پایان گشودگی به ساحت قدس، مرگ امر دینی، پایان حیات معنوی و تأملی بر جایگاه متون مقدس در جهان معاصر

دین و زیست دینی همواره یکی از ساحات بنیادین در  فرهنگ و تمدن بشری بوده است. لیکن پرسشی که در اینجا کوشیده می‌شود تا دربارة آن به اندیشه پرداخته شود این است: آیا در عصر و جهان کنونی، و با توجه به آن که سوبژکتیویسم متافیزیکی و سکولاریسم و نیهیلیسم حاصل از آن به آخرین مرزهای بسط خویش رسیده است، زیست دینی، نه در معنای اعتقاد به یک نظام تئولوژیک، یا به منزلة بخشی از  فرهنگ، میراث تاریخی و مؤلفه‌ای از مجعولیت و رویدادگی اجتماعی یا به منزلة ابژه‌ای پژوهشی، بلکه در معنای «گشودگی به ساحت قدس» و «قیام و مأوا گزیدن در ساحت اولوهیت»، از اساس برای بشر روزگار ما امکان‌پذیر است، یا همان‌گونه که هگل از «پایان هنر فاخر» در دوران مدرن و هایدگر از «پایان فلسفه» در عصر غلبة تفکر علمی و تکنولوژیک سخن به میان آوردند ما نیز می‌توانیم و باید از عدم امکان زیست دینی و زندگی بر اساس نسبت آدمی با ساحت قدس در روزگار کنونی سخن بگوییم؟ آیا می‌توان گفت متون مقدس ماهیتاً به پایان خود رسیده، چرا که دیگر نمی‌توانند رسالتی وجودشناختی و بنیادین را در این جهان برعهده گیرند و دوران انجام رسالت وجودشناختی‌شان به پایان رسیده است؟ 

ادامه خواندن “پایان گشودگی به ساحت قدس، مرگ امر دینی، پایان حیات معنوی و تأملی بر جایگاه متون مقدس در جهان معاصر”

ما و جهان نیچه ای

سخنرانی دکتر عبدالکریمی در معرفی کتاب《ما و جهان نیچه ای 》که در موسسه معرفت و پژوهش در تاریخ 1387/5/31 ایراد شده است.مدت زمان 105 دقیقه، کیفیت صدا پایین،حجم فایل 24MA
معرفی کتاب ما و جهان نیچه ای

نقد کتاب

نقد و بررسی “روایت سید جواد میری” از نگاه شریعتی به هویت، ملیت، تشیع و زبان فارسی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

با حضور ناقدان: دکتر رحیم محمدی و دکتر بیژن عبدالکریمی

مجری: پژوهشکده مطالعات اجتماعی

یکشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۸