی مدرک بودن ما پاسخ پرسش ها یا سخنان ما در دیالوگ و گفتگو را بدهند.
2. در منبر و خطابه یک فرد سخن می گوید و ما یک متکلم وحده و چند تن شنونده داریم. اما در دیالوگ، نه با یک تن بلکه با دو تن روبروییم. گشودگی به دیگری و تلاش برای شنیدن سخن دیگری شرط ضروری هر دیالوگ فلسفی است.
3. دیالوگ فلسفی زمانی روی می دهد که طرفین پیوسته فهم خویش از سخن دیگری را به آزمون گذارند و از صاحب سخن بپرسند که آیا سخن وی را به درستی فهمیده اند؟ آنجا که صاحب سخن پیوسته فریاد بر می آورد منظورش آن چیزی نیست که مخاطب اظهار می دارد، هنوز دیالوگ متحقق نشده است.
در دیالوگ حقیقی هر یک از طرفین دیالوگ از دیگری می¬پرسد: «آیا سخن تو را درست فهمیده ام؟» «آیا این فهم من از سخن تو درست بوده است؟» و مخاطب از صاحب سخن می خواهد که به وی یاری رساند تا سخن وی را بهتر درک کند. آنگاه طرفین پس از حصول اطمینان از فهم درست سخن طرف مقابل دیالوگ را یک مرحله ارتقا بخشیده و در خصوص جز دیگری از اندیشه و سخن طرف گفتگو بحث را ادامه می دهند.
صورت زیر را می توان الگویی برای یک دیالوگ فلسفی راستین دانست:
طرف الف: آیا فهم من از سخن شما درست بوده است؟
طرف ب. بله.
طرف الف: آیا این فهم من از بخش دیگر نظر یا سخن شما درست بوده است:
طرف ب: بله.
طرف الف: آیا شما با این نتیجه، لازمه یا پیامد سخن خود موافقید؟
طرف ب: بله.

این الگو نشان می دهد که طرفین گفتگو ابتدا چند گامی را با یکدیگر همراه بوده، مراحلی را با یکدیگر طی طریق کرده اند. بعد از طی این مراحل نخستین همگامی، نقد و بررسی وارد مرحله تازه ای می شود و بحث بر اساس الگوی زیر سیر ارتقایی (دیالکتیکی) پیدا می کند:
طرف الف: اگر شما با این نتیجه، لازمه یا پیامد سخن و رأی خود موافق باشید، آیا تصور نمی کنید این لازمه یا پیامد این لازمه با بخش های نخستین سخنان و آراء تان یا با لوازم و نتایج بخش دیگر آراء تان در تعارض باشد؟

در این الگو طرف مقابل، که به شما اطمینان داده بود که فهم شما از آرای وی صحیح بوده است و دچار این امنیت خاطر بوده است که شما چند گامی را با وی همراهی کرده اید، حال با یک پرسش روبروست و همراه با شما¬ــ و نه در جبهة مقابل شما¬ــ وارد دیالوگ برای کشف حقیقتی تازه می شود.

4. اما یک ناـ دیالوگ یا گقتگوهایی غیرفلسفی را می توان بر اساس الگوی زیر توصیف کرد:
طرف الف. شما اظهار داشته اید یا معتقدید که … . (در اینجا برخلاف الگوی پیشین، پرسش وجود ندارد بلکه بیان یک حکم قطعی است).
طرف ب. نخیر. به هیچ وجه. بنده نه یک چنین سخنی را بر زبان آورده ام و نه یک چنین اندیشه ای به مخیله ام خطور کرده است.
طرف الف: نخیر شما اشتباه می کنید. شما گفته اید، اگر نیز نگفته اید، اعتقاد دارید اما بر زبان نمی آورید. یا اعتقاد دارید و ریاکارانه و به خاطر هراس، منافع مالی و … اظهار نمی دارید یا اعتقاد دارید و خودتان بی خبرید.
طرف ب: به پیر، به پیغمبر، به تمامی مقدسات عالم، به حضرت عباس… نه سخن من اینی است که شما می گویید و نه من به چیزی که شما می گویید باور دارم و نه تنها باور ندارم بلکه من نیز مخالف همین امری هستم که شما من را بدان متهم می کنید و … .
طرف الف. اصرار بر تلقی خود.
طرف ب: انکار تلقی طرف مقابل از سخن و رأی خویش

در این الگو از همان ابتدا همراهی و همگامی با یکدیگر شکل نگرفته است لذا گفتگو به بن بست می رسد.
5. در دیالوگ هیچ یک از طرفین، دانایی نیست که خواهان است به طرف نادان خود چیزی بیاموزاند. در دیالوگ هر دو طرف در دادوستد هستند. هر دو طرف گم کرده راهی هستند که می کوشند به کمک یکدیگر راهی بیابند. هر دو می خواهند بیاموزند نه این که به طرف مقابل و نادان خود چیزی تعلیم دهند یا به راه راستش هدایت کنند.
6. کی یرکه گور می گوید: «سقراط همواره به همان اندازه دردآشنای خویشتن است که همدرد دیگران است». او پیش و بیش از جهل دیگران، دل نگران جهل و نادانی خویش است.
7. سقراط (متفکر/ طرفین یک دیالوگ حقیقی) هیچ گاه خود را «استاد» نمی داند و نمی خواند. (برخلاف سوفسطائیان که خود را استادهای بزرگ دانسته و برای تعالیم شان به افراد جاهل مدینه از آنان پول می ستادند، امری که برای سقراط و افلاطون وحشت انگیز و به دور از حکمت و فضایل اخلاقی بود). از نظر سقراط و افلاطون یگانه معلم و استاد حقیقی «خداوند» (تو بگو خود حقیقت/ خیر اعلی، زیبایی فی نفسه/ امر متعالی/ امر استعلایی/ وجود) است.
8. دیالوگ های سقراطی همواره با پرسش (و نه صدور احکام قطعی برای حقیقت) ختم می شود.
9. بسیاری از گفت و گو ها، جدل ها و منازعات حاصل اراده معطوف به قدرت اند و طرفین می کوشند تا با مجاب و وادار به سکوت کردن رقیب و اسقاط خصم بر وی سیطره یابند و میل به تسخیر و اراده معطوف به قدرت خویش را ارضا نمایند. (یعنی بحث به منظور دعوت به حقیقت نیست بلکه در جهت دعوت به خویش است)
اما سقراط می کوشد اثر وجودی خویش را در نفس مخاطب خود محو کند تا در وی میل به «استاد حقیقی و باطنی» زنده شود، یگانه استادی که تنها و تنها در پرتو تعالیم اوست که ما براستی می توانیم چیزی بیاموزیم. بسیاری از گفتگوها حاصل فضل فروشی و خودنمایی و دعوت به خویشتن است. دیالوگ حقیقی در صدد برجسته ساختن حقیقی متعالی و فراتر از خویش است.
10 لذا همه آنانی که مخالف حقیقت اند یا عقاید جزمی و باورهای خویش را به نام حقیقت بر حقیقت ترجیح می دهند، نمی توانند یکی از طرفین دیالوگ قرار گیرند.
11. اهل دیالوگ باید صادقانه آماده شنیدن سخن مخالف خود باشند و نباید مخالف خود را به منزله فردی که نیازمند حقیقت است بنگرند. بدون حریف مخالف، دیالوگ به منزله «طریق حقیقت» اساساً امکان پذیر نیست. اهل دیالوگ باید با تمام وجود معتقد باشند که «طرف گفتگو» همچون خود ما، «جزیی از عناصر ضروری» «تمام حقیقت» را آشکار می سازد.
12. طرفین دیالوگ به محض آشکار شدن نادرستی عقیده خویش باید از آن دست بردارند و در صورت اثبات درستی رأی مخالف، با کمال رغبت بدان تن دهند؛ چرا که، چنان که سقراط یادآوری می کند، «وقتی حقیقت چیزی روشن شود، همگان از آن سود خواهند برد».
13. خطابه از ابزار و لوازم سوفسطاییان و سیاستمداران است و به هیچ وجه نمی توان خطابه های دراز و طولانی را جانشین پرسش و پاسخ های کوتاه و مؤثر در دیالوگ ساخت.
14. «خوشبینی نسبت به حریف»، «احترام متقابل» و «مهر و عطوفت» از شرایطی است که بدون آنها دیالوگ در معنای سقراطی و افلاطونی آن امکان پذیر نیست.
15. در لابلای خطوط دیالوگ های سقراطی مهر سرشار و عظیم انسانی موج می زند. به تعبیر کانت بزرگ، از این همه بحث ها، مناقشات و جدال های فلسفی و نظری چه سود اگر ذره¬ای از مهر و شفقت انسانی ما نسبت به یکدیگر کاسته شود؟
16. از دوستان استدعا دارم کمی درنگ کرده بر روی شرایط ارائه شده به منظور تحقق یک گفتگوی حقیقی بیندیشیم و خود را با این معیارها محک زنیم و بر این امر تأمل کنیم: براستی تا چه حد نحوه هستی، تفکر و گفت و گوهای ما با معیارهای گفت و گوهای سقراطی، به منزلة نمونه اعلای یک گفت و گوی اصیل و راستین فلسفی سازگار است؟

تأملاتی پیرامون ظهور نسل های جدید در جامعه

نشست این هفته با عنوان «تأملاتی پیرامون ظهور نسل های جدید در جامعه»، سه شنبه شب، 26 آباماه 1394، ساعت 22 الی 23، در فضای مجازی تلگرام، با حضور بیژن عبدالکریمی، در سه گروه «نقد و بررسی دیدگاه های بیژن عبدالکریمی»، «بحث درباره دیدگاه های بیژن عبدالکریمی» و «دکتر بیژن عبدالکریمی».

ضرورت مواجهة پدیدارشناسانه با تاریخ و غرب

مقاله منتشرشده بیژن عبدالکریمی در مجله «رواق اندیشه»، سال اول، شماره 1، مردادو شهریور 1394
۱. هدف این مقاله
هدف این مقاله برجسته کردن رویکرد پدیدارشناسانه و گذر از مواجهه¬های غیرپدیدارشناسانه با تاریخ به طور کلی، و با سنت تاریخی خودمان به طور خاص و با فرهنگ و تمدن جدید غرب به طور اخص است. نگارندة این مقاله معتقد است که تفکر آینده بشری و نیز تقدیر تاریخی آینده ما ایرانیان به طور کلی از رهگذر رویکرد پدیدارشناسانه، و نه رویکردهای تئولوژیک و ایدئولوژیک عبور خواهد کرد.

۲. اهمیت و ضرورت بحث
در معنایی عام، پدیدارشناسی را می¬توان وصف کلی تفکر و عین تفکر دانست و ریشه¬های جریان فلسفی پدیدارشناسی معاصر را شاید بتوان در متفکران گذشته نیز رهیابی کرد. اما در روزگار ما، با هوسرل، بنیان¬گذار پدیدارشناسی در معنای اصطلاحی و خاص آن، و در جریانات فلسفی مابعد هوسرلی، پدیدارشناسی اثری ژرف در فلسفة معاصر و در جریاناتی فکری¬ای چون اگزیستانسیالیسم و حوزه¬های گوناگونی از قبیل روان¬شناسی، جامعه¬شناسی، مردم¬شناسی، فرهنگ¬شناسی، دین¬شناسی، هرمنوتیک، فلسفه هنر، نقد ادبی و تفکر متفکرانی چون مارتین هایدگر، کارل یاسپرس، ژان پل سارتر، گابریل مارسل، مارتین بوبر و بسیاری از دیگر اندیشمندان گذارده است.
پدیدارشناسی، در معنایی بسیار عام و کلی چالشی است با همة پیش¬داوری¬ها و نظام¬سازی¬های جزمی متافیزیکی، ایدئولوژیک و تئولوژیک. در همة رویکردها و نظام¬سازی¬های جزمی، پدیدارها در پای مفروضات و موضع¬گیری¬های پیشین قربانی شده، لذا حقیقت می¬میرد. پدیدارشناسی رویکردی است که تأکیدش بر این امر است که هدايت مسیر پژوهش باید بر عهدة خود پدیدار و موضوع مورد پژوهش باشد، و تفكر محتواي خود را باید از ابژة مورد مطالعه، و نه از مفروضات یا مواضع جزمی پیشینِ متافیزیکی، تئولوژیک، ایدئولوژیک یا سیاسی پژوهش¬گر اخذ نماید. پدیدارشناسی بر وصف انكشافي پدیدارها تأکید داشته، یادآور می¬شود با غفلت از وصف انکشافی پدیدارها، تفکر و پژوهش مضمون و محتواي حقیقی خود را از كف مي-دهد. پدیدارشناسی خواهان است به این امر توجه دهد که تفکر و پژوهش نباید بكوشد بر پديدار چيره شود و پژوهش¬گر بايد بداند كه يك چنين چيرگي¬اي از اساس امكان¬پذير نيست. لذا نظريه نباید به منزلة ابزاري براي چيرگي بر پديدار تلقی شود، بلكه نظریه فقط چشم¬اندازي است تا پديدار خود را در آن آشكار سازد. عشق و احترام به پديدارها شرط تفكر است. ما بايد از پديدار بياموزيم و افسار هدايت¬ تفكرمان را به آن بسپاريم، بي-آنكه بكوشيم به آن درس دهيم. البته مي¬توانيم از پديدار پرسش كنيم، اما نمي¬توانيم پاسخ را به دهانش بگذاريم. البته مي¬توانيم پاسخ را به دهان پديدار گذاريم، ليكن آنگاه است كه محتواي تفكر و نظريه ما از كف خواهد رفت. اين ماييم كه خود را با پديدارها بايد هماهنگ كنيم و نه پديدارها با ما.
نتیجه این سخن این است که ما ایرانیان، غالباً بر اساس تحمیل مفروضات پیشین اعتقادات تئولوژیک خود یا بر اساس مواضع از پیش مأخوذ سیاسی، اجتماعی و ایدئولوژیک خویش با تاریخ، سنت تاریخی خودمان، و فرهنگ و تمدن جدید غرب مواجه می¬شویم. این در حالی است که در مقابل این شیوة مواجهه غیرپدیدارشناسانه، مسلمانان قرن دوم هجری قمری پس از روبرو شدن با فرهنگ و تمدن غرب قدیم، یعنی تمدن یونانی، در مواجهه¬ای پدیدارشناسانه با غرب (یونان) توانستند به فهم سنت تاریخی یونانیان، یعنی سنت متافیزیک یونانی، در حد وسع تاریخی آن روزگار، و لذا برقراری دیالوگ با یونان، جذب و هضم فلسفه یونانی و کشف امکاناتی تازه و ظهور و شکل¬گیری تمدن جدیدی که یکی از زیباترین تمدن¬های تاریخ بشری است، یعنی تمدن اسلامی، نایل شوند. اما متأسفانه یک چنین مواجهة پدیدارشناسانه¬ای با پدیدارهای تاریخی به طور کلی و با فرهنگ و تمدن جدید غرب به طور خاص، امروز در میان ما مسلمانان غایب است.
به اعتقاد اینجانب، فلسفة معاصر و به تبع آن تفکر آینده بشری و نیز تفکر آینده در میان اکثر نخبگان، روشنفکران و رهبران جوامع مسلمان از جمله ما ایرانیان از رهگذر پدیدارشناسی می¬گذرد. پدیدارشناسی، در معنای عام کلمه، جایگزین همة نظام¬های متافیزیکی، تئولوژیک و ایدئولوژیک خواهد شد.
پدیدارشناسی، نه لزوماً در معنای خاص و محدود هوسرلی آن بلکه، در معنای عام و گسترده¬ای که این مقاله از آن مراد می¬کند، تجدید عهد تازه¬ای با وجود و حقیقت است. آینده حیات اجتماعی ما مسلمانان و خروج ما ایرانیان از بحران¬های کنونی¬مان به رهبری و سرکردگی رویکردی از سنخ رویکرد پدیدارشناسانه با تاریخ، مسائل و پدیدارها، از جمله با فرهنگ و تمدن غرب خواهد بود، و نه با سنت¬گرایان و اصحاب تئولوژی و نه با روشنفکران سکولار ما، که پدیدارها را در پای مفروضات تئولوژیک و ایدئولوژیک خویش قربانی می¬سازند.
باید توجه داشت سخن در این نیست که همة ما یا رهبران گروه¬های اجتماعی باید با جریانات یا رویکردهای گوناگون پدیدارشناسی آشنایی پیدا کرده، به مطالعة تخصصی پدیدارشناسی بپردازند، بلکه همة سخن در این است که آنها باید رویکرد¬ی پدیدارشناسانه را در نحوة تفکر خویش و در مواجهه با پدیدارهای اجتماعی و تاریخی از جمله در مواجهه با سنت تاریخی¬مان و نیز با فرهنگ و تمدن غرب به کار برند.

۳. دوگونه مواجهه با تاریخ، سنت¬های تاریخی و غرب
ما با گذشتة حیات بشری، مآثر و میراث فرهنگی و سنت تاریخی خود و نیز با دوران مدرن، مدرنیته و فرهنگ و تمدن جدید غرب دو گونه رویکرد می¬توانیم داشته باشیم: الف. «رویکرد¬های غیرپدیدارشناسانه»، که همان مواجهه¬های تئولوژیک و ایدئولوژیک است. ب. «رویکرد پدیدارشناسانه»، یعنی مواجهه¬ای غیرتئولوژیک و غیرایدئولوژیک. هدف این مقاله نشان دادن دو نحوه رویکرد غیرپدیدارشناسانه و پدیدارشناسانه با تاریخ و سنت¬های تاریخی بشری به طور عام و با سنت¬ تاریخی اسلام به طور خاص و نیز با فرهنگ و تمدن جدید غرب به طور اخص، و نیز ارائة پاره¬ای از اوصاف هر یک از این دو رویکرد و برجسته کردن وصف توتالیتر و تمامیت¬خواه شیوه¬¬های مواجهه¬های غیرپدیدارشناسانه است.

۴. دو نحوة مواجهة غیرپدیدارشناسانه: سنت¬گرایی و نوگرایی
خود مواجهه¬های غیرپدیدارشناسانه با تاریخ و غرب در جوامع مسلمان از جمله ایران را به طور کلی می¬توان تحت دو گرایش بسیار کلی و اجمالی «سنت گرایی» و «نوگرایی» قرار داد.
البته واقعیت¬ها به طور کلی و پدیدارهای انسانی به طور خاص و جریانات اجتماعی و تاریخی به طور اخص، بسیار غامض¬تر، پیچیده¬تر، متکثرتر و درهم¬تنیده¬تر از آنند که ما بتوانیم به واسطة مفهوم¬سازی¬ها، مقوله-بندی¬ها و طبقه¬بندی¬های خویش بر آنها سیطره یابیم. مفهوم¬سازی¬ها، مقوله¬بندی¬ها و طبقه¬بندی¬های ما به منظور حکایت¬گری از تمام وجوه بیکران واقعیت¬ها شکل نمی¬گیرند، بلکه آنها برای ما صرفاً افق و چشم¬اندازی را برای مواجهه با واقعیت¬ها و پدیدارها تشکیل می¬دهند. لذا بدیهی است که نحوة مواجهة شخصیت¬های گوناگون و جریانات بسیار متکثر و متنوع در کشورهای مسلمان با تاریخ بشر و با تمدن جدید غرب در طی این دو قرن اخیر را نتوان ذیل دو جریان کلی «سنت¬گرایی» و «نوگرایی» به طور کامل توصیف کرد و ما در این خصوص با طیفی بسیار گسترده مواجهیم. یک¬سوی این طیف، پرستندگان غرب، شیفتگان عقلانیت جدید و مسحور شدگان علم و تکنولوژی جدید و جریانات ضدسنت، نقادان و مخالفان مذهب، سکولارها، مارکسیست¬ها، ناسیونالیست¬ها، پارلمانتاریست¬ها، لیبرالیست¬ها، و … چهره¬هایی چون ملکم خان و تقی¬زاده در ایران را داریم که اعتقاد داشتند ما باید از فرق سر تا نوک پا غربی شویم و کمی این طرف¬تر روشنفکران مسلمان و نوگرایی چون طنطاوی، قاسم امین، مصطفی کامل، احمد لطفی السید و محمدحسین هیکل در میان اعراب، و سِر سیداحمد خان در هند را داریم و در سوی دیگر طیف جریاناتی موسوم به بنیادگرایی همچون طالبانیسم، القاعده، وهابی¬گری و کمی این طرف¬تر جریانات سلفی¬گری همچون اخوان¬المسلمین به رهبری سیدقطب وجود دارند و سپس با رادیکالیسم اسلامی در حکومت ایران، جنبش حماس فلسطین و جنبش مقاومت شیعیان لبنان و عراق مواجهیم و در وسط این طیف روشنفکران و رهبران جنبش¬های اصلاح دینی از سید جمال¬الدین اسدآبادی، محمد عبده و رشیدرضا گرفته تا اقبال لاهوری، مودودی و فضل¬الرحمان در پاکستان، نصر حامد ابوزید در مصر و محمد عابد الجابری در مراکش و طیف بسیار گسترده¬ای از اصلاح¬گران دینی در ایران را داریم از مهدی بازرگان، و روحانیونی چون مرتضی مطهری و سید محمود طالقانی گرفته تا دانشگاهیانی چون علی شریعتی، سیدحسین نصر، سید احمد فردید، رضا داوری اردکانی، عبدالکریم سروش، محمد مجتهد شبستری، مصطفی ملکیان و … .
این مقاله با قرار دادن نحوه¬های مواجهة غیرپدیدارشناسانة شخصیت¬ها و جریانات گوناگون جوامع مسلمانان با تاریخ بشر و تمدن جدید غرب تحت دو مفهوم بسیار کلی «سنت¬گرایی» و «نوگرایی» و بیان اوصاف کلی آنها نه در صدد گزارشی تاریخی از آنچه در این دو قرن در جوامع مسلمان گذشته است، بلکه صرفاً خواهان فراهم ساختن افقی کلی، نظری و روشن برای اندیشیدن در خصوص نسبت¬ مسلمانان با فرهنگ و تمدن جدید غرب است.
نگارنده کاملاً به این خطر واقف است که این گونه تقسیم¬بندی¬های دوگانه و مواجهه¬های کلی با واقعیت¬های تاریخی چه بسا ما را به سوی نوعی ساده¬اندیشی و تقلیل¬گرایی سوق داده، مانع درک پیچیدگی، ذوابعاد و متکثر بودن واقعیت¬ها و جریانات موجود فکری و نظری در میان مسلمانان گردد¬، به این معنا که ما نمی¬توانیم تمام جریانات فکری موجود جوامع مسلمان را تحت مفاهیم دوگانه و دوقطبی¬ای¬ چون «سنت¬گرایی» و «نوگرایی» درآوریم¬. همچنین، این¬گونه دوگانه¬سازی¬ها ممکن است با خطر درغلتیدن به ورطة اندیشه¬های ایدئولوژیک مواجهه بوده، ما را از فهم شقوق و امکانات دیگری که در برابر تفکر قرار دارد، باز دارد. با این وصف، ما نباید از این طرف بوم افتاده، خود را با خطر نادیده گرفتن مرز میان پدیدارها یا مغشوش ساختن واقعیت¬ها مواجه سازیم. یعنی، درست است که همة واقعیات اجتماعی و تاریخی¬مان را نمی¬توانیم تحت دو جریان «سنت¬گرایی» و «نوگرایی» قرار دهیم، با این وجود، نمی¬توانیم مرزها و تمایزات فکری میان شخصیت¬ها و جریانات گوناگون تاریخی در جوامع مسلمان را نادیده بگیریم و ما برای توصیف این تمایزات و مرزبندی¬ها نیازمند مفاهیمی کلی چون «سنت¬گرایی» و «نوگرایی» هستیم. همچنین، باید خاطرنشان ساخت که ما در اینجا صرفاً در صدد الگوسازی، نشانه¬گزاری و ارائه یک مدل کلی برای تفکر و ترسیم خطوط کلی جغرافیای فکری و فرهنگی جوامع مسلمان هستیم، چرا که خواهانیم با این ساده¬سازی و فروکاهشِ واقعیتِ بسیار پیچیدة اجتماعی و تاریخی تحت دو مفهوم بسیار کلی «سنت¬گرایی» و «نوگرایی»، افق روشن¬تری را برای اندیشیدن در خصوص همان واقعیات پیچیده، متکثر و درهم¬تنیدة اجتماعی و تاریخی خود فراهم آوریم.
به هر تقدیر، می¬توان گفت در جوامع مسلمان، در دو سده اخیر، مواجهة غیرپدیدارشناسانه با سنت تاریخی خودمان و نیز با غرب جدید در دو جریان کلی خود را می¬نمایاند، دو جریانی که علی¬رغم همة تعارضات گوناگون فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و ایدئولوژیک، در مواجهة غیرپدیدارشناسانه با تاریخ و غرب جدید مشترک بوده، از منطق نسبتاً مشترکی تبعیت می¬کنند. این دو جریان کلی را می¬توان تحت دو عنوان بسیار کلی «سنت¬گرایی» و «نوگرایی» قرار داد.
۵. ویژگی¬های نحوة مواجهة غیرپدیدارشناسانة سنت¬گرایان با تاریخ و غرب جدید
ابتدا باید توضیح داده شود که کاربرد تعابیر «سنت¬گرایی» و «سنت¬گرایان» در این مقاله به معانی فنی و اصطلاحی آنها، که به اندیشة متفکران و صاحب¬نظرانی چون رنه‌گنون (عبدالواحد یحیی)، آنانده کنتیش کوماراسوامی، فریتیوف شووان، تیتوس بورکهارت، مارتین لینگز، و سید حسین نصر اشاره داشته باشد، نیست، بلکه معانی عام و رایج این تعابیر مورد نظر است.
مرادم از سنت¬گرایی در این مقاله جریانی است که نحوة هستی خویش و همة ارزش¬ها و زیست¬جهان خود را مأخوذ از سنت تاریخی خود و حاصل تبلور و تحقق مبانی و ارزش¬های این سنت تلقی می¬کند. بخش وسیعی از توده¬های مسلمان، و بخش بزرگی از روحانیون، بسیاری از جریانات اسلام¬گرای افراطی، اعم از شیعه و سنی، و برخی از دولت¬های جوامع مسلمان را می¬توان از زمره سنت¬گرایان در جهان اسلام تلقی کرد. برخی از مهم¬ترین ویژگی¬های جریان سنت¬گرایی در جهان اسلام را می¬توان چنین برشمرد:
۱. در مواجهة غیرپدیدارشناسانة سنت¬گرایان، فرد سنتی به تاریخی بودن نحوة هستی خود و اعتقاداتش، خودآگاه نیست، و نحوة بودن، دیدگاه¬های سنتی و سنت تاریخی خویش را به منزلة اموری مطلق، فراتاریخی، فرازمانی و فرامکانی تلقی می¬کند.
۲. سنت¬گرایان عمدتاً¬ به نحوی کورکورانه، غیرپرسش¬گرانه و غیرنقادانه سنت و مآثر فرهنگی و تاریخی آن را پذیرفته، به دفاع از سنت تاریخی¬ خویش می¬پردازند. این جریان معنا و مفهوم سنت تاریخی خود را مفروض و بدیهی گرفته، هر گونه پرسش¬گری بنیادین دربارة چیستی و اصول و مبانی سنت¬ تاریخی خود¬ــ فرضاً امکان¬پذیری یا عدم امکان¬پذیری مقوله¬ای به نام «وحی»، «سخن گفتن خداوند با آدمی» یا «مقدس بودن متن مقدس» یا امکان¬پذیری یا عدم امکان¬پذیری نیل به اراده و مراد خداوند¬ــ را سرکوب می¬سازد. لذا این جریان به نحوی کورکورانه به دفاع از سنت تاریخی¬ای می¬پردازد که نمی¬داند ذات و حقیقت آن چیست.
۳. سیطرة تفکر کلامی (تئولوژیک) بر سنت¬گرایان یکی دیگر از شاخصه¬های آن است. مرادم از تفکر تئولوژیک در این مقاله نحوة تفکری است که برخی از باورهای نهادینه شدة تاریخی را به منزلة حقیقت تقلی کرده، هر گونه پرسش¬گری بنیادین در خصوص معنا و مفهوم سنت یا تاریخ سنت را به منزلة «شبهه» یا «تضعیف ایمان امت» برمی¬شمارد و آن را سرکوب می¬کند.
۴. این جریان، تاریخ اسلام را به منزلة یگانه مجلای حقیقت تلقی کرده، از امکان فهم و دیالوگ با دیگر سنت¬های تاریخی، از جمله سنت تاریخی غرب، یعنی تاریخ متافیزیک، و از به رسمیت شناختن ظهور حقیقت در هر سنت تاریخی دیگری ناتوان است.
۵. این جریان، گاه¬ــ و البته نه مطلقاً و همیشه¬ــ گذشته و تاریخ خود را نه به منزلة یک سنت تاریخی، بلکه به منزلة منبعی برای ساخت قدرت، و به منزلة نظامی تئولوژیک، ایدئولوژیک و سیاسی تلقی می¬کند. این وصف بیشتر در خصوص جریانات سیاسی اسلام¬گرا در جهان اسلام صادق است.
۶. این جریان، به دلیل ناتوانی در فهم دیگر سنت¬های تاریخی و به تبع آن عدم قدرت برقراری دیالوگ با دیگر سنت¬های تاریخی، از جمله با تمدن غرب و عالم مدرن جریانی توتالیتر و تمامیت¬خواه است. مرادم از وصف توتالیتر و تمامیت¬خواه آشنایی با یک نظام وجودشناختی و معرفت¬شناختی و بیگانگی با دیگر نظام¬های وجودشناختی و معرفت¬شناختی و تلاش به منظور سیطره بخشیدن یک نظام معرفتی (اپیستمیک) به دیگر نظام¬های اپیستمیک شکل¬گرفته در دیگر سنت¬های تاریخی است.
۷. این جریان به دلیل همان وصف تئولوژیک¬¬ــ و نه فلسفی و حِکمی¬ــ نحوة تفکرش، اساساً ناتوان از پرسش¬گری بنیادین در باب چیستی و اصول و مبانی دیگر سنت¬های تاریخی بوده، نحوة مواجهه¬اش با دیگر سنت¬های تاریخی، در سطح رجزخوانی¬های سیاسی، ایدئولوژیک و تئولوژیک باقی می¬ماند. لذا این جریان با دیگر سنت¬های تاریخی¬ای که نمی¬داند سرشت و حقیقت آنها چیست، مخالف است. این جریان درکی تقلیل-گرایانه و یکسوگرایانه از تاریخ و دیگر سنت¬های تاریخی، از جمله از تاریخ، فرهنگ و تمدن غرب دارد.
۸. بر اساس همین تقلیل¬گرایی، یکسونگری و مواجهة تئولوژیک و ایدئولوژیک با تاریخ، این جریان «تاریخ¬سازی تئولوژیک و ایدئولوژیک» را جانشین «واقعیت¬های تاریخ» می¬سازد. این جریان نه به خوانش تاریخ، بلکه به تحمیل و حقنة باورها و مواضع پیشینی خویش به تاریخ می¬پردازد. این جریان به ما از تاریخ، نه «آنچنان که روی داده است» بلکه، «آنچنان که باید روی داده باشد»، سخن می¬گوید. این «باید» از باورهای کلامی و تئولوژیک¬اش نشأت می¬گیرد. این رهیافت می¬کوشد «تاریخ¬سازی» کند و، در مقابل، جریانات منزجر از تاریخ¬¬سازی¬های قدرت¬های سیاسی و اجتماعی، بر اساس خشم¬ها و نفرت¬هایشان، خود به نحو دیگری و در جهتی معکوس، «تاریخ¬سازی وارونه¬» می¬کنند. برای مثال، برخی از جریانات اسلام¬گرای افراطی در ایران چنین وانمود می¬کنند که در طی این دو قرن هر پیروزی¬ای که نصیب این ملت گشته است، به رهبری روحانیت شیعی بوده است و در مقابل عامل اصلی شکست همه نهضت¬های اجتماعی، انحطاط¬ها و خیانت¬ها روشنفکران و جریانات نوگرا بوده¬اند. در مقابل اپوزیسیون قدرت سیاسی در ایران، که بخش وسیعی¬ای از آنان را جریانات نوگرا تشکیل می¬دهند، در تقابل با روایت یکسویه و تحریف¬شدة روحانیون از تاریخ، روایت معکوس، یکسویه و تحریف¬شدة دیگری را ارائه می¬دهند که تو گویی روحانیت شیعی یگانه عامل همة ضعف¬ها، انحطاط¬ها و شکست¬های ایرانیان بوده است. در یک چنین فضایی هیچ¬کس به ندای تاریخ برای درس¬آموزی گوش نمی-سپارد و تاریخ به منزلة یک منبع مهم معرفتی از دسترس جامعة مسلمین خارج می¬شود. این رویکرد، ما را نه تنها از تاریخ و سنت تاریخی خودمان بلکه از فهم تاریخ و سنت¬های تاریخی دیگر اقوام بشری نیز محروم می-سازد.
۹. جریان سنت¬گرا مرز میان «تاریخ» و «تئولوژی (الهیات) یا علم کلام»، و نیز تفاوت¬های میان قلمروهای «تاریخ» و «اسطوره» و نیز حدود و ثغور میان تاریخ در معنای مدرن و تاریخ قدسی و اگزیستانسیل را نمی¬شناسد و تاریخ در معنای مدرن کلمه را با تئولوژی، اسطوره و تاریخ اگزیستانسیل در هم می¬آمیزد. این جریان درک واضح و روشنی از تاریخ در معنای مدرن و سکولار آن ندارد. سنت¬گرایان آنچنان اسیر «فضای غیرتاریخی و فضای اثیری» هستند که چشمانشان نسبت به دیدن «واقعیت¬های تاریخی» کور است.
۱۰. جریان سنت¬گرا خویشتن را صاحب مطلق تاریخ ما و سنت تاریخی¬مان دانسته، تاریخ و مآثر فرهنگی و معنوی ما را بسان ملک طلق انحصاری خود قرار داده است و هیچ تفسیر دیگری از تاریخ و سنت تاریخی ما را نمی¬پذیرد.
۱۱. سنت¬گرایانِ طرفدارِ اسلام سیاسی، به¬خصوص اصحاب قدرت سیاسی در جوامع مسلمان، تمام تاریخ و گذشتة ما را از دریچة تنگ سیاست دیده، تاریخ و سنت ما را صرفاً ابزاری برای توجیه، حفظ و دفاع از وضعیت موجود قرارداده¬اند، لذا مواجهة آنان با سنت تاریخی، ایدئولوژیک است. این جریان به دلیل انحصارطلبی¬ و نحوة مواجهة توتالیترش با تاریخ، وجود هیچ امکان بالقوة دیگری را در تاریخ و سنت تاریخی ما، یعنی امکان درکی غیرسیاسی و غیرایدئولوژیک از تاریخ را به رسمیت نمی¬شناسد.
۱۲. جریان سنت¬گرایی، به نحوی غیرنقادانه، سنت تاریخی ما را امری یکپارچه تلقی کرده، به دفاع از این سنت تاریخی به اعتبار وحدت و یکپارچگی آن می¬پردازد. این جریان وجود شکاف درون خود سنت تاریخی و وجود نیروهای بسیار منفی، مخرب و تباهی¬کننده را، در کنار نیروهای بسیار مثبت، سازنده و تعالی-بخش، درون تاریخ خود اسلام نمی¬پذیرد، و آمادگی لازم برای استخراج اصیل منابع فرهنگی و تصفیه آنها از خرافات، تحریفات و انحرافات بسیار عمیقی را که صورتی اسلامی به خود گرفته است، ندارد.
۱۳. در این جریان سنت تاریخی به فرهنگ، تئولوژی یا ابژه¬ای برای پژوهش و نیز به منبعی برای ایدئولوژی گفتمان قدرت تبدیل شده است.
۱۴. در مواجهة غیرپدیدارشناسانة سنت¬گرایان، هر گونه بازخوانی تاریخ و سنت تاریخی، فهمی تازه از آن و مواجهه با عناصر منفی و ویران¬گر تاریخی موجود در فرهنگ پیشینیان¬ــ مگر در چارچوب همان باورهای رسمی و تئولوژیک¬ــ سرکوب می¬شود.
۱۵. برخلاف آنچه ظاهراً به نظر می¬رسد، و علی¬رغم همة تأکیدات جریان سنت¬گرا بر دفاع از سنت تاریخی، این جریان نمی¬تواند حافظ و پاسدار سنت باشد، و دفاع وی از سنت، دفاع از یک گروه یا نهاد اجتماعی (مثل دفاع از نهاد روحانیت)، یک نظام تئولوژیک، یک نظام ایدئولوژیک یا از یک گفتمان قدرت است.
۱۶. سنت¬گرایان مسلمانِ خواهان نیل به قدرت سیاسی یا نشسته بر مسند قدرت سیاسی برای کسب یا حفظ دستمال قدرت سیاسی، قیصریة سنت تاریخی را به آتش کشیده، به خاطر نقطة مسائل «اینجایی و اکنونی» خط سنت تاریخی را فدا می¬سازند. به بیان ساده¬تر، به خاطر کسب یا حفظ قدرت سیاسی، روح اسلام و مآثر سنت تاریخی را بسادگی قربانی می¬سازند.
۱۷. جریان سنت¬گرایی درکی ثنویت¬گرایانه، تئولوژیک و ایدئولوژیک از تاریخ بشری دارد، یعنی بخش کوچکی از تاریخ، یعنی صرفاً سنت تاریخی خودش را مظهر تاریخ قدسی، تاریخ رحمانی و تاریخ الهی دانسته، و بقیة تاریخ بشری و دیگر سنت¬های تاریخی را تاریخ عرفی، تاریخ شیطانی و تاریخ بشری تلقی می-کند. به تعبیر ساده¬تر، سنت¬گرایان ما خود را همچون یهودیان، قوم برگزیدة خداوند برشمرده، خود را تافتة جدابافته¬ای از کل تاریخ و دیگر اقوام بشری تلقی می¬کنند.
۱۸. جریان سنت¬گرایی، تحت تأثیر ذات¬گرایی (اسانسیالیسم) ارسطویی و به دلیل فقدان نگرش تاریخی، درکی از تاریخیت و سیّالیت فهم ندارد و تغییر سیاق¬های تاریخی و افق¬های معنایی را درنمی¬یابد. این جریان درک نمی¬کند که میان عقلانیت مدرن با عقلانیت ماقبل مدرن تفاوت¬های اساسی و بنیادین وجود داشته، دیگر نمی¬توان بر اساس عقلانیت سنتی و ادّلة کلامی گذشتگان در عصر سیطرة عقلانیت مدرن از سنت تاریخی دفاع کرد. لذا نحوة مواجهة این جریان با دورة معاصر توتالیتر و زورمدارانه است، چرا که می¬کوشد «افق معنایی» گذشته و سنت تاریخی ادیان عبری¬¬¬ـ¬سامی¬ـ¬یهودی (ادیان ابراهیمی) را به افق معنایی روزگار مدرن تحمیل کند، و به دلیل عدم درک درست افق معنایی روزگار کنونی، تصویر کج و معوجی از تاریخ و جهان معاصر به جامعه عرضه می¬دارد.
۱۹. جریان سنت¬گرایی از درکی جهانی و برخورداری از مفاهیمی نسبتاً غیربومی، غیرجغرافیایی، غیرسیاسی، غیرایدئولوژیک و فرافرهنگی برای ارتباط با جوامع معاصر ناتوان است. لذا زبان این جریان، زبانی بسته، مدافعه¬جویانه، گرانبار از خشونت¬گرایی و ناتوان از برقراری دیالوگ با دیگران و جهانیان است.
۲۰. جریان سنت¬گرایی از نوعی تأخر تاریخی رنج برده، همچنین با نوعی پوپولیسم و عوام¬زدگی همراه است. از آنجا که میان سنت¬گرایان با روشنفکران، که عمدتاً در زمرة جریانات نوگرایی قرار دارند، شکاف عمیق فکری و اجتماعی وجود دارد، همین شکاف، سنت¬گرایان را روز به روز به ضعف نظری و اجتماعی بیشتری دچار ساخته، پیوندشان را با عوام¬زدگی بیش¬تر می¬سازد و اجازه نمی¬دهد که آنان بتوانند از عهدة مواجهة اصیل و حقیقی با بحران¬های عظیم مسلمانان در جهان معاصر برآیند.
۲۱. جریان سنت¬گرایی در مواجهه با تمدن جدید غرب از همان منطق شرق¬شناسانة غربی پیروی می‌کند. به زبان ساده¬تر، این جریان در مخالفت با گفتمان حاکم بر شرق¬شناسی غربی، که از منطق قدرت و سیاست تغذیه می¬کند، تبعیت می¬کند. اگر شرق‌شناسی غربیان بر اساس خودمحوری غربی و استراتژی طرد، هویت شرقی را نادیده گرفت و با هویت شرقی گزینشی برخورد کرد و تصویری بسیار غیرواقعی از سرشت و حقیقت سنت¬های تاریخی و فرهنگ شرق ارائه داد، غرب‌شناسی سنت¬گرایان نیز مانند فرهنگ غرب از نوعی خودمحوری و استراتژی طرد استفاده کرده، با تغذیه و تبعیت از قدرت و سیاست، با هویت غربی مواجهه¬ای گزینشی و طردی دارد و تصویر بسیار غیرواقع¬بینانه¬ای از شرشت و حقیقت غرب و سنت متافیزیکی آن عرضه می¬کند. به همین دلیل، سنت¬گرایان اسیر نوعی شرق¬شناسی وارونه هستند. این در حالی است که تفکر و اندیشة اصیل باید حاصل ارادة معطوف به حقیقت و نه ارادة معطوف به قدرت و آلوده به قدرت و سیاست باشد.

۶. ویژگی¬های نحوة مواجهة غیرپدیدارشناسانة نوگرایان با سنت تاریخی و غرب جدید
از حدود دو قرن پیش، بعد از مواجهة جوامع مسلمان با تمدن جدید غرب و فروپاشی بسیاری از برج و باروهای زیست¬جهان سنتی، شکاف اجتماعی عظیمی در میان مسلمانان به تدریج آشکار شد تا آنجا که بسیاری از افراد جوامع مسلمان تحت تأثیر فرهنگ و تمدن جدید به عالم سنت پشت¬ کرده، زیست¬جهان عالم مدرن غربی را برای تفکر، زیستن و نحوة هستی خویش پذیرفته¬اند. این بخش از جامعة مسلمانان، که در این مقاله با تعبیر بسیار کلی «نوگرایان» از آن تعبیر می¬شود، نحوة هستی خویش و همة ارزش¬ها و زیست¬جهان خود را مأخوذ از تمدن غرب جدید و حاصل تبلور و تحقق مبانی و ارزش¬های این تمدن می¬داند. نوگرایان هر چند به لحاظ سیاسی و ایدئولوژیک در مقابل سنت¬گرایان قرار گرفته، می¬کوشند به مقاومتی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در برابر سنت¬گرایی بپردازند، لیکن از منطق مشترکی با سنت¬گرایان برخوردارند. پاره¬ای از مهم¬ترین ویژگی¬های نوگرایان در جامعة مسلمانان را چنین می¬توان برشمرد:
۱. در مواجهة غیرپدیدارشناسانة نوگرایان، فرد نوگرا به تاریخی بودن نحوة هستی خود و اعتقاداتش، خودآگاه نیست، و خود، نحوة بودن و دیدگاه¬های مدرن خویش و فرهنگ و تمدن کنونی را به منزلة اموری مطلق، فراتاریخی، فرازمانی و فرامکانی تلقی می¬کند.
۲. نوگرایان، تاریخ دورة جدید غرب را به منزلة یگانه مجلای حقیقت تلقی کرده، از امکان فهم و دیالوگ با دیگر سنت¬های تاریخی، دیگر مراحل ماقبل مدرن حیات بشری، از جمله تاریخ تفکر خود غرب در مراحل پیش از ظهور مدرنیته، و بالطبع از فهم سنت تاریخی مسلمانان، و نیز از به رسمیت شناختن ظهور حقیقت در هر سنت تاریخی دیگر ناتوانند.
۳. این جریان، عموماً و عمدتاً¬ــ و البته نه مطلقاً و همیشه¬ــ درک عمیق فلسفی، یعنی وجودشناختی و معرفت¬شناختی از تمدن جدید نداشته، غرب را نه به منزلة یک سنت تاریخی، یعنی به منزلة سنت متافیزیک، بلکه به منزلة مفهومی جغرافیایی، سیاسی، ایدئولوژیک، اقتصادی، علمی و تکنولوژیک و به منزلة قدرتی سیاسی، اقتصادی و نظامی تلقی می¬کند.
۴. این جریان، به دلیل ناتوانی در فهم دیگر سنت¬های تاریخی و به همین دلیل عدم قدرت برقراری دیالوگ با دیگر سنت¬های تاریخی، جریانی توتالیتر و تمامیت¬خواه است، یعنی از آنجا که کم و بیش و به نحوی سطحی صرفاً با نظام معرفتی علمی و تکنولوژیک تمدن جدید غرب آشناست، از درک نظام¬های معرفتیی (اپیستمیک) دیگر در دوران¬های تاریخی گوناگون بشر، از جمله از فهم روح اصلی سنت تاریخی اسلام ناتون است، لذا یا روح حقیقی این سنت¬های تاریخی، از جمله روح سنت تاریخی اسلام، را بر اساس مفروضات، ارزش¬ها و جهان¬بینی عصر روشنگری از اساس انکار می¬کند یا می¬کوشد به تمام سنن و مآثر سنت-های تاریخی از جمله سنت تاریخی اسلام صورتی مدرن بخشیده، آنها را بر اساس عقلانیت دوران مدرن تفسیر و تعبیر ¬نماید و به این ترتیب، به مسخ روح سنت¬های تاریخی می¬پردازد.¬
۵. فهم جریان نوگرایی از غرب و از جهان¬بینی و ارزش¬های عصر مدرن نه بر اساس درک اصول و مبادی سنت تاریخی غرب، یعنی سنت متافیزیک یونانی، بلکه بیشتر بر اساس مشهورات است، لذا این جریان به دفاع مطلق از سنت¬ تاریخی¬ای می¬پردازد که نمی¬داند سرشت و حقیقت آن چیست. این جریان، فاقد قدرت طرح پرسش¬های بنیادین و نقادی از اصول و مبادی فرهنگ و تمدن جدید غرب بوده، لذا به دفاعی کورکورانه از این فرهنگ و تمدن می¬پردازد.
۶. از آنجا که جریان نوگرا عقلانیت جدید و جهان¬بینی و ارزش¬های عصر مدرن را امری مطلق تلقی کرده، سنت¬های تاریخی پیشین را بر اساس همین عقلانیت، جهان¬بینی و ارزش¬های عصر مدرن تفسیر می¬کند، لذا درک خویش از روح و معنا و مفهوم سنت¬های تاریخی سرزمین خود را مفروض و بدیهی گرفته، هر گونه پرسش¬گری بنیادین دربارة چیستی و اصول و مبانی این سنت¬ تاریخی را سرکوب می¬سازد. نوگرایان معمولاً از روح و حقیقت سنت تاریخی همان چیزی را درک می¬کنند که سنت¬گرایان و متولیان رسمی سنت تاریخی لیک ناآشنا با روح سنت، بر آن دست می¬گذارند. یعنی اگر سنت¬گرایان از فقه¬گرایی، ظاهرپرستی، شریعت-پرستی و ¬ تبدیل اسلام به یک گفتمان قدرت دفاع می¬نمایند، نوگرایان نیز همین امور را به منزله حقیقت سنت تاریخی درک کرده، لیک با آن به مخالفت برمی¬خیزند. اختلاف سنت¬گرایان و نوگرایان بر سر پذیرش یا عدم پذیرش ارزش و اعتبار سنت تاریخی است، اما درک هر دو جریان از حقیقت و روح سنت تاریخی هم¬سطح و یکسان است و هر دو گروه به یک اندازه تغییر افق دید و عمق بخشیدن به نحوه درک از روح سنت تاریخی و مواجهة پدیدارشناسانه با اسلام و تاریخ آن را سرکوب می¬نمایند. لذا جریان نوگرا به نحوی کورکورانه به حمله به سنت تاریخی¬ای می¬پردازد که نمی¬داند ذات و حقیقت آن چیست. اساساً نوگرایان نیز همچون سنت¬گرایان، ناتوان از پرسش¬گری بنیادین در باب چیستی و اصول و مبانی دیگر سنت¬های تاریخی بوده، نحوة مواجهه¬شان با دیگر سنت¬های تاریخی، در سطح رجزخوانی¬های سیاسی، ایدئولوژیک و تئولوژیک¬ باقی می¬ماند و به سطحی وجودشناختی، معرفت¬شناختی، انسان¬شناختی و در یک¬کلمه پدیدارشناسانه ارتقا نمی¬یابد.
۷. به دلیل همین مواجهة سیاسی، ایدئولوژیک و غیرپدیدارشناسانة نوگرایان با تاریخ و سنت¬های گوناگون تاریخی از جمله با اسلام و تاریخ آن است که نحوة مواجهة آنان نیز همچون رویکرد سنت¬گرایان، درکی تقلیل¬گرایانه و یکسوگرایانه با تاریخ است. جریان نوگرا تفسیر مدرن، سکولار و روشنگرانه از تاریخ را جانشین «واقعیت¬های تاریخی» می¬سازد. این جریان نیز به نحو دیگری، لیک در جهت عکس سنت¬گرایان، به «تاریخ¬سازی ایدئولوژیک» می¬پردازد و می¬کوشد، نه به خوانش تاریخ بلکه، به تحمیل و حقنة باورها و مواضع پیشینی خویش، یعنی مفروضات مطلق¬گرفته¬شده در جهان¬بینی و ارزش¬های دوران مدرن، به تاریخ بپردازد. این جریان به ما از تاریخ، نه «آنچنان که روی داده است» بلکه، «آنچنان که باید روی داده باشد»، سخن می¬گوید. این «باید» از اصول و مبانی عقلانیت مدرن و ارزش¬های حاصل از آن نشأت می¬گیرد. این جریان نیز، همچون سنت¬گرایان، ما را از تاریخ، به منزلة یک منبع اساسی معرفتی، محروم می¬سازد.
۸. جریان نوگرایی مرز میان «پدیدارشناسی تاریخ» و «تاریخ در معنای مدرن» را نمی¬شناسد و فراموش می¬کند که «اسطوره¬ها» و «تاریخ اگزیستانسیل»، یعنی تاریخ باطنی و معنوی نیز بخشی از تاریخ بشر هستند. این جریان، با تمایز قائل شدن میان اسطوره و تاریخ، به انکار اسطوره¬ها پرداخته، «تاریخ در معنای مدرن» را یگانه معنای ممکن تاریخ برمی¬شمارد. این جریان درکی از معنای غیرمدرن تاریخ، یعنی تاریخ قدسی و تاریخ اگزیستانسیل ندارد. نوگرایان اسیر هیستوریسیسم (تاریخ¬گراییِ) دوران مدرن باقی مانده، از درک معنا و مفهوم «فراتاریخ»، که یکی از عناصر بنیادین سنت¬های تاریخی دینی است، ناتوانند.
۹. جریان نوگرایی به دلیل انزجار از نهادهای رسمی متولی سنت تاریخی و قدرت¬های سیاسی مبتنی بر این نهادها، یعنی به خاطر نقطة مسائل «اینجایی و اکنونی» به انکار مطلق خط سنت تاریخی می¬پردازد. این جریان نمی¬تواند تفاوت¬های میان «پاپ» و «مسیح» را دریابد و از درک این حقیقت بزرگ ناتوان است که خود روح و حقیقت سنت در زندان متولیان رسمی آن اسیر است، و به تعبیر سورن کی¬یرکه¬گور بر عهدة ماست که مسیح را از زندان کلیسا نجات دهیم. جریان نوگرا به دلیل انحصارطلبی¬ و نحوة مواجهة توتالیترش، یعنی مطلق گرفتن مفروضات نظام معرفتی خویش و به رسمیت نشناختن هر گونه نظام معرفتی دیگر، وجود هیچ امکان بالقوة دیگری را در تاریخ بشری و سنت تاریخی ما به رسمیت نمی¬شناسد. این جریان، به نحوی غیرنقادانه سنت تاریخی ما را امری یکپارچه تلقی کرده، این سنت را به اعتبار وحدت و یکپارچگی¬اش مورد انکار تام و تمام قرار می¬دهد و نمی¬تواند میان نیروهای تاریخی بسیار منفی و ویرانگر موجود در سنت تاریخی و عناصر بسیار مثبت، انسانی، متعالی و حیات¬بخش آن تمایز گذارد. در مواجهة غیرپدیدارشناسانة نوگرایان با سنت تاریخی¬ اسلام، هر گونه بازخوانی تاریخ و سنت تاریخی اسلام، فهمی تازه از آن و تقویت عناصر مثبت، انسانی و معنابخش موجود در فرهنگ و سنت پیشینیان¬ــ مگر در چارچوب همان باورهای رسمی مدرن¬ــ سرکوب می-شود.
۱۰. نوگرایان نگرش مدرن خویش به تاریخ را انحصاری¬ترین تفسیر تلقی کرده، به انکار مطلق سنت تاریخی خود می¬پردازند. آنان به سنت و مآثر فرهنگی و تاریخی خویش پشت کرده، به ترویج احساس نفرت و بیزاری از سنت تاریخی خود مبادرت می¬ورزند. در واقع آنان، بیشتر به نحوی ناخودآگاه و نامتأملانه، به نوعی گسست و نفرت از گذشتة زنده و بیزاری از خویشتن واقعی تاریخی دامن می¬زنند، و، به تعبیری، به شیوه¬ای از «خودزنی تاریخی» برای انکار وضعیت موجود کنونی پرداخته، خویشتن را با دستان خویش در برهوتی از گسست و عدم اصالت تاریخی، بی¬ریشگی، سطحیت و نافرهیختگی فرهنگی اسیر می¬سازند یا در فضایی توهمی با نوعی عتیقه¬شناسی باستانی در گذشته¬ای بسیار دور و اساطیری¬ــ فرضاً در ایران باستان¬ــ و با نادیده گرفتن واقعیت¬های آشکار تاریخ زنده و سنت تاریخی جاری، و بدون برخورداری از ایده¬ای روشن و معنا¬بخش¬ــ و به لحاظ اجتماعی و تاریخی اثرگذار و تحقق¬پذیرــ در صدد مقابله¬ای سیاسی و ایدئولوژیک با وضعیت و شرایط کنونی¬ برمی¬آیند.
۱۱. جریان نوگرایی وقتی نیز از تاریخ و سنت تاریخی خود سخن می¬گوید، آن را صرفاً به یک متعلَّق شناسایی (ابژه) یا ابزاری ایدئولوژیک تبدیل کرده، بدین ترتیب به مسخ سنت می¬پردازد و تاریخ و سنت تاریخی¬ای را که از آن سخن می¬گوید به امری مرده و بی¬روح تبدیل می¬کند.
۱۲. این جریان نیز همچون سنت¬گرایی، درکی ثنویت¬گرایانه از تاریخ بشری دارد. این جریان معتقد است که خرد و عقلانیت صرفاً در دورة مدرن تاریخ غرب ظهور یافته، بقیة تاریخ را باید مظهری از بی¬خردی، ناعقلانیت و بربریت یا صرف مقدمه¬ای برای ظهور عقلانیت جدید تلقی کرد. در این رهیافت، غربیانِ این چند سدة اخیر قوم برگزیدة خداوند یا قوم برتر تاریخ¬اند.
۱۳. جریان نوگرایی، علی¬رغم ادعاهای ظاهریش، درکی از تاریخیت و سیّالیت فهم ندارد و تغییر سیاق¬های تاریخی و افق¬های معنایی را درنمی¬یابد. این جریان می¬کوشد تا عقلانیت سنتی و ماقبل مدرن را در پرتو عقلانیت و افق معنایی دورة مدرن تفسیر کند. لذا نحوة مواجهة این جریان با گذشته و سنت تاریخی ما توتالیتر و زورمدارانه است، چرا که می¬کوشد «افق معنایی» حال و روزگار کنونی غرب را به افق معنایی گذشته و سنت تاریخی ما و دیگر جوامع تاریخی تحمیل کند، و به دلیل عدم درک درست افق معنایی گذشته و سنت¬های تاریخی پیشین، تصویری کج و معوج از تاریخ و سنت¬های گوناگون جوامع بشری، از جمله سنت و تاریخ اسلام به جامعه عرضه می¬کند.
۱۴. جریان نوگرایی، به دلیل تأثیرپذیری از فرهنگ جهانی¬شدة غرب، از درکی بومی و برخورداری از مفاهیمی بومی، جغرافیایی، غیرسیاسی، غیرایدئولوژیک و فرهنگی ناتوان است.
۱۵. زبان این جریان، زبانی به ظاهر جهانی لیکن ناتوان از برقراری دیالوگ با افراد بومی و سنتی جامعة خویش است. لذا زبان جریان نوگرایی نیز در مواجهه با سنت تاریخی جوامع مسلمان زبانی مدافعه¬جویانه وگرانبار از ارزش و خشونت است.
۱۶. جریان نوگرایی در جهان اسلام به دلیل تأثیرپذیری از جهان¬بینی و ارزش¬های عصر روشنگری در قرون هفده تا نوزده میلادی و به جهت عدم درک تحولات عمیقی که در جهان پست¬مدرن صورت گرفته تا آنجا که دوران مدرن را به بخشی از جهان کهن تبدیل ساخته است، از نوعی تأخر تاریخی رنج می¬برد. این جریان نیز تا حدودی زیادی در سطح مشهورات و فضاهای رسانه¬ای جهانی باقی مانده، به همین دلیل اسیر نوعی پوپولیسم و عوام¬زدگی است.

۷. اوصاف مواجهة پدیدارشناسانه با تاریخ، سنت تاریخی و غرب
در یک چنین فضای دوقطبیِ مواجهه¬های غیراصیل و غیرپدیدارشناسانة سنت¬گرایان و نوگرایان با تاریخ، سنت¬های تاریخی و فرهنگ وتمدن غرب لیک با منطقی واحد، هرگونه مواجهة اصیل و پدیدارشناسانه با تاریخ و نیز با فرهنگ و تمدن غرب امری بسیار دشوار می¬نماید، چرا که مواجهة پدیدارشناسانه دارای اوصافی است که به شدت از جانب هر دو جریان پیشین سرکوب می¬شود.
مواجهة پدیدارشناسانه با تاریخ، سنت تاریخی، مدرنیته و فرهنگ و تمدن جدید غرب، مواجهه¬ای نه تئولوژیک است و نه ایدئولوژیک. در این رویکرد، تلاش بر این نیست که ارزش¬های اعتقادی، سیاسی یا ایدئولوژیک به تاریخ، سنت تاریخی یا به مدرنیته و فرهنگ و تمدن جدید غرب تحمیل شود. لذا کوشش می-شود که پدیدارها، واقعیت¬ها، رویدادها و شخصیت¬های تاریخی در زیر پای هجوم مفروضات و جهت¬گیری-های پیشین سرکوب نشده، در متن شرایط تاریخی و واقعی خودشان فهم گردند.
برخلاف رویکرد نوگرایانه که به انکار مطلق سنت تاریخی و مآثر فرهنگی می¬پردازد، رویکرد پدیدارشناسانه می¬کوشد متن گذشتگان و سنت تاریخی را مورد بازخوانی و بازتفسیر قرار دهد. این رویکرد از مواجهه¬ای متفکرانه و انتقادی با سنت تاریخی، متون و مآثر فرهنگی گذشتگان و در همان حال از «امکان فهم بهتر» آنها دفاع نموده، صرفاً به انکار و تخریب سنت نمی¬پردازد. برخلاف هم سنت¬گرایان و هم نوگرایان، رویکرد پدیدارشناسانه سنت تاریخی را به منزلة امری واحد و یکپارچه تلقی نکرده، لذا نه به دفاع مطلق و نه به انکار مطلق آن می¬پردازد، بلکه با اعتقاد به وجود امکانات گوناگون و شکافی عمیق و بنیادین در دل هر سنت تاریخی قائل به وجود توأمان نیروهای مثبت و سازنده در کنار نیروهای منفی و ویرانگر در دل هر سنت تاریخی، از جمله سنت تاریخی اسلام است. بر همین اساس، می¬کوشد میان «حقیقت» و «واقعیت» سنت تاریخی تمایز قائل شده، روح و گوهر سنت را از نمودهای اضافی و گمراه¬کننده جدا سازد تا معنا و مفهوم سنت تاریخی در افق روشن¬تری به دیده درآید.
توضیح بیشتر آن که در دورة روشنگری اروپایی در قرون هجده و نوزده میلادی، سنت تاریخی به طور یکپارچه انکار شد و قرون وسطی یکسره دورة سیاهی و تاریکی مطلق تلقی گردید. اما رومانتیست¬های آلمانی و متفکرانی چون هگل و کی¬یرکه¬گور معقتد بودند که قرون وسطا نه یکسره روشنایی بود و نه یکسره سیاهی وتاریکی. کی¬یرکه¬گور، برخلاف متفکران عصر روشنگری، «قصة مسیح» و «قصة پاپ» را از هم متمایز می¬ساخت.
در رویکرد پدیدارشناسانه، به خصوص هم در رویکرد اگزیستانسیالیستی کی¬یرکه¬گوری و هم در رویکرد تاریخی هایدگری آن، سنت تاریخی نه به یک متعلَّق شناسایی (ابژه) و نه به یک ایدئولوژی تبدیل شده، بلکه تلاش بر این است که فرد در سنت تاریخی «سکنی گزیند».
متفکران پدیدارشناس در مواجهة اصیل خود با تاریخ، نه صرفاً «اینجا و اکنونِ» سنت تاریخی، بلکه کلیت و تاریخ آن را نیز موضوع و متعلَّق تفکر خویش قرار می¬دهند. آنها نقاط و لحظات اینجا و اکنون را در خط تاریخ مورد تفسیر قرار می¬دهند و به هیچ¬وجه نمی¬پذیرند که خط سنت تاریخی به بهای مسائل اینجایی و اکنونی قربانی شود. این دسته از متفکران، در مواجهة اصیل خویش با تاریخ، رسالت حفاظت از سنت تاریخی، و پاسداری و نگاهبانی از آن را با تفکر و پرسش¬گری¬های بنیادین خویش برعهده گرفته تا از تبدیل حقیقت و روح سنت تاریخی به فرهنگی مرده و فسرده، یا یک ابژة صرف برای پاره¬ای پژوهش¬های نظری یا یک ایدئولوژی سیاسی برای گفتمان قدرت ممانعت به عمل آورند.
در رویکرد پدیدارشناسانه¬ــ‌ و ضرورتاً نه در معنای خاص هوسرلی آن¬ــ درکی از تاریخ¬مندی آدمی به طور کلی وجود داشته، پژوهش¬گر محدودیت¬های زمانی و مکانی بشر و حدوث و ظهور افق¬های معنایی گوناگون در تاریخ را درمی¬یابد و افق تاریخی و معنایی خویش را به¬هیچ¬وجه مطلق نکرده، نمی¬کوشد افق معنایی و عصری خود را به افق معنایی سنت، متون و مآثر فرهنگی و تاریخی تحمیل نماید و افق معنایی و تاریخی سنت تاریخی و متون گذشتگان و نیز افق معنایی عقلانیت جدید هر دو را به رسمیت می¬شناسد و از هر گونه مواجهة دیکتاتورمنشانه، خودبنیادانه و توتالیتر با تاریخ خودداری می¬ورزد و اجازة حقنه و تحمیل افق معنایی سنت تاریخی خویش به جهان کنونی یا حقنه و تحمیل افق معنایی روزگار کنونی به افق معنایی تاریخ و سنت¬های تاریخی ماقبل مدرن را نمی¬دهد. در این رویکرد اجازه داده می¬شود تا مآثر و میراث سنت تاریخی به سخن درآیند، و امکان «امتزاج افق¬ها»ی معنایی سنت گذشتگان و افق معنایی ما در مقام خوانندگان و مفسران این سنت بازگذاشته می¬شود.
در رویکرد پدیدارشناسانه کوشش به منظور تعیین معنای سنت تاریخی در جهان کنونی از طریق کوشش در جهت ایجاد دیالوگ و گفت¬وگو میان سنت تاریخی و عقلانیت مدرن است. یک چنین سعی و کوششی در بسیاری از رهیافت¬ها نیز صورت گرفته است، لیکن آنچه رویکرد پدیدارشناسانه را در این مسیر ممتاز می¬سازد برقراری یک دیالوگ میان «سنت تاریخی» با «عقلانیت مدرن» است بی¬آنکه، بر اساس مفروضات پیشین تئولوژیک یا ایدئولوژیک یکی از آن دو بر دیگری چیره شوند. هم سنت¬گرایان ما به دلیل غلبة رویکرد تئولوژیک و ایدئولوژیک و لذا ناتوانی در فهم عقلانیت مدرن از قدرت دیالوگ و هم¬سخنی با آن ناتوانند و هم نوگرایان ما به دلیل سیطره رویکرد روشنگرانه و ضدسنت و نیز به دلایل سیاسی و ایدئولوژیک و لذا ناتوانی در فهم عقلانیت سنتی و ماقبل مدرن از امکان دیالوگ با سنت تاریخی بی¬بهره¬اند. لذا هر دو جریان از مواجهة پدیدارشناسانه با سنت تاریخی و نیز با غرب ناتوانند. اما در تفکر پدیدارشناسانه، مواجهه با غرب کم¬تر به مقابله و مواجهه¬ای تئولوژیک، ایدئولوژیک و غیرپدیدارشناسانه منتهی شده، سبب نادیده گرفته شدن ارزش¬ها، عظمت¬ها و دستاوردهای سترگی می¬شود که با سنت¬های گوناگون تاریخی از جمله با سنت تاریخی خودمان و نیز با عقلانیت مدرن و تمدن جدید حاصل گردیده است.
سنت¬گرایان فهمی خطی، ساده¬اندیشانه و تقلیل¬گرا از تاریخ تمدن غرب و انسان مدرن ارائه می¬دهند. بر همین نهج، نوگرایان نیز یک چنین فهمی از سنت¬های تاریخی و انسان سنتی و ماقبل مدرن عرضه می¬کنند. رویکردهای تقلیل¬گرایانه و خطی، می¬کوشند پدیدارهای سرشار، پیچیده و متکثر را در ذیل مفاهیمی بیش از اندازه بسیط، ساده¬شده و وحدت¬بخشِ متقابل، مثل تاریخ الهی و تاریخ بشری، تاریخ قدسی و تاریخ ناسوتی، تفکر آسمانی و تفکر زمینی، هنر الهی و هنر شیطانی، ولایت الهی و ولایت طاغوت، ،کفر و ایمان، فجور و تقوی، غرب و شرق، سنت و مدرنيته، یا عقلانیت و غیرعقلانیت، عقل و قوه خیال، تاریخ و اسطوره، علم و غیرعلم، تمدن و توحش و … قرار داده، و خواهان اثبات مطلق يک طرفِ تقابل و انکار سمت ديگر تقابل هستند. این¬گونه قالب¬بندی¬ها و ثنویت¬¬اندیشی¬ها تفکر را به سمت ایدئولوژیک شدن، و عدم درک خصلت سیال، تناقض¬آمیز و دیالکتیکی واقعیت¬ها سوق دهد. این¬گونه دوقطبی¬سازی¬ها، که یکی از شاخصه¬های اندیشه-های تئولوژیک¬ و ¬ایدئولوژیک است، در میان سنت¬گرایان و نوگرایان مشترک بوده، از ویژگی¬های انحطاط تفکر در میان ماست، و همین صبغه¬های تئولوژیک و ایدئولوژیک تفکر است که تا حدود زیادی بر نابسامانی-های تفکر و حیات اجتماعی و تاریخی ما ایرانیان افزوده است. در تفکر غیرپدیدارشناسانه، تفکر در تقابل¬سازی مطلق میان غرب/ اسلام، شرق/ غرب یا سنت¬/مدرنیته، وصفی ایدئولوژیک یافته تا آنجا که در نگاه سنت-گرایان عالَم مدرن مساوق با مطلق کفر، فساد، اَنانیت و فرعونیت بشر و … لذا درگیر با بحران¬های بسیار، و در مقابل عالَم سنت خیر مطلق و عالَمی فارغ از هر گونه بحران می¬گردد، یا برعکس، در نگاه نوگرایان، تمامی شرق و سنت¬های تاریخی ماقبل مدرن مساوق با جهل، نادانی، خرافه، اسطوره¬گرایی، انحطاط، توحش و ناعقلانیت و تمامی غرب و سنت متافیزیکی یکپارچه عقلانیت، دانایی، علم، اومانیسم، پیشرفت و ترقی و … است. سنت¬گرایان و نوگرایان هرگز درنیافته¬اند که میان دوگانه¬های متقابلی که آنان مطرح می¬کنند فرضاً اسلام و کفر، غرب و شرق، سنت و مدرنيته، متافیزیک و غیرمتافیزیک و … ، به هیچ¬وجه نمی¬توان مرزی دقیق و روشن کشید زیرا هر یک از دو طرف قطب به نحوی تکمیل¬کنندة دیگری بوده، با یکدیگر، درکنار یکدیگر و در رابطه¬ای متقابل و دیالکتیکی معنادار می¬گردند و در همان حال هیچ¬کدام از دو قطب متقابل، موجودیتی کامل، مستقل و مجزایی از دیگری نداشته و نمی¬توانند داشته باشند. اما در رویکرد پدیدارشناسانه، تفکر می-کوشد از یک چنین فهم¬های تقلیل¬گرایانه، خطی و دوقطبی¬ساز تئولوژیک و ایدئولوژیک دوری جسته، به فهم اصیل¬تری از واقعیت¬ها و پدیدارها نایل آید.
اتوپیاگرایی و اتوپیاسازی نیز یکی دیگر از وجوه مشترک رویکردهای غیرپدیدارشناسانة سنت¬گرایان و نوگرایان است. برای سنت¬گرایان و اصحاب تئولوژی عالَم سنت علی¬الاصول عالَمی بی¬عیب و نقص و اوتوپیایی می¬گردد. برای غالب سنت¬گرایان، درست است که در عالَم سنت دردها، رنج¬ها و بحران¬هایی نیز دیده می¬شود اما آنها، برخلاف بحران¬های عالَم مدرن، اموری عارضی و الحاقی به ذات و حقیقت عالَم سنت است. در مقابل، نوگرایان از دوران مدرن و مدرنیته یک بهشت زمینی ساخته، غرب را فارغ از هر گونه بحران جدی و عمیق تصور می¬کنند. این¬گونه مواجهه هم با عالَم سنت و هم با عالَم مدرن، یعنی اعتقاد به نوعی تقابل ذاتی میان آنها و نوعی وصف اوتوپیایی به عالَم سنت یا عالم مدرن بخشیدن و، برعکس، طرف دیگر تقابل را یکسره اسیر بحران¬ و درد و رنج دیدن ناشی از گرایشات تئولوژیک، ایدئولوژیک و غیرپدیدارشناسانة تفکر است.
همچنین، برای سنت¬گرایان و آنانی که خواهان احیاء روح سنت تاریخی در روزگار مدرن هستند اساساً مسألة زوال سنت تاریخی و انحطاط فرهنگ و تمدن ما و بررسی معضلات و موانع درونی رشد و حركت تمدنی و تاریخی کاملاً نااندیشیده و مغفول می¬ماند. آنان پيوسته به خطر غرب و انسان مدرن اشاره دارند و از انحطاط و بحران غرب سخن مي¬گويند، اما كمتر به مسألة انحطاط تمدن و سنت تاریخی خود ما مي¬پردازند. در مقابل، نوگرایان نیز صرفاً بر محدودیت¬ها و نارسایی¬های موجود در سنت¬های تاریخی، در قیاس با عقلانیت و علم جدید، اشاره کرده، کم¬تر بر بحران¬های عمیق و بنیادین مدرنیته و تمدن جدید غرب می¬اندیشند و همة معضلات و دردها و رنج¬های تمدن جدید و انسان مدرن را امری عارضی، موقت و برطرف کردنی برمی-شمارند.
در رویکرد پدیدارشناسانه، برخلاف رویکردهای تئولوژیک و ایدئولوژیک سنت¬گرایان و نوگرایان، همة سنت¬های تاریخی، اعم از سنت¬های شرقی و سنت متافیزیک غربی، از منظری، پاره¬ای معین و مرحلۀ قابل توجه و قابل تأملی از تاریخ خود هستی و از منظر و تعبیری دیگر بخشی ضروری از تاریخ سیر رشد روح و آگاهی و تجربیات عمیق بشری بوده¬اند. هر یک از سنت¬های تاریخی و هر یک از مراحل و مواقف تاریخ، درست همچون خود وجود/ حقیقت از وصف دوگانة ظهور و خفاء برخوردار است. به تعبیر ساده¬تر، تمام مراحل و منازل تاریخی و هر یک از سنن تاریخی، به منزلة بخشی از تاریخ وجود، اوصافی از هستی را آشکار و اوصاف دیگری را پنهان می¬سازند و ما حق نداریم به انکار مطلق هیچ¬یک از سنت¬های نظری تاریخی، به منزلة بخشی از تاریخ هستی، بپردازیم. رویکرد پدیدارشناسانه، خواهان روشن ساختن اين حقيقت است كه سرشاري، عظمت و غناي خوف‌انگيز و هيبت‌برانگيز هستي را از پس همه سنت‌هاي تاريخي، از جمله سنت متافيزيك غربی و تمدن حاصل از آن مي‌توان دريافت. ما به جاي آنكه بكوشيم همه سنت‌هاي نظري تاريخي را ذيل دوقطبي‌سازي‌هاي مفهومي تئولوژيك و ايدئولوژيك خود، همانند غربي و غيرغربي، الهي و شيطاني، اسلام و کفر، شرقی و غربی، عقلانی و غیرعقلانی و … بگنجانيم، بايد حقيقت را در رويدادگي تاريخي خود هستي، غناي سرشار و بيكران اين تاريخ و محدوديت و تناهي ذاتي بشر جست‌وجو كنيم؛ اموري كه خود را به شيوة كم‌وبيش يكساني در همه سنت‌هاي نظري تاريخي آشكار مي‌سازند. نگاه پدیدارشناسانه نه خواهان بيان يا دفاع از نگرش سکولار و روشنگرانه مبني بر اصالت مطلق بخشیدن به سنت نظري متافيزيک است که گويي تمام حقايق، عظمت¬ها و زيبايي¬ها از آنِِ اين سنت است و سنت¬هاي ديگر تاريخي داراي هيچ حقيقت يا بصيرت¬هاي بزرگي نبوده و نيستند که بتوانند حقيقت انساني و حيات ما را غنا بخشند، و نه در صدد است تا از سنت عبري یا هر سنت غیرمتافیزیکی دیگری به دفاعي مطلق پرداخته، محدوديت¬ها و ناکامي¬هاي آنها و نيز عظمت¬ها و زيبايي¬هاي غرب و سنت متافيزيکي آن را ناديده انگارد. نگاه سنت¬گرایان به غرب همان¬قدر یکسویه است که نگاه روشنگرانة نوگرایان به عالَم گذشتگان و به سنت¬های تاریخی¬ای چون سنت عبری یا سنت هندی. لذا هر يك از این دو نحوة تفکر یکسونگر و ایدئولوژیک¬شده سطوحي از تفكر و جنبه¬هایی از واقعیت و پدیدارهای تاریخی را نا¬انديشيده باقي مي¬گذارند.
۹۹۹هر يک از سنت¬هاي تاريخ بشري جلوه¬هايي از وجوه بيکران هستي را نمايان ساخته¬اند و هيچ سنتي نمي¬تواند مدعي برخورداري از منظري مطلق براي مواجهه با غناي هستي باشد و همة سنت¬های تاریخی، به دلايل غنای سرشار هستی و محدوديت و تناهي ذاتي آدمي، از قصور و ناتمام بودن¬هاي ذاتي، بنيادين و نازدودني رنج مي¬برند. شيفتگان هر دو سنت متافیزیکی و غیرمتافیزیکی باید بياموزند که هر يک از سنت¬هاي تاريخ بشري امور بسيار دارند که از يکديگر فرا گیرند. تنها آنان که اسير جزميت¬هاي جاهلانة ایدئولوژیک و تئولوژیک¬اند، چه در قالب جزميت¬هاي سنتي و چه در شکل جزميت¬هاي مدرن و پسامدرن، از ديدن، شنيدن و آموختن از سنت¬هاي ديگر در هراسند.
برخلاف رویکردهای غیرپدیدارشناسانه، نگاه پدیدارشناسانه می¬کوشد در مواجهه با سنت¬های گوناگون تاریخی از دو نگرش انکاری و انتقادی از یکسو و ایجابی و مثبت از سوی دیگر به نحو توأمان برخوردار باشد. برای مثال، در مواجهه با تمدن جدید غرب از یکسو عظمت¬ها و دستاوردهای چشمگیری را که این تمدن و علم و تکنولوژی مدرن آفریده است ببیند و در همان حال خطرات سهمگینی را که این تمدن به دلیل غفلت از وجود و فراموشی آن روشنایی بنیادینی که شرق همواره در جست¬وجوی آن بوده است، به پیش چشم خود داشته باشد. لذا در تفکر پدیدارشناسانه، توصیف محدودیت¬های علم و تکنولوژی جدید و تلاش به منظور آسیب‌شناسی ساحت وجودی انسان در عصر حاکمیت علم و تکنولوژی به¬هیچ¬وجه به معنای نفی تمدن جدید¬ــ که از اساس و در عمل و واقعیت امری بی¬معناست¬¬ــ و مخالفت با علم و تکنولوژی جدید نیست بلکه صرفاً به معنای تأمل در فهم سرشت و ماهیت تمدن، علم و تکنولوژی جدید و دریافت قلمرو و محدودیت¬های آنهاست.
رویکرد پدیدارشناسانه به غرب به¬هیچ¬وجه با بحث‌هايي همچون پایان تاریخ یا بحث از تاريخ انحطاط نسبتی ندارد¬، امری که صبغه¬هایی از آن در تفکر و مباحث آخرالزمانی برخی از سنت¬گرایان دیده می¬شود¬. در مواجهة پدیدارشناسانه به غرب علوم و تکنولوژی جديد ميراث سنت متافیزیک و عنصری اجتناب¬ناپذير از حيات معاصر است. متفکری که می¬کوشد بر اساس رویکردی پدیدارشناسانه با سنت تاریخی غرب مواجه شود نمی¬تواند همچون پوزیتیویست¬ها، سیانتیست¬ها، مدرنیست¬ها و شیفتگان عقلانیت جدید و جهان¬بینی روشنگری به علم و تکنولوژی به معناي متعارف و رایج کلمه «خوش¬بين» باشد، بلکه صرفاً می¬کوشد ما را به انديشيدن به امکان و آغاز ديگری دعوت کند، لیکن «امکان و آغاز دیگری» که خود غرب و علم و تکنولوژی جدید نیز فراهم¬ساز آن است. در روزگار کنونی «تفکر ابژه¬گر و حسابگرانة علمی» و «تفکر معنوي یا شاعرانه» هر دو مورد نياز بشر و مقوم حيات ماست. نقد متفکر پدیدارشناس بر علم و تکنولوژی جدید این است که در حيات کنوني ما تفکر علمی و تکنولوژیک غلبۀ کامل یافته است و همین امر سبب فقر تفکر معنوي و گريز از آن گردیده است. رویکرد پدیدارشناسانه صرفاً خواهان به یاد آوردن این حقیقت سترگ است که تفکر علمی و تکنولوژیک یگانه نحوة ممکن تفکر نبوده، نمی¬تواند به همة ساحات وجودی انسان و اصیل¬ترین نیازهای وی پاسخ گوید.
سنت¬گرایان هنور درنیافته¬اند که «نة مطلق» گفتن به غرب و به علم و تکنولوژی جدید¬ــ که هنوز خود سنت¬گرایان هیچ تصور و تصویر روشنی از آن ندارند¬ــ از اساس غیرممکن است و تفکر معنوی و بازگشت به ساحت حضور معنا در روزگار ما، بيش از آنکه حاصل انکار یا بی¬تفاوتی نسبت به قدرت علمی و تکنولوژیک جدید باشد حاصل اندیشیدن به آن مبنا و رویداد یگانه و رخ¬دهنده¬ای است که خود سرچشمه و بنیاد هر گونه تحول تاریخی، از جمله ظهور علم و تکنولوژی مدرن است.
تمدن غرب و تاریخ آن بخشی از تاریخ خود هستی است و هستی به گونه¬ای خاص و متفاوت از نحوة ظهور در دیگر سنت¬ها، خود را در این سنت نیز به منصة ظهور رسانده است. تمدن غرب و سنت تاریخی آن مجموعه¬ای از رأی¬ها، باورها، گزاره¬ها و نظام¬های نظری صرف نیست که قابل نفی یا پذیرش ما باشد. تفکر و حقیقت، سوبژه¬محور و تابع میل، اراده، پسند و ناپسند ما نبوده و نیست. غرب، ساحتی از ساحات گوناگون و نازدودنی وجود آدمی است، که با ظهور تاریخ متافیزیک، بر دیگر ساحات هستی آدمی غلبه می¬یابد. محدودیت¬ها و نقصان¬های ذاتی این تمدن، مثل نقصان¬های هر تمدن دیگری، نباید به منزلة خطایی بشری تلقی شود که می¬توان بر اساس اراده و خواست فردی یا جمعی از آن رهایی یافت.
تصور مسیری به غیر از آنچه مدرنیته طی کرده، امری بسیار دشوار و شاید نیز غیرممکن به نظر می-رسد. هیچ¬کس برای آیند¬ه¬ای لااقل نزدیک هیچ راه¬حلی برای غلبه بر خطاهای مدرنیته و پیشروی از آنها نمی-تواند ارائه ¬دهد. به همین دلیل، به نظر می¬رسد در حال حاضر و در عمل و در حیات اجتماعی و تاریخی¬ــ و نه در آینده¬ای دور و علی¬الاصول¬ یا در حیات فردی و اگزیستانسیل¬ــ ما گزینة دیگری جز ادامة ساختار موجود در فراروی خویش نداریم. ما نمي‌توانيم تفکر خويش را از نو، به نحوي آغاز کنيم که گويي سنت متافیزیک و تمدن غربی هرگز به وقوع نپيوسته يا از اساس مي‌توانسته است به وقوع نپيوندد. ما می¬توانیم به پاره¬ای ازــ و نه به همة¬ــ امکاناتی که سنت متافیزیک غربی در برابر ما می¬نهد نه بگوییم اما فراموش نکنیم که تفکر ما در ادامه و استمرار همین سنت متافیزیکی و تمدن غرب و در واکنش بدان قوام یافته است. تمدن غرب مهم است و مهم باقي خواهد ماند، نه از آن جهت که ما آن را مهم می¬انگاریم و به آن به دیدة احترام می¬نگریم بلکه از آن روی که این ما نیستیم که تاريخ را به وجود مي¬آوريم. این تاریخ است که بر ما احاطه دارد و سنت¬های تاریخی بر ما عرضه می¬شوند و ما صرفاً بدانها نايل مي‌شويم. اين سخن به‌هيچ‌وجه دعوت به نوعي موضع تاريخ‌گرايانه (هيستوريسيستي) و تحليل و تقليل تفكر و كنش آزادانه آدمي در دل شرايط و مناسبات تاريخي يا فراخواني به نوعي انفعال يا تقديرگرايي تاريخي نيست؛ بلكه بيشتر به معناي توجه دادن به دركي غيرسوبژه‌محور، غيربشرمحورانه، غيرمتافيزيكي و غيرايدئولوژيك از تاريخ و سنت‌هاي نظري آن از جمله سنت تاريخي متافيزيك غربي است.
سنت¬گرایان باید در خصوص این پرسش بسیار جدی بیندیشند: به راستي مبارزه با غرب به چه معناست؟ سنت¬گرایان باید به این پرسش پاسخ دهند: چگونه مي‌توان از پايان غرب سخن گفت، و اين پايان چه معنا و مفهومي براي تفكر و حیات بشر امروزي دربردارد؟ بايد اذعان كرد درهم ‌شكستن ناگهاني تمدن غرب غيرممكن است، هر چند خود اوصاف بنيادين تفكر متافيزيكي و بحران¬های درونی این تمدن به خودويراني آرمان¬ها و غایات این تمدن، مثل نیل به رفاه و رهایی و آزادی، منتهي شده است. تمدن غرب به‌هيچ‌وجه نمي‌تواند به صورت مجموعه‌اي از باورها يا يك نظام نظري به كناري نهاده شود. انتقاد از غرب معنايي جز پايان يافتن سيطره ساحتي از وجود آدمي بر ديگر ساحات وجود وي نخواهد داشت. بشر در سنت تفکر غربی، همان‌گونه كه نقادان بزرگ اين سنت نشان داده‌اند، در پرتو حاكميتِ معناي خاصي از عقل، راسيوناليسم و منطق، ساحات اصيل ديگر وجود خويش را از ياد برده است و به واسطه همين فراموشي، گشودگي‌اش را به ساحتي اصيل از جهان از كف داده است. حقيقت، رويدادگي است و سنت متافيزيك غربی و تمدن حاصل از آن بخشي از تاريخ رويدادگي هستي است. تاريخ غرب، به منزلة بخشي از تاريخ خود هستي، امكاناتي را فراروي آدمي نهاده است. درست است كه با غلبه بخشيدن به اين امكانات، امكانات اصيل ديگري را كه حاصل سنت‌هاي تاريخي ديگري است، از دست مي‌دهيم، اما از سوي ديگر با غلبه بخشيدن به مآثر ديگر سنت‌هاي غيرمتافيزيكي نيز¬ــ مشروط بر اينكه اساساً يك چنين غلبه بخشيدني در حوزه قدرت و اختيار بشري باشد¬ــ امكاناتي را كه سنت تفكر متافيزيك غربی در اختيارمان قرار داده است، از كف مي‌دهيم. همچنين، هرگز نمي‌توان به تمامي بر متافيزيك و تفکر غربی غلبه يافت يا آن را به تمامي ناديده گرفت يا آن را به نحو كامل شيطاني و حاصل خفاي مطلق وجود دانست.
تفکر پدیدارشناسانه و اتخاذ رویکردی انتقادی به عقلانیت جدید، به¬هیچ¬وجه مترادف با انکار علم و تکنولوژی و حتی مترادف با بی¬تفاوتی غیرمسئولانه نسبت به علم و تکنولوژی و قدرت سرنوشت¬ساز آن در جهان کنونی نیست. علم و تکنولوژی مدرن از زمان ظهور آن امیدهای بسیاری را در دل بشر برانگیخته است و این امیدها گاه تا سر حد افسانه ارتقاء یافته¬ و علم و تکنولوژی در سیانتیسم و پوزیتیویسم به یک اسطوره تبدیل شده است. در جهان کنونی انتظاراتی از علم و تکنولوژی وجود دارد¬ــ همچون غلبه بر مرگ و بر محدودیت¬های نازدودنی بشر و خلق بهشتی زمینی و فارغ از درد و رنج و سرشار از آزادی و رهایی¬ــ که هیچ‌گاه به تحقق نرسیده و نخواهند رسید. علم و تکنولوژی در روزگار ما و در غرب ستایندگان و پرستندگان بی‌بصیرت بسیار داشته و دارد. در یک چنین فضایی، تفکر پدیدارشناسانه می¬کوشد تا محدودیت‌ها و خرافه-های شگل¬گرفته در حول و حوش علم وتکنولوژی جدید را خاطر نشان کرده، نشان ‌دهد اگر عصر تکنولوژی از برخی جهات نوید¬بخش غنای زندگی بشری است، از برخی جهات دیگر نیز در آن بیم آسیب¬ها و زیان¬هایی بسیار و جبران¬ناپذیر وجود دارد. اما این نقد پدیدارشناسانه به¬هیچ¬وجه مترادف با فراخوانی رمانتیک و نوستالژیک به عصر پیشین یا کوشش در جهت تجلیل دوران¬های گذشته و ماقبل مدرن نمی¬باشد، بلکه این نقد بر اساس تلاش به منظور کشف ابعاد اصیل¬تر و فراموش شدۀ هستی آدمی صورت می¬پذیرد.
بنابراین، به¬هیچ¬وجه نمی¬توان با سنت¬گرایان موافق بود که در دورة جدید و در تمدن جدید غرب هیچ-گونه روشنایی یافت نمی¬شود و باید متناظر با روشنفکران و متفکران عصر روشنگری که معتقد بودند قرون وسطی یکسره دورة سیاهی و تاریکی بود، حال باید در نقادی از دورة جدید، این دوره را یکسره و به تمامی عصر سیاهی و تاریکی نامید. این نحوه تلقی و سیاه یا سفید کردن مطلق امور در دوره¬های گوناگون تاریخی، کاریکاتوری از حقایق تاریخی بوده، مرزهای نقد متفکرانه از مدرنیته و از محدودیت¬های ذاتی آن با بنیادگرایی و سنت¬گرایی کور و نامتفکرانه را فرو ریخته، ما را با خطرات سهمگین نیروهای کور و تاریک-اندیش مواجه می¬سازد. تکیه بر سنت تاریخی و بصیرت¬ها و ارزش¬های بنیادین آن نباید ما را به ورطة آنچنان تاریک¬اندیشی¬ای سوق دهد که نتوانیم هیچ عظمتی را در سنت متافیزیک غربی و فرهنگ و تمدن سترگ حاصل از این سنت نبینیم.
سنت¬گرایان باید بدانند¬ــ همان¬گونه که در یکی از مقالات خویش اشاره کرده¬ام¬ــ «عقل¬گرايي¬ از نوع متافيزيک غربی تنها با يونانيان آغاز شد و ما در هيچ¬کجاي ديگر شاهد يک چنين خردورزي¬اي نمي¬باشيم. از آن پس، هر کجاي ديگر که ما شاهد ظهور نوعي عقلانيت متافيزيکي هستيم، هر چند نه به آن اصالت، شدت و حِدّتي که در غرب ظهور يافته است، حاصل بسط متافيزيک غربی بوده است. این نوع عقل¬گرايي متافيزيکي در هيچ جا و در هيچ مورد از ابراز وجود باز نمي¬ايستد و هر چيزي را متعلَّق تفکر خويش قرار مي¬دهد. اين نوع عقل-گرايي آماده است الزام¬آوريِ تفکر منطقي، برهاني و استنتاج شده از اصول پذيرفته شده و نيز واقعيت¬هاي تجربي را که از وصف کليت و ضرورت برخوردار باشد، بفهمد، تصديق کند و بپذيرد. عقل¬گرايي خودبنياد یونانی (غربی)، در مقايسه با عقل شهودي عبري، متکي به اصول و روش است و از اين روست که هم رياضيات و هم منطق صوري را بنيان نهاده، يا لااقل آنها را بسط داده، تکامل بخشيده است.
با پايان يافتن قرون وسطی و آزاد شدن عقل يوناني از سنت و تفکر تئولوژيک، در دورة جديد عقل-گرايي متافيزيکي به کلي غير از آن شده است که در عقلانيت شرقي و خاورميانه¬اي مي¬توان ديد. در سنت عبري حقايق مُنزَل و مُلهَم همواره به منزلة حقايقي کامل، ازلي و ابدي تلقي مي¬گردند، در حالي که در باخترزمين، عقلانيت متافيزيکي در کنار تحقيقات علمي و تجربي، با نظر انتقادي بر نتايج قطعي در هر موضوعي، راهي بي¬پايان را مي¬پيمايد. انسان غربي، مرزهاي عقل¬گرايي متافيزيکي، يعني عقل خودبنياد انتقادي را با چنان وضوحي مي¬شناسد که تاکنون در هيچ¬ سرزمين ديگر و در هيچ سنت نظري تاريخي دیگری ديده نشده است. در غرب، عقلانيت متافيزيکي، در هيچ¬کجا آرام و قرار نمي¬يابد و به وضعي ثابت تن نمي¬دهد. سرعت تحولات عظيم فکري، فلسفي و علمي غرب (اروپا)، اين سرزمين کوچک، در قیاس با وسعت بسيار، و توده¬هاي انبوه و تاريخ طولاني و حرکت کُند و آهستة آسيا و خاورزمين تفکربرانگيز است. شخصيت¬هاي بزرگ و راستين در همة سنت¬هاي تاريخي ديده مي¬شوند، اما تنوع و گستردگي شخصيت¬ها و انديشه¬ها، بدان فراواني و با آن ويژگي¬ها که در مغرب¬زمين يافت مي¬شوند، در هيچ کجاي تاريخ ديده نمي¬شود. به دليل عدم ثبات و حرکت پيوسته در سنت تفکر يوناني، يک چنين تقسيم¬بندي¬هاي روشن تاريخي بر اساس تحولات فکري و انقلاب در افق ديد، آنچنان که در تاريخ مغرب¬زمين ديده مي¬شود، در هيچ سنت نظري ديگري ديده نمي¬شود: دورة ماقبل¬سقراطي، دورة سقراطي، دورة فلسفه¬هاي يوناني، دورة فلسفه¬هاي رومي، دورة آباء کليسا، قرون وسطي، دورة بهار فئوداليته، دورة رنسانس، عصر روشنگري، دوران مدرنيته، دوره يا شرايط پست¬مدرن و … .
نيروهاي محرکي که تحرک بي¬پايان سنت متافيزیک غربي را سبب مي¬گردند از «استثنا»هايي سرچشمه مي¬گيرند که به قاعده تن نداده، قواعد را فرو مي¬ريزند و اصول و قواعد تازه¬اي بنا مي¬کنند. متافيزيک غربی، بر خلاف سنت عبري، به «استثنا» امکان ابراز وجود مي¬دهد. اما در واقعیت تاریخی سنت عبري «استثنا» غالباً به منزلة مرتد و کافر تلقي گشته، از جامعه طرد می¬گردد. در سنت متافيزيک غربي، برخلاف سنت عبري و خاورميانه¬اي، آمادگي ديدن، شنيدن، پذيرفتن و تفکر بي¬نهايت وجود دارد. در عقلانيت متافيزيکي هر موضوعي را مي¬توان با قاطعيت تا نقطة نهايي دنبال کرده، به روشني کامل رساند و در برابر «اين¬ يا آن» قرار داد، بدين¬سان اصول را عيان کرد و دروني¬ترين تعارضات و چالشگاه¬هاي بنيادين را آشکار ساخت. در اين سنت هيچ¬کس و هيچ چيز را نمي¬توان به منزلة نقطة مطلق و نهايي تلقي کرد و هر چيز و هرکس، درست در همانجا که مدعي مطلق بودن مرکزيت و محوريت خويش است،¬ مورد ترديد و انکار قرار مي¬گيرد مثل کليسا، کاتوليسيسم، پروتستانتيسم، مسيحيت، امپراطوري، پادشاهي، الهيات، اخلاق، مدرنيته و حتي خود علم، خود عقل و خود متافيزيک. همة این شاخصه¬ها را نمی¬توان نادیده گفت یا همة آنها را تحت ذیل مقولات «عقل شیطانی» یا «تبعیت از طاغوت و نفس اماره» قرار داد.
تنها و تنها در استمرار سنت متافيزيک يوناني و در بسط اصول و مبادي اين سنت، اموري به منصة ظهور رسيدند که در هيچ¬ سنت نظري ديگري و در هيچ تاريخ، فرهنگ و تمدني ديگر ديده نمي¬شوند و امکان ظهور آنها نیز از اساس وجود نداشته است. آری! تمدن جديد غربي يگانه تمدن سکولاري است که تاريخ بشر به خود ديده است. عقل و انسان خودبنياد، و نيهيليسم نيز نخستين¬بار تنها در بسط سنت متافيزيک يوناني و در دورة جديد پا به عرصة کرة خاک گذاشت. اما در اين ميان، در استمرار سنت نظري متافيزيکي و در قرون اخير چيزي پديدار گرديد که به¬راستي و به تمامي امري يگانه و نو است: علم و تکنولوژي جديد. علم و تکنولوژي دورة جديد را به¬هيچ¬وجه نبايد در ادامه و استمرار طبيعيات و ابزارسازي گذشتگان دانست. اين امر يگانه و نوظهور، جهان را چه از حيث ظاهر و چه از لحاظ معنا چنان منقلب کرده است که به اين اعتبار با هيچ حادثه¬اي از نخستين لحظة تاريخ بشر تا امروز قابل قياس نيست. علم و تکنولوژي جديد چهرة کرة زمين و تاريخ انسانيت را به معني راستين و بنياديني تغيير داده است. تا قبل از ظهور علم و تکنولوژي جديد بشر هنوز اسير طبيعت، ضعف، بيماري و مرگ¬هاي دسته¬جمعي بود و هنوز آنچنان از جبرهاي طبيعت آزاد نگشته بود که به¬راستي بتواند تاريخ انساني خويش را کما هو حقه آغاز کند، هر چند که تکنولوژي خود در دوران ما آنچنان بر زندگي ما آدميان سيطره يافته است که آزادي انساني بشر را به نحو ديگري تهديد کرده است. علم و تکنولوژي جديد امروزه به همة کرة زمين چهره¬اي غربي داده، شيوة انديشيدن متافيزيکي را بر همه جاي جهان کم و بيش سيطره بخشيده است. با ظهور سنت متافيزيک که به واسطة آن بذرهاي تاريخ واحد بشري پاشيده شد، اين صرفاً در پرتو به وجود آمدن علم و تکنولوژي جديد بود که تاريخ¬هاي قومي، بومي و محلي به پايان رسيد و وحدت بشري و تاريخ يگانة آدمي آغاز شد. در دوران ما، تنها اقوام و مللي که از علم و تکنولوژي جديد بهره¬مند گشته¬اند، مي¬توانند در تاريخ جديد بشر فعالانه، و نه منفعلانه شرکت جويند.
نباید فراموش کرد که اين صرفاً در آتن و يونان است که واقعيت آزادي، به معنا و مفهوم آزادي سياسي شکل گرفت، واقعيتي که ساير سنت¬هاي غيرمتافيزيکي، از جمله سنت عبري با آن کاملاً غريب و بيگانه بود. درست است آزادي¬اي که در يونان شکل گرفت بسيار ناقص و بسيار گذرا بود، ليکن آنچه مهم است نه واقعيت يافتن آزادي بلکه شکل¬گيري ايده و انديشة آزادي بود که تنها در سنت متافيزيک يوناني به عرصة ظهور رسيد و سبب گرديد تا باخترزمين، انديشة آزادي سياسي را بشناسد. جهانيان انديشة آزادي سياسي را مديون سنت متافيزيک يوناني هستند. اين عقلانيت خودبنياد متافيزيک غربی بود که براي آدمي امکان¬هاي گوناگون و پيش¬بيني¬ناشدني را به همراه آورد. لذا با اين عقلانيت است که امکان آزادي سياسي در جهان پديد آمد. در دورة جديد، انسان باخترزميني، در ادامة سنت متافيزيکي خويش، حداکثر آزادي را تجربه کرده است، اتفاقي که براي انسان خاورميانه¬اي هنوز روي نداده است. با ظهور نيهيليسم، انسان متافيزيکي، مرزهاي آزادي را در «هيچ» تجربه کرده، تا آنجا که خويشتن را به خطا به عنوان «من» صرف، يعني «من»ي ¬که صرفاً متکي بر خويش بوده و گويي آدمي آغاز و صانع و آفرينندة خويشتن است، تجربه کرده است.
اما، در مقابل، نباید همچون مؤمنان متعصب به آیین عقلانیت جدید دستاوردهای بزرگ همة سنت¬های غیرمتافیزیکی را نیز انکار کرد.
لذا رویکرد پدیدارشناسانه هم با رهيافت¬هاي سنت¬گرایان مخالف است که زيبايي¬ها و غناي سرشار سنت متافيزيک غربی و تمدن حاصل از آن را انکار مي¬کنند¬، و هم با رهيافت¬هاي سکولار و روشنگرانه¬ که ارزش¬ها و عظمت¬هاي سنت¬های غیرمتافیزیکی از جمله سنت عبري¬ــ ارزش¬هايي چون فهم زنده و پرشور هستي، تفسير معنادار جهان و زندگي، فهم انسان در آيينة ابديت، برخورداري از مبنايي براي حيات اخلاقي و انساني و…¬ــ را نادیده می¬گیرند. درست است که یونانیان و غربیان بودند که برای نخستین¬بار ایدة آزادی سیاسی را به بشریت عرضه کردند، اما این انسان غيرغربي در سنت¬های شرقی به طور کلی و سنت عبري به طور خاص است که آزادي دروني را به¬خوبي مي¬شناسد، چيزي که انسان متافيزيکي غربی تا حدود زيادي با آن بیگانه و ناآشناست.
سنن مشرق‌زمين، همچون همة سنن تاريخيِ ديگر اقوام و ملل، همواره امور بسياري داشته‌اند كه امروز به دليل سيطرة تفكر متافيزيك غربی از يادها رفته يا تضعيف شده‌اند، ليكن مي‌توانند ارمغاني بزرگ و بااهميت براي جهانيان داشته باشند؛ به‌ خصوص كه در شرق روشنايي بنياديني وجود دارد كه بدون آن همة روشنگري‌ها و دستاوردهاي عقل خودبنياد متافيزيك غربی به تاريكي و بي‌معنايي مي‌گرايد، روشنایی بنیادینی که تاریخ و تمدن آیندة بشری بسته به ظهور یا عدم ظهور دوبارة آن است و سنت¬گرایان خود به حجابی عظیم در برابر درخشش دوبارة آن تبدیل شده¬اند.» ¬

گذر از تئولوژی، ایدئولوژی و رویکردهای غیرپدیدارشناسانة سنت¬گرایی و نوگرایی، و حرکت به سوی اونتولوژی و پدیدارشناسی مهم¬ترین رسالتی است که متفکران روزگار ما، از جمله اندیشمندان ایرانی باید بر عهده گیرند.

۸. نتایج و پیامدهای رویکرد پدیدارشناسانه
گذر از شیوه¬های اندیشه¬های تئولوژیک و ایدئولوژیک، برقراری دیالوگ میان غرب و شرق و میان سنت تاریخی و عقلانیت مدرن، و ایجاد امکان دفاع از سنت تاریخی و تفسیری معنوی از جهان در روزگار سیطرة عقلانیت مدرن، بدون صورت مدرن بخشیدن به مادة سنت تاریخی به واسطة رویکرد پدیدارشناسی تاریخی و نیز امکان فهم عقلانیت جدید و ارتباط با آن و ایجاد دیالوگ با جهان معاصر و جامعة جهانی و خارج کردن کشور از بحران¬های کنونی از جملة مهم¬ترین دستاوردهای رویکرد پدیدارشناسانه می¬تواند باشد. با توجه به شکست جریانات سنت¬گرا، به نظر می¬رسد رهبری و هژمونی جامعه ایران در آینده به دست رهیافت¬های پدیدارشناسانه در مواجهه هم با سنت تاریخی خودمان و هم با فرهنگ و تمدن جدید غرب خواهد بود.

آل‌احمد‌ طرح تأسیسی روشنی نداشت

گفتگو با بیژن عبدالکریمی
مصاحبه منتشرشده در ماهنامه مهرنامه، سال ششم، آبان ماه 1394

* جلال آل‌احمد که فعالی سیاسی و حزبی بود و از حزب توده تا نیروی سوم در تکاپو بود، چه شد که در سال ۳۱ از فعالیت حزبی کنار کشید و به کار فکری رو آورد و «غرب‌زدگی» و «در خدمت و خیانت روشنفکران» را نوشت؟
جلال آل‌احمد نویسنده و روشنفکری عاصی و شورشی علیه هر گونه ظلم و جور بود كه زندگی‌اش دو دوره داشت: در دورة جوانی و به تبع آن، دورهای که از نظر سیاسی گرایش به مارکسیسم و گروه‌های چپ همچون حزب توده داشت، اما دورة دوم زندگی آل‌احمد از هنگامی آغاز میشود که بعد از شکست سیاسی و سفرش به مکّه به نوشتن سفرنامهاش، موسوم به «خسی در میقات» از افکار و اندیشههای توده‌ای، نه تنها فاصله گرفت، بلکه آنها را طرد و مردود اعلام کرد. آلاحمد را، به اعتبار دورة دوم زندگی فکری و اجتماعیاش، مي‌توان يكي از شخصيتهايي دانست كه، به واسطة تأثيرپذيرياش از فرديد، در گسترش گفتمان نقادانة هايدگر نسبت به غرب و مدرنیته در جامعة ايران، بسیار دخيل و اثرگذار بوده است.
البته باید این را هم در نظر گرفت که در همين سالهایی که آل‌احمد‌ غرب‌زدگی را به رشتة تحریر درآورد، بهخصوص پس از پایان جنگ جهانی دوم و بهویژه در دهة ۶۰ میلادی، جریانات انتقادی نیرومندی نسبت به مدرنیتة غربی، در میان متفکران اروپایی که متأثر از اندیشههای نیچه و هایدگر و نقدهای ریشهای و بنیادین آنها نسبت به اصول و مبانی مدرنیته بودند، شکل گرفته بود. از سوی دیگر، تحت تأثير مسائل سياسيِ کشورهای جهان سوم و درآمیخته شدن سياستهای مدرنیزاسیون آمرانه با روابط استعماری و امپرياليستی، جریان انتقادی دیگری نسبت به غرب، در میان برخی از رهبران و روشنفکران غیرغربی همچون فرانتس فانون، امه سهزر، کاتب یاسین، ژولیوس نیرره و… ظهور کرد. حتی فیلسوفی چون ژان پل سارتر نیز، که به لحاظ مبانی نظری و فلسفی خود، یعنی پذیرش عقلانیت متافیزیکی و عقلانیت دکارتی، نمیتواند ناقد جدی و اصیلی از فرهنگ و تمدن غرب باشد، با این وصف پدیدة شبیهسازی (آسیمیلاسیون) غیرغربیها به غربیها را شدیداً مورد انتقاد قرار میدهد. كتاب «غربزدگی» آل‌احمد‌ در یک چنین فضای گفتمانی جهانی به منظور نوعی مقابله با فرآیند نوسازی و مدرنیزاسیون حکومتی، که حرکتی استعماری و امپریالیستی تلقی میشد، به تحریر درآمد. به عبارت ديگر، در دهههای چهل و پنجاه شمسی، ما شاهد نوعی هماهنگي تاريخي ميان گفتمان انتقادي از غرب در ايران و جريان انتقادي از مدرنيته در خود غرب و نیز در میان پارهای متفکران و روشنفکران جهان سومی بودیم، بیآنکه این سخن به این معنا باشد که آل‌احمد‌ به اصول و مبانی نظری و فلسفی جریان انتقادی غربی به مدرنیته آگاه بوده است.
با کتاب «غربزدگی» آل‌احمد گفتمان و نسل تازهای از روشنفکران ایرانی به صحنه آمدند که برخلاف نسل اول منورالفکران ایرانی دیگر مجذوب ارزشهای جدیدِ حاصل از عصر و جهانبینی روشنگری نبودند و با نقد غرب و مدرنیته بر اصالتها، هویت و سنت تاریخی خویش تأکید میکردند. کتاب «غربزدگی» طلیعه و نیز بازتاب ظهور این گفتمان و نسل تازه است، نسلی که بسیاری از نویسندگان و نامآوران عرصة روشنفکری معاصر ایرانی بدان تعلق داشتند و چهرههایی چون احسان نراقی، حمید عنایت، علی شریعتی، داریوش شایگان، داریوش آشوری، سیدحسین نصر، رضا داوری اردکانی، مرتضی آوینی و بسیاری دیگر را که در عرصههای گوناگون فلسفی، تاريخي، اجتماعي، ادبي و هنری فعالیت داشته‌اند، میتوان از این نسل برشمرد. بر این اساس می‌توان گفت بسياري از روشنفكران و حتي برخي از روحانيون سياسي از گفتمان حاكم بر كتاب غربزدگی، و به واسطة این کتاب به شيوههاي مستقيم و غيرمستقيم، آشكار و پنهان، خودآگاهانه و ناخودآگاهانه و در طيفها، سطوح و لايههايي بسيار گوناگون و با شدّت و حدّتهاي مختلف، از گفتمان انتقادي فرديد و هايدگر نسبت به غرب، تأثير پذيرفتهاند.
* همان‌گونه که شما اشاره کردید و خود آل‌احمد هم می‌گوید، او عنوان «غرب‌زدگی» را از احمد فردید گرفته، اما به آن معنایی سیاسی می‌دهد. دربارة داوری فردید درخصوص آل‌احمد هم دو روایت وجود دارد؛ برخی معتقدند فردید به آل‌احمد می‌گفت سید غیرتمند و برخی دیگر می‌گویند او چندان هم از غربزدگی‌ای که آل‌احمد طرح کرده بود راضی نبوده و آن را انحراف از پروژه و مطلوب خود می‌دانسته است. غرب‌زدگی آل‌احمد محصول چه فضا و شرایطی بود و چه تفاوت‌هایی با غربزدگی مورد نظر فردید داشت؟
آل‌احمد‌ نخستين کسي بود که، تحت تأثير احمد فرديد، تعبير «غرب‌زدگی» را به کار برد و بنا به گفتة خودش، اين تعبير را از افادات شفاهي فرديد اخذ كرده است. ماجرای پدید آمدن کتاب «غرب‌زدگی» هم به این صورت بود که در سال ۴۰ و در دورة وزارت محمد درخشش، وزير وقت آموزش و پرورش، جلساتي در «شورای هدف فرهنگ ایران» تشکيل شد تا به بررسي مباني آموزش و پرورش بپردازد. در اين جلسات بسياري از صاحبنظران آن روزگار، همچون دکتر تسليمي، دکتر راسخ ، دکتر کاردان، جلال آل‌احمد و تعدادي از روانشناسان و نيز فرديد حضور داشتند. در اين جلسات فرديد به طرح مباحثي مي‌پرداخت که باعث کشيده شدن اصل بحث به زمينه‌هاي ديگري شد. يکي از اين زمينهها بحث از پديداري اجتماعي و تاريخي بود كه فرديد آن را «غرب‌زدگی» ميناميد. به اين ترتيب، تحت تأثير مباحث مطروحه توسط فرديد، مباحث سطحي جلسات مذكور در مورد مباني آموزش و پرورش، به ظهور مقالة آل‌احمد‌ در باب غربزدگی انجاميد. متن اولیة مقالة «غربزدگی» را آل‌احمد‌ برای «شورای هدف فرهنگ ایران» نگاشته بود. ناگفته نماند كه مجالست آل‌احمد‌ با فرديد تا پايان عمر جلال ادامه داشت. آل‌احمد‌ با نوشتن كتاب «غربزدگی» و اشاره به فرديد در مقدمة اثر خود، نام فردید را بيش از پيش بر سر زبانها انداخت.
نكتة بسيار اساسي و مهمی که باید به آن توجه داشت این است که آل‌احمد‌ مفهوم «غربزدگی» را در راستاي بيان آن چیزی به كار میبرد که خود از معنا و مفهوم اين تعبير مراد میکرد، معنايي كه به هيچوجه با تفكر فرديد، و آنچه وی تحت تأثير تفكر هايدگر از تعبير «غربزدگی» مراد ميكرد، مطابقت نداشت. آل‌احمد‌، خود از همان آغاز به اين نكته متفطن بود كه مقصود فرديد با مقصود او از غربزدگی بسيار متفاوت است. البته اين سخن بدين معنا نيست كه وي از مضمون و تلقي هايدگري فرديد در کاربرد معنا و مفهوم تعبیر «غربزدگی» تصور روشني داشته یا اینکه ميان تلقي خويش با فهم فردید از پدیدار غربزدگی به وجود مرزبنديهايي قائل بوده است. خود وي صرفاً بر اساس احساسي مبهم دريافته بود كه ميان تلقيهاي او و فرديد از مفهوم غربزدگی بايد تفاوتهايي وجود داشته باشد، تفاوتهايي كه چندان برايش روشن نبود. به همين دليل، آل‌احمد‌ در مقدمه چاپ دوم «غرب‌زدگی» اظهار اميدواری می‌کند که تحرير كتاب «غرب‌زدگی» محرّكي باشد تا فرديد هم فهم و تلقي خويش از اين مفهوم، و ناگفتههاي خود را در اين باب به نحوی روشنتر و قابلفهمتر بر زبان آورد.
آنچه آل‌احمد‌ به منزلة «غربزدگی» میفهمید با فهم واضع این مفهوم، یعنی فردید، بسیار فاصله داشت. از نظر فردید، آل‌احمد‌، به دلیل متأثر بودنش از جهانبینی عصر روشنگری خود یکی از مظاهر آشکار غربزدگی بود. فرديد همواره با لحني بسيار تند و پرخاشگرانه آل‌احمد‌ را تقبيح كرده و می‌گفت: «غربزدگی به آن صورت که مطرح شد از ديد من بياعتبار است، چون من استنتاج ديگري از آن دارم […] و اين مزخرفاتي که آل‌احمد‌ نوشته ربطي به حرفهاي من ندارد.» فردید تا آخر عمر نيز مؤکداً بر اين موضع¬گیری پافشاري مي‌کرد. در اين مورد، حق را بايد به فرديد داد؛ چرا كه میان آنچه فرديد، به تبعيت از تفكر هايدگر، از مفاهيم «غربزدگی» و «غرب‌زدگی جهاني» مي-فهميد با آنچه آل‌احمد‌ و به تبع وي بسياري از روشنفكران و افراد جامعه ما ميفهميده و ميفهمند، فاصلة ژرفي وجود دارد. آل‌احمد‌، غربزدگی را مشخصة دورانی از تاریخ معاصر ما میدانست که ما هنوز به ماشین دست نیافتهایم. این در حالی است که از نظر فردید، تحت تأثير انديشههاي هايدگر، غرب و سنت تفكر غربي چيزي جز متافيزيك و تفكر متافيزيكي نيست؛ يعني سنتي تاريخي و شيوهاي از تفكر كه با يونانيان و از حدود قرن پنجم قبل از ميلاد و با چهرههايي چون سقراط، افلاطون و ارسطو شكل گرفت. در اين سنت، براي نخستين بار سرزمين شهود و تفكر معنوي فراموش شد و عقل خودبنياد سيطره يافت و از حقيقت ذاتزدايي شد و حقيقت، به منزلة امري وجودشناختي (اونتولوژيك) به صدق منطقي (صدق گزارهها) تبديل شد، و گزاره، و نه وجود اشياء، مأواي حقيقت قرار گرفت و منطق راهبر يك چنين تفكري واقع شد و هر گونه تفكري تحت سيطره و استيلاي منطق درآمد و… . اما اين تلقي از غرب با آنچه آل‌احمد‌ از غرب به منزلة «تمدن جديد» ميفهميد، بسيار فاصله داشت. فرديد، به تبعيت از هايدگر، غرب و غربزدگی را در گفتماني فلسفي (وجودشناختي) و بر اساس مباني متافيزيكي تمدن جديد، كه ريشه در سنت دوهزاروپانصد سالة فلسفه داشت و بر اساس مباني هستيشناختي، معرفتشناختي و انسان‌شناختي مستتر در سنت متافيزيك ميفهميد، در حالي كه كتاب «غربزدگی» آل‌احمد‌ در گفتماني جامعه¬شناختي (سوسيولوژيك) و سياسي و صرفاً با توجه به پارهاي از مفاهیم حاصل از مظاهر تمدن جديد غربي شكل گرفته بود. آنچه فرديد از غربزدگی مراد ميكند، از دوهزاروپانصد سال پيش با ظهور سنت متافيزيك يوناني آغاز شده است و غربزدگی چيزي نيست جز سيطره يافتن تفكر متافيزيكي بر ديگر سنتها و شيوههاي تفكر؛ در حالي كه فهم آل‌احمد‌ و بسياري از روشنفكران، رهبران و افراد جامعة ما از غربزدگی بيشتر به چيزي شبيه «فُكُليسم»، یعنی پذیرفتن فکل و کراوات، به منزلة نمادی از مظاهر سطحی انسان و فرهنگ مدرن غربی، نزديك است. براي فرديد، تاريخ غرب‌زدگی در جوامع شرقي، از جمله ايران را بايد از زمان آشنايي آنان با سنت فلسفي غرب و سيطره يافتن اين سنت بر سنتهاي نظري شرقي دانست و فرضاً چهرههايي چون ابواسحاق كندي، ابن سينا و ديگر فيلسوفان اسلامي را بايد از جملة نخستين چهرههايي تلقي كرد كه روند غربزدگی در تاريخ ما را شكل دادهاند. در اين تلقي حتي علوم فقه و اصول و تفسير ما نيز تا آنجا كه تحت سيطرة مباني منطق ارسطويي است، غرب¬زده است. اما براي آل‌احمد‌ تاريخ غربزدگی در جامعهاي چون ايران از زمان بسيار نزديكي چون دوران جنگهای ایران و روس و ظهور جرياني به نام منورالفكری آغاز گرديده است. براي فرديد، بسياري از اموري كه روشنفكراني چون آل‌احمد‌ شيوههاي مبارزه با غربزدگی ميدانستند، عين ظهور غربزدگی بود. همچنين در تلقي فرديد، به تبعيت از هايدگر، غرب‌زدگی حادثهاي عظيم و تاريخي است كه، همانگونه كه گفته شد، با ظهور سنت تاريخي متافيزيك آغاز شد، در حالي كه براي آل‌احمد‌ و بسياري از متأثران از وی، پديدة غربزدگی گاه تا حد يك مسألة سياسي و مبتذلتر از آن تا سر حد يك توطئه یا بیلیاقتی سياسي تنزل مي‌يابد. غربزدگی از ديد آل‌احمد‌ عمدتاً عبارت بود از تأثيرپذيري جوامع جهان سوم از سياست، اقتصاد و فرهنگ غربي، اما از نظر فردید این تلقی صرفاً ظاهر قضيه است. اين خود غربزدگی نيست بلكه نتيجة غربزدگی است.
* آل‌احمد‌ «غربزدگی» را در سال 1341 به چاپ رساند و از همان بدو انتشار مورد استقبال بسياري از روشنفكران قرار گرفت. دلایل این استقبال چه بود؟
به نظرم دلایل این استقبال را صرفنظر از وجود «بحرانی تاریخی و تمدنی» در کشورمان، باید در «شرایط سیاسی و اجتماعی» دورة پهلوی جست‌وجو کرد. فصل «اجتماعی به هم‌ریخته» در کتاب «غرب‌زدگی» به‌خوبی نشانگر نقد وضع موجود در روزگار آل‌احمد‌ است. این فصل نشان می‌دهد که آل‌احمد‌ دردها را فریاد زده، بی‌آنکه طرح تأسیسی روشنی داشته باشد. گفتمان غربزدگی عکس‌العمل و مقاومتی بود در برابر اتخاذ سیاستهای مدرنیزاسیون دولتی که به واسطة رضاشاه و سپس به واسطة محمدرضا پهلوی از طریق یک سلسله اصلاحات، تحت عنوان انقلاب سفید، صورت گرفت. اگر حکومت پهلوی از این آگاهی برخوردار بود که روند مدرنیزاسیون به هیچوجه نمیتواند صرفاً از بالا و با استفاده از ساختارهای حکومتی و بوروکراتیک و حتی اِعمال زور و خشونت، فرضاً در ماجرای کشف حجاب و حمله به مسجد گوهرشاد مشهد یا حوزة علمیة قم، صورت گیرد، شاید چنین استقبالی از گفتمان غربزدگی، به منزلة عکسالعمل و مقاومت در برابر سیاست حاکم، صورت نمیگرفت. جالب توجه است که امروز نیز پس از گذشت بیش از نیمقرن، اگر حضور گفتمان غربزدگی در میان خیل انبوهی از روشنفکران و نسلهای جدید آن کمرنگ می‌شود، و وجود هر گونه ارزش و اصالت در سنت تاریخی ایرانی¬ـ¬اسلامی انکار شده، تمامی این سنت تاریخی بر اساس جهانبینی و ارزشهای عصر روشنگری مورد بازتفسیر قرار میگیرد و شعارهایی چون «بازگشت به خویش» نوعی ارتجاع و «بازگشت به خیش» تلقی می‌شود، باز هم حاصل نوعی عکسالعمل و مقاومت در برابر شرایط سیاسی موجود و اتخاذ سیاستهای اِعمال فشار از بالا به پایین از جانب قدرت سیاسی حاکم بر کشور است. همین «عکسالعملی بودن» و «تبدیل مسائل فرهنگی و تمدنی به مسائلی سیاسی و ایدئولوژیک» و «عدم مواجهه‌ای فلسفی با مسائل تاریخیمان» حکایتگر پارهای از مهمترین شاخصههای وضعیت تفکر ما ایرانیان در دورة معاصر است. بنابراین دلیل استقبال عمومی جامعه و بسیاری از روشنفکران ایرانی در دهههای ۴۰ و ۵۰ از «غرب‌زدگی» آل‌احمد‌ به منزلة بیانیهای سیاسی علیه غرب و حکومت پهلوی، و اساساً استقبال از آثاری این‌چنینی را در جنبة سادهاندیشانه و تقلیلگرایانه این اثر باید جستوجو کرد که سبب عامهپسندی و مورد پذیرش واقع شدن از سوی جامعه، در قیاس با رویکردهای فلسفیتری همچون رویکرد فردید، میشود.
* دکتر شریعتی در «بازگشت به خویشتن» تا چه اندازه متاثر از جلال آل‌احمد بود و آیا می‌توان شریعتی را ادامه‌دهندة پروژه فکری آل‌احمد دانست؟
شریعتی از آل¬احمد با احترام و شور و شعف بسیار یاد می¬کند و مرگ وی را ضربة روحی بزرگی بر پیکر روح و روان خویش برمی¬شمرد و احساس حاصل از شنیدن خبر مرگ وی را همچون شنیدن خبر مرگ خویش تلقی می¬کند. آنچه در آل¬احمد برای شریعتی اهمیت داشت این بود که جلال در مقام یک روشنفکر برجسته به میان مردم پا گذارده بود و برخلاف دیگر روشنفکران، که با عقلی غیرتاریخی، از مذهب و فرهنگ توده¬ها می-گریختند، وی جرأت کرد به سراغ دین و آیین مردم آید. همچنین، از نظر شریعتی، روح حقیقت¬جو و عاصی آل¬احمد اجازه نمی¬داد تا وی در هیچ یک از قالب¬های رسمی محصور بماند و او همواره آماده بود تا بر اساس حقیقتی که خودش درک می¬کرد همه چارچوب¬ها را بشکند و، به قول امروزی¬ها، با توجه به شرایط تاریخی خودش یک ساختارشکن بود.
با این وصف، نمی¬توان با قطعیت از تأثیرپذیری ایدة «بازگشت به خویشتنِ» شریعتی از کتاب «غربزدگیِ» آل¬احمد سخن گفت و نیز نمی¬توان آن دو را با قطعیت بی¬ارتباط از یکدیگر دانست. در خصوص ارتباط فکری و نظری این دو سرمایة فرهنگی و اجتماعی دورة معاصر باید به چند نکته توجه داشت: اولاً، شریعتی، علی¬رغم آن که ده سال از آل-احمد جوانتر بود و در زمان مرگ جلال در سال 1348 وی صرفاً سی¬وشش سال داشت، لیکن به دلیل نبوغ و استعدادی ذاتی و توفیق¬هایی که یارش بود، نه تنها نسبت به جلال در جایگاه اجتماعی و تاریخی رفیع¬تری قرار داشت بلکه، به اعتقاد اینجانب، در تاریخ گذشته و حال و آیندة ما، همچون برخی از استثنائات بزرگ در مآثر فرهنگی ما، او یک استثنا بود و از شاخصه¬های بسیار برجسته¬ای برخوردار بود که در روشنفکری چون جلال دیده نمی¬شود. لذا رابطة شریعتی با آل¬احمد و ایدة «بازگشت به خویشتن» وی با کتاب «غربزدگی» آل¬احمد را نمی¬توان به صرف یک روگرفت یا نوعی تأثیرپذیری منفعلانه تقلیل داد. ثانیاً، آن دو در افق تاریخی و فضای گفتمانی مشترکی زیست می¬کردند، بنابراین طبیعی است که میان آنها هم¬سویی¬های مشترکی نیز وجود داشته باشد. لیکن بیان آل¬احمد در کتاب «غربزدگی» بیانی سلبی و تا حدود زیادی در مقام فریاد از سر درد و در خصوص وجود خود درد است، لیکن ایدة «بازگشت به خویشتن» شریعتی، در قیاس با مفهوم غربزدگی جلال، از وجوه ایجابی بیشتری برخوردار است. ثالثاً، درک آل‌احمد‌ از سنت، عمدتاً درکی سیاسی بود این در حالی است که سنت دینی و تفکر شرقی در وجود و اندیشة شریعتی عمق و اصالت بیشتری داشت. تلقی آل¬احمد از سنت تاریخی ما و روح آن چندان روشن و واضح نیست، در حالی که شریعتی تلقی کاملاً واضح و روشنی از سنت تاریخی ما دارد. رابعاً، آگاهی شریعتی، از تمدن جدید و سکولاریسم و نیهیلیسم بنیادین آن، در قیاس با آل¬احمد، از عمق نسبی بیشتری برخوردار است.
* آل‌احمد خود می‌گوید کتاب «غربزدگی» به معنای مخالفت با غرب و مقاومت در برابر فناوری نیست. اما اگر محتوای این کتاب مخالفت با غرب نیست، پس چیست؟
از نظر آل‌احمد‌ وابستگی تکنولوژیک به غرب و به تبع آن، وابستگی اقتصادی و سیاسی، به لحاظ فرهنگی موجب از دست رفتن شخصیت فرهنگی و تاریخی ما شده است. از نظر او‌ خود همین از دست رفتن شخصیت فرهنگی و تاریخی موجبات انکار سنت و پشت پا زدن به آن و لذا عدم اصالت و بیریشگی تاریخی میشود. آل‌احمد‌ در کتابش جُنگی از مسائل را به منزلة نشانههایی از غربزدگی برمیشمارد، مسائلی چون از بین رفتن و ویران شدن روستاها، سرازیر شدن روستائیان به شهرها، تضاد شهر و روستا، ناهماهنگی شهرها و روستاها، جبر مصرف ماشین، بیکاری کارگران و از بین رفتن صنایع سنتی و آرتیزانا به دلیل حضور ماشین، عدم وجود امنیت اجتماعی، تضاد باورهای بدوی، خرافی و کهن با فرهنگ مدرنِ حاصل از ماشین، اعتقاد به جادو و جنبل و دعا و طلسم، آزادی دادن به زنان (به سبك غربي)، به معنای صرفاً اجازه دادن به آنها برای تظاهر در خیابانها و نه هیچ چیز دیگر، ناسازگاری نظام آموزشی و نظام اقتصادی، تربیت خیل بیکاران توسط نظام آموزش و پرورش، تضاد دولت و ملت، وابستگی اقتصادی و نظامی دولت به غرب، دوري از زبان اصيل فارسي… و مواردي از اين دست را نشانه غربزدگی مي¬داند. اما در اين ميان، بحث از ماشین یا تكنولوژي نقش كانوني را ایفا میکند. در کتاب «غربزدگی»، مفهوم غربزدگی گاه تا سر حد فرنگیمآبی، فُکلیسم و قرتیپازی تنزل یافته، نمادها و نشانههای بسیار بارز و آشکار غربزدگی مدرن با خود پدیدار غربزدگی یکی گرفته میشود. از نظر آل‌احمد بیماری غربزدگی، یک راهحل اساسی و بنیادین دارد و آن غلبه بر هراس از ماشین و ساخت آن، یعنی در یک عبارت «نیل به قدرت تکنولوژیک» است و باید، بر رعب و هراس از ماشین غلبه کنیم. به عبارت دیگر ما وقتی ماشین ساختیم، دیگر نیازی به سوغات آن نیست تا نیاز به مقدمات و مقارناتش باشد. آل‌احمد‌، معتقد است ما در مواجهه با عالَم تکنولوژیک و مدرن سه راه بیشتر نداریم. 1. نفی عالَم مدرن و در خود فرو رفتن 2. تسلیم تکنولوژی و مصرف شدن (غربزدگی) 3. راه سومی که خود وی پیشنهاد می¬کند: «اما راه سوم¬¬ــ که چارهای از آن نیست¬ــ جان این دیو ماشین را در شیشه کردن است؛ آن را به اختیار خویش درآوردن است. باید ماشین را ساخت و داشت. اما در بندش نبایست ماند. گرفتارش نباید شد. چون ماشین وسیله است و هدف نیست. هدف، فقر را از بین بردن است و رفاه مادی و معنوی را در دسترس همة خلق گذاشتن. … برای مسلط شدن بر ماشین، باید آن را ساخت» البته، آل‌احمد‌ خود را مواجه با یک تعارض یا پارادوکس احساس میکرد؛ چرا که از یک‌سو برای چیرگی بر غرب‌زدگی نیازمند تکنولوژی و تولید ماشین هستیم، اما از سوی دیگر نیل به تکنولوژی و قدرت تولید ماشین ما را با خطر تکنولوژیزدگی و ماشینیسم مواجه میسازد. به دلیل وجود همین تعارض و پارادوکس است که آل‌احمد‌، در ادامة بحث خود از نحوة برونشد از غربزدگی، می‌گوید: «تازه وقتی هم ماشین را ساختیم، ماشین‌زده خواهیم شد! درست همچون غرب که فریادش از “تکنولوژی” و ماشین به هواست.» بنابراین علاوه بر تأکید بر ضرورت نیل به قدرت تکنولوژیک و کسب توانایی برای ساخت ماشین، آل‌احمد بازگشت به سنتها و تکیه بر اصالتهای تاریخی در عرصة فرهنگ را نیز به منزلة دومین راهحل خود برای درمان بیماری غربزدگی پیشنهاد میکند.
* البته بازگشت به سنتی که آل‌احمد از آن دفاع می‌کند معلوم نیست چه هست و برخلاف کسانی که از ایران باستان یا ایران اسلامی دفاع می‌کنند معلوم نیست جلال از چه هویت سنتی‌ای دفاع می‌کند؟
بله درک آل‌احمد‌ از سنت، درکی سیاسی بود و سنت را به منزلة منبعی برای مبارزه و مقاومت در برابر غرب سیاسی، یعنی استعمار، و حکومت زمان خود می‌فهمید. نحوة رجوع آل‌احمد‌ به سنت و نمونههایی را که او برای نشان دادن اهمیت سنت بیان می¬کند، این امر را بهخوبی اثبات مینماید. آل‌احمد‌ روحانیت را «آخرین سنگر دفاع در مقابل غربزدگی» میدانست. برخی از عبارات کتاب «غربزدگی»، بهخوبی نشانگر تلاش آل‌احمد‌ برای به صحنة سیاسی کشیدن روحانیت است. این عبارات نیز کاملاً ساختار ذهن سیاسی و غیرفلسفی آل‌احمد‌ را نشان میدهد. از آنجا که آل‌احمد‌ سنت را به منزلة تکیهگاهی برای مقاومت سیاسی در برابر غرب سیاسی، یعنی استعمار، و حکومت میفهمید بر عناصری چون شهید و شهادت در سنت تکیه میکرد. او سنت را به منزلة منبعی برای مقاومت سیاسی در برابر غرب و حکومت میفهمید، و تلقیاش از سنت چندان روشن نبود. آل‌احمد‌ خواهان به صحنة سیاسی کشیدن سنت و متولیان آن و برآشوباندن روحانیت علیه حکومت بود. وی اسیر «اینجا و اکنون» خویش بود و به منظور حل مسائل جامعة خود در «نقطه‌ای» از حیات اجتماعی جامعة خود، از دیدن «خط» تاریخی سرنوشت جامعهاش ناتوان ماند؛ یعنی به دلیل سیاستزدگی و فقدان نگرشی فلسفی اسیر جو و فضای محدود شرایط سیاسی و اجتماعی خود باقی ماند، امری که کماکان در میان بسیاری از روشنفکران کنونی ما نیز دیده میشود. آل‌احمد‌، هرگز به نتایج و تعاقبات سنتی که به نحو تأملناشدهای به صحنة سیاسی کشیده شود، نیندیشید. آل‌احمد‌ روحانیت را «آخرین سنگر دفاع در مقابل غربزدگی» و تنها نيرويي كه به لحاظ تاريخي مي‌تواند در برابر غرب بايستد، معرفي مي‌كند. وی هرگز یک لحظه نیز به این امکان نیندیشید که سنت بازاندیشی نشده چگونه ممکن است خود بزرگترین زمینههای رشد غربزدگی (سکولاریسم و نیهیلیسم) را، همانگونه که تاریخ اجتماعی و تفکر غرب هم نشان میدهد، فراهم آورد. البته، آل‌احمد‌ نسبت به روحانیت، آن هم بیشتر به دلیل انفعال و عدم حضورش در صحنة سیاسی و اجتماعی و نیز تأخر تاریخی آن دلنگرانیهایی داشت، لیکن امیدوار بود که روشنفکران بتوانند بر تعارض خود با روحانیت غلبه کرده، به هدایت و رهبری آنان بپردازند.
* نکته قابل تأمل دیگر این است که آل‌احمد براساس نظرات متفکران غربی است که غرب را نقد می‌کند و از سارتر و یونگر کمک می‌گیرد و در این نقد نمی‌بینم که از آموزه‌ها و معارف سنتی استفاده کند؟
اندیشة آل‌احمد‌ از تعارضات و تناقضات بنیادینی رنج میبرد. وی، با توجه به سابقهاش، یعنی برخورداری از گرایشات مارکسیستی و سوسیالیستی، و با توجه به داستانها و آثار ادبیاش کاملاً روشن است که معتقد به جهانبینی عصر روشنگری بوده است. لذا به دلیل همین پذیرش جهانبینی عصر روشنگری و بسیاری از مؤلفههای اساسی عالَم مدرن، خود از مروجان بسیار پرحرارت این مؤلفهها، و ناخودآگاه از بانیان و حافظان وضع موجود جهانی بوده است. آل‌احمد‌ نیز تحت تأثیر مارکسیسم و مارکسیستها، حتی پس از روی برگرداندن از مارکسیسم، خواهان آن بود با حفظ بسیاری از عناصر قوامبخش جهان کنونی، مثل راززدایی از عالَم، خودبنیادی عقل، اصالت بشر، سکولاریسم، بیبنیاد شدن اخلاق، هیستوریسیسم یا تاریخیگری، ناتورالیسم، فهم ماتریالیستیک از انسان و جهان و تقلیل انسان تا سر حد یک موجود طبیعی و… صرفاً به نقادی و مقابله با جزء کوچکی از این عالَمیت، یعنی مناسبات اقتصادی و طبقاتی بپردازد، در حالی که دیگر مؤلفههای قوامبخش این وضعیت را حفظ میکند. آل‌احمد‌ نیز همچون مارکسیستها و همانند بسیاری از سنتگرایان، به دلیل فقدان درک فلسفی از غرب و مدرنیته هیچگونه فهم عمیقی از سوبژکتیویسم، سیانتیسم، پوزیتیویسم، تکنیک‌زدگی، نیهیلیسم و دیگر مبانی نظری تمدن جدید غرب و مدرنیته نداشت، و «شرق»ی هم که وی به منزلة هویتی تاریخی و در مقابل «غرب و غربزدگی» بر آن تأکید می‌ورزید هیچ معنای محصّلی نداشت. وی به ما نگفت این سنت و شرق زندهای که او به منزلة منبعی برای مقاومت و مبارزه در برابر سیطرة غرب بر آن تأکید میورزد چیست و چه میتواند باشد. اساساً موضع فلسفی آل‌احمد‌ نسبت به سنت، موضع متناقضی است. به تعبیری، خود او نیز نمیدانست به لحاظ نظری و فلسفی، و صرفنظر از جهت‌گیرهای سیاسی، با سنت تاریخی خودش چه نسبتی دارد. همان نخستین صفحات کتاب «خسی در میقات»، بینسبتی و سرگشتگی آل‌احمد‌ را نسبت به سنت آشکار می‌سازد. آل‌احمد‌، بههیچوجه نتوانست همچون فردید سنت را به سخن گفتن وا دارد. سنتی که آل‌احمد‌ بر آن تأکید می‌ورزید، در حد پارهای تعلّقات احساسی و عاطفی به گذشته و فرهنگ گذشتگان باقی ماند، بیآنکه بتواند به پرسش اساسی ما، یعنی به پرسش از نحوة زیستن در جهان معاصر کنونی، پاسخی اصیل و جدی ارائه دهد. البته آل‌احمد‌ سنت را به یک ایدئولوژی تبدیل نکرد، اما شاید بتوان وی را به لحاظ نظری و اجتماعی تا حدودی یکیاز زمینهسازان حضور سنت نااندیشیده و ایدئولوژیک شده در صحنة اجتماعی برشمرد. آل‌احمد‌، برخلاف فردید و همچون بسیاری از روشنفکران ما بههیچ وجه نتوانست به صورتبندی شایستهای از نسبت ما با غرب و مسألة غرب‌زدگی نائل شود. وی نیز همچون بسیاری از روشنفکران و تودههای ما، در میانة پذیرش مطلق ارزش‌های عصر روشنگری و نیمنگاهی به سنت آواره و سرگردان بود و درکی از سنت و خویشتن اصیل و خویشتن خویش بر اساس انگارههای سنت نداشت. آل‌احمد‌، هرگز به ژرف‌نگري در سنت و مذهب سنتي اهتمام نورزید و روشنی‌های اصیل و تاریکیها و نیروهای تاریخی مثبت یا ویران‌گر آن را مورد تأمل قرار نداد.
آنچه در نحوة مواجهة آل‌احمد‌ در مواجهه با غرب می‌توانست برای ما حائز اهمیت باشد نقش کانونیایی بود که وی در بحث غربزدگی، به عنصر «تکنولوژی» بخشیده بود. آل‌احمد‌ بهدرستی دریافته بود تا زمانی که ما به قدرت تکنولوژیک و قدرت ساخت ماشین نایل نشویم، کماکان غربزده¬ــ مطابق با تلقی وی یعنی وابسته و پیرو سیاست و اقتصاد غرب¬ــ باقی خواهیم ماند. این تأکید ایجابی بر اهمیت «قدرت تکنولوژیک»، به منزلة یک نیروی تاریخی بنیادین در دورة جدید، امری است که بعد از گذشت بیش از نیمقرن از زمان نوشته شدن کتاب «غربزدگی» هنوز در میان روشنفکران و صاحبنظران ما کمتر دیده میشود. حتی متفکرانی چون فردید¬ــ و نیز پیروان او¬ــ به نحوی یک‌سویه و از منظری پستمدرن صرفاً به نقد سیطرة تکنولوژی و تفکر تکنولوژیک پرداختند، بیآنکه این دریافت تاریخی را داشته باشند که در روزگار کنونی چنان‌چه اگر جامعهای به قدرت تکنولوژیک دست نیابد، از صحنة تاریخ به حاشیه رانده خواهد شد. هنوز، بعد از ورود به قرن بیست و یکم، در میان ما ایرانیان عزمیتی ملی برای نیل به قدرت تکنولوژیک شکل نگرفته است و تأکید ایجابی آل‌احمد‌ بر نقش اساسی و تعیینکنندة قدرت تکنولوژیک در جهان معاصر میتوانست نقطة عزیمت شایستهای برای شکل‌گیری این عزم و ارادة ملی باشد. اما افسوس که روشنفکران ما همواره بیشتر به حوزة سیاست و جابهجایی قدرت چشم دوختهاند تا فهم نیروهای تاریخیای که فراتر از حوزة سیاست، تعیینکنندة مقدرات اجتماعی جوامع هستند. البته، آل‌احمد‌ نیز، همچون اکثر قریب به اتفاق متفکران، روشنفکران و صاحبنظران ما، پرسش بنیادینی را در ارتباط با نیل به قدرت تکنولوژیک، نااندیشیده و بی‌پاسخ رها کرد. این پرسش بنیادین عبارت از این است: جوامع توسعهنایافتهای همچون جامعة ما چگونه میتوانند به قدرت تکنولوژیک دست یابند؟
* آل‌احمد معتقد است ما،ایرانیان، باید از غرب تکنولوژی و دانش استفاده از آن را بیاموزیم، اما به علوم انسانی غربی اجازه ورود ندهیم. این نظر امروز هم در بین اصول‌گرایان طرفداران و مبلغانی دارد؟ چطور می‌توان علم جدید را گرفت، اما مانع ورود علوم انسانی غربی شد؟ آیا آل¬احمد اساساً فهم درست و دقیقی از تکنولوژی و رابطة آن با دنیای مدرن داشت؟
وقتی فصل «سرچشمة اصیل سیل» در کتاب «غربزدگی» آل‌احمد‌ را میخوانیم، متأسفانه خواننده احساس میکند که پس از گذشت بیش از نیمقرن، سطح مسائل ما، در مواجهه با غرب و مدرنیته، در بخش وسیعی از جامعه و روشنفکران و رهبران ما، با زمان آل‌احمد‌ هنوز خیلی تفاوت نکرده است و ما هنوز به آگاهی از این تجربة تاریخی نایل نشدهایم که هیچگونه راهحل تقلیلگرایانة سیاسی نمیتواند ما را در نیل به توسعه و قدرت تکنولوژیک یاری کرده، جامعة ما نیازمند ترکیبی از عوامل و سازوکارهای بسیار پیچیده و همزمانِ نیروهای گوناگون سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است.
متأسفانه آل‌احمد‌، به مانند بسیاری از روشنفکران و سیاستمداران و روحانیون ما، درکی از تفکر تکنولوژیک و مبانی وجودشناختی و معرفتشناختی آن و نیز تصوری از یک نحوه نظام وجودشناختی و معرفتشناختی دیگر ندارد. تلقی آل‌احمد‌ از تکنولوژی هنوز بر ما، اعم از روشنفکران یا قدرت سیاسی، سیطره دارد، و ما عمدتاً، بعد از گذشت بیش از نیمقرن، از تلقی سادهاندیشانه و ابزارانگارانة آل‌احمد‌ از تکنولوژی فاصله چندانی نگرفته، با فهم غیرابزارانگارانة متفکری چون هایدگر از تکنولوژی، که فردید و سپس رضا داوری منادی آن بودند، کماکان بسیار بیگانهایم. آل‌احمد‌ صورت مسأله نسبت ما با مدرنیته را بسیار ساده کرده، پاسخی دم دستی به آن میدهد و هرگز عمق مسأله، یعنی ظهور انسان و عالَمیت تاریخی جدید، که کاملاً مغایر با انسان و عالَم سنت است، اجتنابناپذیری این روند و ویران شدن همة برج و باروهای ستبر عالَم گذشتة ما را درنمییابد؛ امری که کماکان در جامعة ما دیده میشود، تا آنجا که میتوان مواجهة سادهاندیشانه و تقلیلگرایانه با مسائل تاریخی، تمدنی و حیاتیمان را به منزلة یکی از شاخصههای تفکر ما، ایرانیان، در دورة معاصر برشمرد. آل‌احمد‌ نیز همچون بسیاری، در مواجهه با مدرنیته و پدیداری که وی در تبعیت از فردید، غرب‌زدگی‌اش مینامد، دچار نوعی سادهاندیشی بسیار کودکانه می‌شود. در کتاب «غربزدگی»، در فصلی با عنوان «راه شکستن طلسم» آل‌احمد‌ به نحو سادهاندیشانهای تصور میکند واقعاً راه شکستن طلسم غربزدگی و درمان این بیماری را عرضه کرده است: «مشکلات که روشن شد، البته که راهحلها نیز یافته خواهد شد». آل‌احمد در پي يافتن راهحلی برای درمان همة آن اموری که به منزلة غربزدگی مراد میکند، یک راهحل اساسی و بنیادین را پیشنهاد میکند و آن غلبه بر رعب و هراس از ماشین و ساخت آن، یعنی در یک عبارت نیل به قدرت تکنولوژیک است. وی، سادهاندیشانه معتقد بود ما میتوانیم جان دیو ماشین و تکنولوژی را در شیشه کرده، آن را تحت اختیار خویش درآوریم؛ و این امر، یعنی تحت اختیار خویش درآوردن تکنولوژی، را امری سهل و ساده میانگاشت. او به ما توصیه میکند: «باید ماشین را ساخت و داشت.» اما آیا، بهراستی، صرف اراده بر ساخت ماشین و تصاحب تکنولوژی، تکنولوژی را در اختیار ما مینهد؟ پس چرا بخش عظیمی از کرة زمین، که تحت مفهوم جوامع توسعهنایافته قرار میگیرند، به‌رغم همة تلاشهایشان نمیتوانند به سادگی به این قدرت تکنولوژیک دست یافته، نیل به این قدرت جدید، به چیزی شبیه معجزه میماند؟
به طور کلی، به نظر میرسد معنا و مفهوم غربزدگی برای خود آل‌احمد‌ چندان روشن نیست. بهرغم اینکه می‌گوید شرق و غرب در نظرش دیگر دو مفهوم جغرافیایی نیست، با این وصف مینویسد: «آیا این توجه ما [ایرانیان] به اسلام نیز خود توجهی به غرب نیست؟» و «هیچ حرمسرایی در شرق خالی از کنیزکان رومی [یعنی غربی] نبوده است.» این عبارات بهخوبی نشان میدهند که در پسِ ذهن آل‌احمد‌، غرب و شرق هنوز مفاهیمی جغرافیایی هستند. همچنین، به نظر میرسد که برای خود آل‌احمد‌ نیز روشن نیست غربزدگی را باید ظهور نابسامانیها، علت نابسامانیها یا معلول نابسامانیها برشمرد. وی ایدة روشنی در بارة غربزدگی ندارد و به نظر میرسد او هر آنچه را نسبت به آن معترض بود، به نحو نااندیشیدهای تحت لوای غربزدگی قرار میدهد. بهراستی همانگونه که خودش به درستی عنوان داده است وی «جُنگی از تضادها» را به نحو سادهاندیشانه و ناپیگیرانهای تحت عنوان غربزدگی قرار میدهد.
* نظریة غرب‌زدگی آل‌احمد عملاً مهم‌ترین سلاح را در اختیار مخالفان غرب و ارتباط با غرب قرار می‌دهد و اگر مخالفت‌های کنونی تعامل با غرب را بررسی کنیم، خواهیم دید که مهم‌ترین پشتوانة فکری آن‌ها چیزی جز گفتمان «غربزدگی» نیست. بر این اساس آیا می‌توان آل‌احمد را پدرخوانده و به‌نوعی تئوریسین دلواپسان امروزی دانست؟
مسألۀ آل‌احمد‌ را باید حتیالمقدور بر اساس درد خودش، و درد زمانهاش فهمید و ما، تا آنجا که ممکن است، حق نداریم کتاب «غرب‌زدگی» او را بر اساس درد خود و دردهای زمانهمان فهم و تفسیر کنیم. اما، همان‌گونه که فردید بهدرستی متذکر میشود، چه بسا ما به شدت تحت تأثیر و نفوذ اجتنابناپذیر مدرنیته و فرهنگ و تمدن جدید غرب باشیم بیآنکه به ظواهر و نمادهای آن تمسک جوییم، و حتی این امکان وجود دارد که ما غرب‌زدگی خویش را در پسِ پارهای از نمادها و شعائر سنتی و تاریخی، حتی در لوای مبارزه با غرب و غربزدگی، پنهان کرده، تیغ غفلت را بر دیدگان آگاهی و خودآگاهی خویش فرو کنیم. فرنگیمآبی، فُکلیسم و قرتیپازی، یعنی استفاده از آداب و رسوم و ظواهر فرهنگ غربی، عوارض و تجلّی بسیار نمادین و آشکار تحولات عمیقی است که در اگزیستانس و نحوة هستی ما صورت گرفته است. تجربة تاریخی پس از انقلاب نشان داد که چگونه توجه و تأکید بر ظواهر و عوارض، ما را از فهم لایههای عمیقتر تحولات وجودشناختی، وجودی (اگزیستانسیل)، معرفتشناختی و انسانشناختیایی که درون هر یک از ما صورت گرفته است باز میدارد. این گونه سطحیاندیشی و عدم درک تحولات در لایههای ژرف و بنیادین نحوة هستی ما کاملاً در غرب‌زدگی آل‌احمد‌ مشهود است، امری که کماکان در جامعة ما و حتی در میان بسیاری از روشنفکران، روحانیون، صاحبنظران و صاحبمنصبان ما، پس از گذشت چیزی بیش از نیمقرن از نوشته شدن اثر آل‌احمد‌، کماکان دیده میشود. به دلیل همین عدم درک عمیق فلسفی از مدرنیته و تحولات ژرف و بنیادینی که در نحوة هستی انسانها در سراسر جهان، از جمله در هستی تاریخی خود ما صورت گرفته است، آل‌احمد‌ ریشة همة دردها را در سیاست و اقتصاد جست‌وجو میکند. به همین دلیل، وی نمیتواند به فهمی فلسفی و دریافتی ریشهایتر و بنیادیتر از مسائل نزدیک شود. همانگونه که تحلیل و ریشهیابی آل‌احمد‌ از پدیدار غربزدگی نشان میدهد، کاملاً آشکار است که وی غرب‌زدگی را عمدتاً در گفتمانی سیاسی و به منزلة امری سیاسی میفهمید که دارای نتایج و پیامدهای اقتصادی و فرهنگی نیز هست. بر اساس همین دریافت سیاسی، سیاستزده و ساده‌انگارانه از غرب و مدرنیته است که آل‌احمد‌ سادهاندیشانه تصور میکرد صرفاً بر اساس یک عزمیت سیاسی یا ایجاد تغییر در ساخت سیاست و حکومت می‌توان به سهولت به ماشین و تکنولوژی دست یافت و دیگر دنبالهرو سیاست و اقتصاد غرب نبود. آل‌احمد‌ هرگز به این نکته متفطن نشد، دنبالهروی از سیاست و اقتصاد غرب صرفاً ناشی از فساد سیاسی یا فقدان عزمیت سیاسی حکومتهایی چون قاجار یا پهلوی نیست، بلکه حاصل ساختارهای اجتماعی ما، سازمان اجتماعی کار در میان ما و عدم درک ما از منابع قدرت مدرن است که خود ریشه در سنت تاریخی ما و سازوکار شبکة پیچیدهای از عوامل اجتماعی و تاریخی دارند، و هر گونه مواجهة سادهاندیشانه و تقلیلگرایانه، جوامعی همچون ما را در مواجهه با مسائلمان، از جمله عدم نیل به تکنولوژی و منابع قدرت مدرن فلج میسازد. تجربة تاریخی انقلاب ایران نشان داد که هر چند ساخت سیاسی تغییر یافت و هرچند عزمیت عظیمی برای غلبه بر غرب‌زدگی و عدم پیروی از ساختارهای جهانی در ما شکل گرفت، اما به دلیل فقدان نظام اندیشگی مناسب و ساختارهای اجتماعی لازم، این عزمیت از توفیق کمتری برخوردار بود. با این وصف، حتی پس از گذشت چند دهه از پیروزی سیاسی انقلاب، هنوز روشنفکران سیاستزدة ما پاسخ همة مسائل را در حوزة سیاست و تغییر در ساختار سیاسی می¬جویند. این نقد، بههیچوجه به معنای دعوت به بیتوجهی به حوزة سیاست نیست، بلکه متضمن به زیر سؤال بردن هر گونه تلقیهای سادهاندیشانه و تقلیلگرایانه‌ای است که از غرب و مدرنیته درکی صرفاً سیاسی داشته، حوزة سیاست را تعیین‌کنندهترین امر در حل مسائل اجتماعی و تاریخی ما در دورة معاصر تلقی می‌کنند. به همین دلیل، «غرب‌زدگی» آل‌احمد‌ بیشتر به طرح چند شعار، پارهای کلمات قصار و چند رجزخوانی سیاسی در فضای اتوپیایی و آرمانگرایانة دهههای میانی قرن بیستم میلادی میماند تا ارائة یک تفکر جدی دربارة نسبت ما با جهان مدرن.